Search form

1 Tilmolseiq 6

Ilheel khi yaqkav juq nail ganl

1Miqyail nail aqmil bhai maqkhaiq, nvjuq-i mail cavq bhiq cov bhiq-a nail daoq bhai maqkhaiq, yu khal ge movq-ail maq yaq ge dai, yaqkav juq neq, yovqgavq nail ilheel bhai mailma-ail ev nail tsaq nail ngaol. 2Khali yaq pevq nail ilheel juq nail kov-uvq bhai jaol nail yaqkav juq neq, yovqgavq nail ilheel nail aqivq jaqbheq pevq lal-a nail ngel-i mail, yovqgavq nail ilheel bhai maq ev dai jaol nail maq tsaq-ail. Ilheel juq nail haqbhoil ganl aqmeeq-ai nl nail tsaq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq alhai nl-u phao, Khali yaq pevq nail, aqyu juq-i mail gaiq-a nail ilheel juq geeqlaoq al ya nail ngaol. Alheel ngel-i mail, naol ganl niil juq cavq bhiq cov bhiq khi gaq bhiq thailthaiq yaoq.

Miqyail bhai ev khi neekhaol sil nail ganl

3Tsaol-aq teevq gaq ganav, bheeq-n nail ganl teevq phaq ganav yu bhai cavq bhiq cov bhiq khi, ngadao nail Heeqphaq Yeiqsul Khali nail cavq bhiq cov bhiq nail haol nail daoq bhai maq naldaiq haq neq, 4aivq neq neema eeq khi, khul teevq phaq-ail maq heeq nia nail tsaol-aq ngaol. Aivq neq, daoq juq nail ganl nee khaq pheeljaq khi jil pheeljaq movq deedee nail neema aol-ail teevq-eel ngaol. Alhai nl nail phaq neq, yu bhai maivjeel jeel nail, iqdaiq iqtsai dov lal nail, khal ge movq-ail ge nail, yu nail ganl haqeiv nail phaq saol-nvq nail, niil juq bhi dov lal nail ngaol. 5Tsaol-aq al juq, aqmeeq phaq bhai saol-nvq nail phaq luq-ail seil-ail nail nee ovqtavq, maldil tsaq nail daoq teevq peivq-ail maq aol dai, jil pheeljaq nail phaq iqsanl bhi dov lal nail ngaol. Aqyu juq neq, Miqyail bhai ev nail ngel-i mail, jail jeq jeq lal nail ngaol dai, noeq-ai thaq nail ngaol.

6Ngel nail ngaol. Miqyail bhai ev khi ngadao-i mail khal jiav nail phaq bhai neekhaol sil haq neq, jail jeq mao-ail jeq nail ngaol. 7Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngadao miltsaq kovtavq bhai doevq lee-u phao, khul teevq phaq iqsanl maq aol dai, doevq lee-a nail ngaol. Alhai dul dai, ngadao sil khi miltsaq niil nee dov ail-u phao, khul teevq phaq iqsanl maq oil laiq kivq-ail. 8Alheel ngel-i mail, jaqjaq daoldaol khi aqgaq aqdoi jiav haq neq, ngadao neekhaol sil nail tsaq nail ngaol. 9Hulmeeq meeq lal movq nail juq neq, jalmul mul nail lavqkhoel bhai aol ail nail ngaol. Aqyu juq lavqphee bhai phee lai nail nee ovqtavq, neenoeq neekha teevq peivq-ail maq aol-ail, maq meeq nail aqsivq haqjoil nail neekhaol mee nia phaq nail lavqkhoel bhai ga bhoel ail nia nail ngaol. Aqsivq haqjoil nail neekhaol al neq, tsaol-aq yaq luq-ail seil-ail nail lavqkhoel bhai bhi ga nevq ail nail ngaol. 10Khul khi mail dai ngal-aq neq, phul bhai neekhaol jiav nail phaq neq, haqeiv nail phaq iqsanl nail daoqthaoq ngaol. Tsaol-aq teevq pav ganav phul bhai neekhaol jiav nail ngel-i mail, neema thaqtsaol nail phaq bhai khaonq ha khi, noeqhaq noeq aoq nail mee nia phaq aqyu juq nail neema lavqkhoel bhai teevq bhee aol lal nail ngaol.

