Search form

رُومَة 4

الإِيمَانْ مْتَاعْ إِبْرَاهِيمْ

1إِمَّالاَ آشْ بَاشْ نْقُولُوا عَلِّي حَصّْلُوا بُونَا إِبْرَاهِيمْ مِنْ جِيهِةْ البْدَنْ؟ 2إِذَا كَانْ إِبْرَاهِيمْ تْبَرِرْ بِالأَعْمَالْ، رَاهُو عَنْدُو حَاجَة يِتْفُوخِرْ بِيهَا، آمَا مُوشْ قُدَّامْ اللهْ. 3- آشْ يْقُولْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «إِبْرَاهِيمْ صَدِّقْ اللهْ وِالشَّيْء هَاذَاكَا تِحْسِبْلُو بِرْ.» 4الِّي يِخْدِمْ شَهْرِيتُو مَا يَاخُذْهَاشْ كِيفْ هْدِيَّة، آمَا رَاهِي مِنْ حَقُّو. 5آمَا الِّي مَا يَعْمِلْ حَتَّى شَيْء وْيَاثِقْ فِي اللهْ الِّي هُوَ يْرُدْ الفُسَّادْ أَبْرَارْ، الإِيمَانْ مْتَاعُو بَاشْ يِتْحْسِبْلُو بِرْ. 6وْهَاذَا زَادَا الِّي قَالُو دَاوُدْ كِبَارِكْ الرَّاجِلْ الِّي يِحْسْبُو اللهْ بَارْ مِنْ غِيرْ أَعْمَالْ:

7- صَحَّة لِيهُمْ الِّي عْيُوبْهُمْ تْسِتْرِتْ.

وِذْنُوبْهُمْ تْغِفْرِتْ.

8صَحَّة لِيهْ الرَّاجِلْ الِّي اللهْ مَا يِحْسِبْلُوشْ ذْنُوبُو.

9يَاخِي البَرْكَة هَاذِي لِلمْطَهّْرِينْ آكَاهُو وِلاَّ لِلمُوشْ مْطَهّْرِينْ زَادَا؟ رَانَا أَحْنَا نْأَكّْدُوا: رَاهُو الإِيمَانْ تِحْسِبْ بِرْ لْإِبْرَاهِيمْ. 10إِمَّالاَ كِيفَاشْ تِحْسِبْلُو؟ قْبَلْ الطْهَارَة وِلاَّ بَعْدْهَا؟ مُوشْ بَعْدْ الطْهَارَة، آمَا قْبَلْ مَا يِطَّهِّرْ! 11خْذَا الأَمَارَة مْتَاعْ الطْهُورْ كِيفْ طَابِعْ مْتَاعْ البِرْ الِّي وَلَّى عَنْدُو بِالإِيمَانْ وْهُوَ مَازَالْ مُوشْ مْطَهِّرْ. بَاشْ يْوَلِّي بُو الِّي يِمّْنُوا وْهُومَا مَا هُمْشْ مْطَهّْرِينْ الكُلْهُمْ بَاشْ هُومَا زَادَا يْوَلِّيوْ أَبْرَارْ. 12وْبُو لِلمْطَهّْرِينْ الِّي زْيَادَة عْلَى إِنّْهُمْ مْطَهّْرِينْ يْتَبّْعُوا فِي خُطْوَاتْ الإِيمَانْ مْتَاعْ بُونَا إِبْرَاهِيمْ قْبَلْ مَا يِطَّهِّرْ.

