Search form

Gaqkhoel 2

Meeqnail Haolnail Aqhaqlal yavq kha lee-a nail ganl

1Bheiqdeiqgoldeiq+ nail bhaoqaiq lav sav nail aqn kev lal-u phao, aqyu juq teevq gaq khe-ai jil lai khi jaol-a nail ngaol. 2Aq-u phao, lilmoel lil ma bhoe nail khe-ai teevq pov taivq-ail, nqtavq nee mail aqthel meel dov-ai leevq-a nail ngaol. Aqyu juq-i mail jaoldeel-nvq thaq nail ilkhaol il lao lao-ail aqthel al meel bhee ail-a nail ngaol. 3Aq-u phao, aqyu juq moeqlal khe-ai dul nail miqjaq miqlail bhai ya moel-a nail ngaol. Miqjaq miqlail al juq neq, bhoil-ai thaq khi, yaoq gaq yaoq-ao nee nail kovtavq bhai naq lai khi, jiav nail ngaol. 4Aqyu juq iqsanl mail, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhee lal khi, Aqhaqlal Miqyail-i mail bhi ge bhi thail-a nail khe-ai, mee nia phaq nail daoq ge-a nail ngaol.

5Aq-u phao, Miqyail bhai ev nail Yuldav nail tsaol-aq juq Yeiqlulsaqlaiq meenq bha jaol nail ngaol. Aqyu juq neq, miltsaq kovtavq bhai jiav nail, milkhaoq yaoq khaoq yaoq-ao nee mail lal-a nail ngaol. 6Aqthel al ya gaiq-u phao, tsaol-aq munl munl ma jil lal khi, ge-a nail daoq al daoq bhai yovqgavq nail daoq nee mail yovqgavq ya gaiq-a nail ngel-i mail, noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. 7Aqyu juq noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi ge nail: “Daoq ge thailthaiq nail tsaol-aq niil juq iqsanl mail, Gaqliqlail tsaol-aq maq ngel-ail laiq. 8Thailhai phal-iq neq, ngadao juq yaoq gaq yaoq-ao nee, yovqgavq nail jeq-e nail daoq nee mail khalhai gaiq lee-a nail-aiq. 9Ngadao juq neq, Bhaqthil milkhaoq, Miqdil milkhaoq, Illaq milkhaoq, Miqsolbholtaqmil milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq, Yuldav khi mail Gaqbhaqdaolciv milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq, Bhoqthul khi mail Aqsil-aq milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq. 10-11Phuqgil khi mail Paqbhullil milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq, Iljiltuv milkhaoq khi mail Khulleiqniq milkhaoq aqjail bhai jiav nail Liqbhul milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq, Lolmav meenq nee mail lal-a nail daq-i juq, Yuldav nail tsaol-aq maqkhaiq, Yuldav nail tsaol-aq nail aol thaoq nail yu nail jeq-e juq maqkhaiq, Gaqlaqdeiq tsaol-aq khi mail Aqlal tsaol-aq, Miqyail-i mail nl-a nail eeq deedee nail ganl juq iqsanl mail, ngadao yovqgavq nail daoq nee mail, yovqgavq ya gaiq-a nail ngaol” dai, ge nail ngaol. 12Aqyu juq iqsanl mail noeq-u maq dov dai, pevq lai khi, “Khalheel meeq nial niil neq” dai, teevq gaq nee teevq gaq naldaiq nail ngaol.

13Thailhai ngaol-aoq, teevq pav ganav juq neq, khal ge movq-ail ge ge-ail khi, “Aqyu juq neq, jilpheeq daol bov thaq nail niil” dai, ge nail ngaol.

Bheiqdeiqgoldeiq nail bhaoqaiq bhai Bheiqtuvluv daoq cavq daoq cov cov-a nail ganl

14Aq-u phao, Bheiqtuvluv gaqkhoel tsel teevq gaq nee mail thulphaol khi, tsaol-aq al juq bhai aqthel aqkav kav dai, ge bhiq-a nail: “Yuldav nail tsaol-aq khi mail, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha khal jaol nail tsaol-aq juq-ol, ngal ganl niil juq ge lavq bhel. Aqmeeq-ai naldaiq dei-eiq. 15Tsaol-aq niil juq neq, nuljuq noeq nail khe-ai, jilpheeq daol bov-a nail maq ngel-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, niil aq-il neq, nqhao laoma naqli goiq lavq bhee lal-al teevq-eel ngaol. 16Ganl niil neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail Yaol-illav-i mail ge-ai thaq nail kheel ngaol.