Neema thaqtsaol nail phaq bhai tavq nail genl dev nail phaq

11Alheel ngel-i mail, Miqyail nail tsaol-aq-ol, naol al juq bhai gail jao jao yaoq. Tsaq nail daol nail phaq, Miqyail bhai ev nail phaq, neema thaqtsaol nail phaq, goil nail gaiq-a nail phaq, neema ol nail phaq khi, neenuq neebeiv aol nail phaq, niil juq nail haoqnao thekheel yaoq. 12Neema thaqtsaol nail phaq bhai tavq nail meeq deedee nail phaq nail haqbhoil genl dev yaoq. Nqmaq maqluv halyeel doevq nail phaq bhai nieivq thaiq-ai thaq yaoq. Naol al phaq bhai ya dai, Miqyail naoq bhai khul khi tsaol-aq maodai gaq nail sivtavq bhai naol ganl al bhai aqmeeq-ai salkhil khanq-ao nail ngaol. 13Yaoq phaq yaoq nee bhai aqdoevq bhi doevq nail Miqyail nail sivtavq bhai maqkhaiq, heeqphaq Bhoqthil Phillav nail sivtavq bhai salkhil aqmeeq-ai khanq nail Yeiqsul Khali nail sivtavq bhai maqkhaiq, ngal naoq bhai daoq niailhai bivq nail ngaol. 14Ngadao nail Heeqphaq Yeiqsul Khali dov lee-u phao kev dai, naol laiq nail tsa nail phaq khi, oeqbal thaq duq maq ya dai, aivq-i mail daoq bivq-ai thaq nail khe-ai aqmeeq-ai naldaiq yaoq. 15Miqyail-i mail noeqceiv-ai thaq nail aqyanq kev lal haq neq, aivq bhai bhi dov lee nail ngaol. Geeqlaoq eeq nail Miqyail neq, aivq teevq gaq taivq-ail uvthaiq nail ngaol. Aivq neq, heeqphaq juq nail kovtavq bhai Heeqphaq ngaol. Miqyail juq nail kovtavq bhai Miqyail ngaol. 16Aivq taivq-ail nqmaq maqluv halyeel doevq nail ngaol. Aivq neq, teevq gaq-ail aivq nail aqbhaq aqjail bhai maq lai nia nail lavqkhoel bhai doevq nail ngaol. Tsaol-aq teevq gaq-ail aivq bhai maq moeldaiq-a nail nee ovqtavq, moel iqsanl maq moel nia-ail. Nqmaq maqluv halyeel nail seiqleiq khaoqsail khi bhaqaoq aivq nail kovtavq bhai jiav dei-eiq. Aqmiq.

17Eeq movq heel movq nail neema thaq aol dei-eiq dai, niil yeel nail lavqkhoel khe hulmeeq meeq nail juq bhai cavq bhiq yaoq. Luq-ail seil-ail nia nail phul heel yalkav bhai thaq noeqthunq dei-eiq, ngadao lavqkhiq ya tsail dai yaoq phaq yaoq-ao nee teevq bheeq teevq lovq bivq lavq-a nail Miqyail bhai taivq-ail noeqthunq yaoq dai iqsanl, daoq bivq yaoq. 18Yu nail haqbhoil aqmeeq phaq nl bhiq yaoq. Meeq nail ganl mee nia phaq nl yaoq. Laoqniul maq niul dai, danq bhiq yaoq. Yu bhai maodai bivq yaoq dei-eiq dai, aqyu juq bhai daoq bivq yaoq. 19Maljiaov dai aqdoevq doevq nail phaq bhai nieivq thaq-ai thaq kivq dai, yaqhao khe yeel nail lavqkhoel bhai nuljuq ivqdao deel daoqthaoq jiav dai, aqmeeq phaq hal pov jil thaq-ai yaoq dei-eiq dai iqsanl, aqyu juq bhai daoq bivq yaoq.

Tilmolseiq bhai haoqnao naosaq khe daoq bivq-a nail ganl

20Tilmolseiq-ol, naoq bhai av bhiq-a nail juq bhai aqmeeq-ai oil thaq-ai yaoq. Miqyail bhai maq ev dai ganl maq tsoiq nail daoq juq khi, jil pheeljaq nail juq bhai gail jao jao yaoq. Neenoeq neekha aol naol dai ge khi ngaol-aoq, maq ngel nail neenoeq neekha juq bhai gail jao jao yaoq. 21Tsaol-aq teevq gaq ganav juq, maq ngel nail neenoeq neekha al bhai naldaiq nail ngel-i mail, neema thaqtsaol nail gailkhaol bhai gail bheeq bheeq nail ngaol.

Nuljuq nail kovtavq bhai geeqlaoq eeljaol bhi jiav dei-eiq.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index