الإِيمَانْ وِالوَعْدْ

13الوَعْدْ الِّي تِعْطَى لْإِبْرَاهِيمْ وِلْذُرِّيتُو إِنّْهُمْ بَاشْ يُورْثُوا الدِّنْيَا، مَا جَاشْ بِالشَّرِيعَة آمَا بِالبِرْ الِّي يْجِي بِالإِيمَانْ 14إِذَا كَانْ الِّي يْتَبّْعُوا فِي الشَّرِيعَة هُومَا الِّي بَاشْ يُورْثُوا، إِمَّالاَ رَاهُو الإِيمَانْ مَا فِيهِشْ حَتَّى فَايْدَة وِالوَعْدْ يُبْطُلْ: 15رَاهِي الشَّرِيعَة تْجِيبْ الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ، آمَا وِينْ مَا ثَمَّاشْ شَرِيعَةْ مَا ثَمَّاشْ مَعْصْيَة. 16هَاذَاكَا عْلاَشْ رَاهُو الوَرْثَة تْجِي بِالإِيمَانْ بَاشْ تْنَجِّمْ تْكُونْ ثَمَّة نِعْمَة بَاشْ يْكُونْ الوَعْدْ مَضْمُونْ لِلذُّرِّيَّةْ الكُلْهُمْ، مُوشْ لِلِّي هُومَا يْتَبّْعُوا فِي الشَّرِيعَة آكَاهُو، آمَا زَادَا لِلِّي عِنْدْهُمْ إِيمَانْ كِيفْ إِيمَانْ إِبْرَاهِيمْ. رَاهُو بُونَا أَحْنَا الكُلْنَا، 17- كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «رَانِي رَدِّيتِكْ بُو مْتَاعْ بَرْشَة شْعُوبْ.» قُدَّامْ اللهْ الِّي إِمِّنْ بِيهْ، الِّي يَعْطِي الحَيَاةْ للمُوتَى، وِيْرُدْ الحَاجَاتْ الِّي مَا هِيشْ مُوجُودَة كَإِنّْهَا مُوجُودَة. 18- إِبْرَاهِيمْ امِّنْ وْكَانْ عَنْدُو أَمَلْ حَتَّى وَقْتِلِّي مَا كَانِشْ ثَمَّة حَتَّى أَمَلْ، وْهَكَّا وَلَّى بُو مْتَاعْ بَرْشَة شْعُوبْ بِالضَّبْطْ كِيفْ مَا تْقَالْ: «قَدْ هَكَّا بَاشْ تْكُونْ ذُرِّيتِكْ.» 19- إِيمَانُو مَا ضْعُفْشْ وَقْتِلِّي خْزَرْ لْبَدْنُو، الِّي كَانْ مَحْسُوبْ مِيتْ وْعُمْرُو تَقْرِيبْ مْيَاةْ سْنَة وْمَا خْزَرْشْ لِلرْحَامْ المَيِّتْ مْتَاعْ سَارَّة. 20وْمَا كَانِشْ مَا عِنْدُوشْ إِيمَانْ وْمَا شَكِّشْ فِي الوَعْدْ مْتَاعْ اللهْ، آمَا الإِيمَانْ مْتَاعُو قَوَّاهْ يَاخِي مَجِّدْ اللهْ، 21وْكَانْ مِتْأَكِّدْ بَرْشَة الِّي اللهْ قَادِرْ بَاشْ يْتَمِّمْ الشَّيْء الِّي وْعِدْ بِيهْ. 22هَاذَاكَا عْلاَشْ إِبْرَاهِيمْ صَدِّقْ اللهْ وِالشَّيْء هَاذَاكَا تِحْسِبْلُو بِرْ 23آمَا كِلْمِةْ: «تِحْسِبْلُو» مَا تْكِتْبِتْشْ عْلَى خَاطْرُو هُوَ آكَاهُو، 24آمَا لِينَا أَحْنَا زَادَا. بَاشْ يِتْحْسِبِّلْنَا أَحْنَا الِّي نِمّْنُوا بِلِّي يْقَيِّمْ يَسُوعْ رَبّْنَا مِنْ بِينْ المُوتَى. 25الِّي اللهْ سَلّْمُو لِلمُوتْ عْلَى خَاطِرْ ذْنُوبْنَا وْقَامْ مِالمُوتْ بَاشْ يْبرِّرْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index