17Yaol-illav ge nail:

‘Miqyail-i mail

ge-ai thaq nail daoq neq,

daoq loi loi lai nail

aqn aqyanq lavqkhoel,

jeq-e jaq-a iqsanl nail

kovtavq bhai,

ngal ngaq nail Aqhaqlal

hoeldav bhiq naol.

Nuljuq nail

yaqmiq yaqyov juq,

Miqyail nail haqbhoil

gedan naol.

Nuljuq nail

malyov yovkhaoq juq

aqhaqlal lavqkhoel

nee ya moel naol.

Nuljuq nail

joiqmaoq juq iqsanl,

nvmav mav moel naol.

18Aqn aqyanq al

kev lee-u phao,

ngaq nail yaqkav

juq nail kovtavq bhai,

yaqmiq yaqyov

maq tselpav dai,

ngaq nail Aqhaqlal

hoeldav bhiq khi,

ngaq nail haqbhoil

bhi gedan naol.

19Nqtavq bhai

noeq-u maq dov nail phaq

ngal bhi moel naol.

Ngal miltsaq

kovtavq bhai,

aqsivq, miqjaq

tovq nail khi mail

miqjaq miqkhoiq

bhai bhi heeq

bhi moel nail niil juq

bhi moel naol.

20Seiqleiq khaoqsail

eeq deedee nail

Heeqphaq Miqyail nail

aqn n-gaol,

miltsaq kovtavq bhai

maq kev lee-u nee mail,

nlma navtsee dai

pevq ail khi,

bhala iqsanl

aqsivq khe-ai,

nel lal naol.

21Aq-u phao,

Heeqphaq Yeiqsul bhai

khal hal nail yaoq

gaq yaoq-ao nee bhai,

Miqyail hevqkovq

bhiq naol’ dai,

Yaol-illav ge-ai thaq nail ngaol.

22Ilsaqleiqlal nail tsaol-aq juq-ol, ngaq nail daoq aqmeeq-ai naldaiq yaoq. Naqsaqlail meenq yaq Yeiqsul neq, nuljuq heeq nia nail khe-ai, Miqyail aivq bhai juq khi, nuljuq nail sivtavq bhai bhaqaoq eeq nail ganl juq, noeq-u maq dov nail phaq khi mail bhi heeq bhiq moel nail phaq nl-a nail ngaol. Ganl al juq bhai heldaiq-u phao, Miqyail aivq bhai salkhil khanq nail bhai, bhaqlaoq kheq dai dov lal-a nail ngaol. 23Iqmoeq-u nee Miqyail heeq nia khi noeqceiv-ai thaq nail khe-ai, Yeiqsul yu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq nail bhai ya daq-a nail ngaol. Nuljuq oeqbal nl nail yu nail jeq-e bhai juq khi, aivq bhai lavqyavq kovtavq bhai tavq heivq-a nail ngaol. 24Thailhai ngaol-aoq, Miqyail aivq bhai gaoq bhi doevq kovq lal-a nail ngaol. Haq nail aoq nail sil nail lavqkhoel nee Miqyail aivq bhai pheel bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, sil nail phaq aivq bhai maq nieivq thaiq nia-ail. 25Aivq nail ganl Daqbhil niailhai ge-ai thaq nail ngaol:

‘Heeqphaq Miqyail

ngaq nail sivtavq bhai

khaq mao iqsanl

jaol nail bhai,

ngal ya moel-a nail ngaol.

Ngal khaq mao

iqsanl ivq dai,

aivq ngaq nail lavqmal

phao jaol nail ngaol.

26Alheel ngel-i mail,

ngaq nail neema

neesal ya khi,

ngal lavqkhiq

tsail nail lavqkhoel,

daoq ge nail ngaol.

Al ovqtavq,

ngaq nail aqmaol

noeqthunq nail

lavqkhoel aqdoevq

ya doevq nail ngaol.

27Khul khi mail dai

ngal-aq neq,

naol ngaq nail

Aqhaqlal bhai

sil nail milkhaoq bhai

maq khaonq-ail

ceevq lavq-al.

Naoq nail

Tsaolmeeq Tsaolhaol

gaq nail aqmaol

maq ya buvq

maq ya tsiq-ail dai,

naol nl naol.

28Aqdoevq bhi

doevq nail gailkhaol

naol ngaq bhai cavq

naq lavq-a nail ngaol.

Naol ngaq-ai nee mail

jaol nail ngel-i mail,

ngal lavqkhiq

tsail nail phaq

bhee nail ngaol’ dai,

Daqbhil ge-ai thaq nail ngaol.

29Aqivq jaqbheq juq-ol, eeq dee heel deedee nail, ngadao nail aqbhu heeqphaq Daqbhil nail ganl, ngal nuljuq bhai daolcoev dai, ge lavq bhel. Aivq sil khi, aivq bhai bavq pheeq-a nail luqdaol yanqgaol kev dai, ngadao juq jaol nail bha jiav nail ngaol. 30Aivq neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail teevq gaq pevq khi, Miqyail-i mail aivq bhai saljial khanq-ai thaq nail phaq bhai, aivq heeq nia nail ngaol. ‘Daqbhil nail jeq-e jaq-a lavqkhoel, Daqbhil khe-ai dul nail heeqphaq teevq gaq bhi dov lal naol’ dai, Miqyail daoqma saljial khanq-ai thaq nail ngaol. 31Alheel ngel-i mail, Khali gaoq doevq kovq lal nail ganl, iqmoeq-u nee mail Daqbhil noeqheeq noeqmoel khi, ge-ai thaq nail ngaol. Ge-ai thaq nail al neq, sil nail milkhaoq nail lavqkhoel, Khali bhai maq khaonq nail nee ovqtavq, aivq nail aqmaol maq ya buvq maq ya tsiq-ail dai, ge-ai thaq nail ngaol. 32Miqyail neq, Yeiqsul al gaq bhai gaoq bhi doevq kovq lal-a nail ngaol. Nvjuq iqsanl mail ganl al salkhil khanq nail ngaol. 33Alheel ngel-i mail, Miqyail nail lavqmal phao aivq bhai thaqeeq thaqheel khi, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bivq naol dai, Aqbhu Miqyail-i mail daoqma saljial jaq-ai thaq nail khe-ai, aivq bhai bivq-a nail ngaol. Niil aq-il nuljuq ya gaiq ya moel thailthaiq nail khe-ai, Yeiqsul Aqhaqlal Miqyail hoeldav lavq-a nail ngaol. 34-35Daqbhil neq, nqtavq kovtavq bha dav lai-a nail maq ngel-ail. Thailhai ngaol-aoq, aivq ge nail:

‘Heeqphaq Miqyail

ngaq nail Heeqphaq

bhai ge bhiq-a nail:

Naoq bhai neejiav

jiav nail tsaol-aq bhai,

naoq nail aqkhil

kov-uvq bhai

ngal bhi jaol-u n-gaol kev dai,

ngaq nail lavqmal phao

jaoldeel yaoq’ dai,

Daqbhil ge-ai thaq nail ngaol.

36Alheel ngel-i mail, Ilsaqleiqlal nail jeq-e jaq-a iqsanl mail niilniai aqmeeq-ai heeq kivq thaq-ai yaoq. Nuljuq-i mail lavqyavq kovtavq bhai tavq heivq-a nail Yeiqsul al gaq bhai, Miqyail-i mail Heeqphaq khi mail Khali bhi pevq lal-a nail ngaol” dai, Bheiqtuvluv ge bhiq-a nail ngaol.

37Tsaol-aq al juq daoq al daoq ya gaiq-u phao, aqyu juq nail neema lavqkhoel bhai suqsaq lal bhiq khi, “Aqivq jaqbheq juq-ol, nvjuq khalhai ya khi nail-aiq” dai, Bheiqtuvluv khi mail gaqkhoel yaoq juq yaoq bhai naldaiq-a nail ngaol.

38Bheiqtuvluv aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Miqyail nuljuq nail oeqbal phaiq nia dai, nuljuq yaoq gaq yaoq nee, oeqbal noeq pov khi, Yeiqsul Khali nail aqmil kov-uvq nee ulcuvq saol yaoq. Alhai nl haq neq, nuljuq Miqyail-i mail bivq-ai leevq-a nail kovpavq, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal ya naol. 39Khul khi mail dai ngal-aq neq, ‘Nuljuq bhai Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bivq naol’ dai, Miqyail-i mail ge-ai thaq nail daoqma saljial daoq nuljuq nail haqbhoil iqsanl, nuljuq nail yaq nail haqbhoil iqsanl, eqyal bha jaol nail tsaol-aq juq nail haqbhoil iqsanl, ngadao nail Heeqphaq Miqyail-i mail khal khul nail tsaol-aq juq nail haqbhoil iqsanl, ge-ai thaq nail ngaol” dai, Bheiqtuvluv ge bhiq-a nail ngaol.

40Bheiqtuvluv neq, aqyu juq bhai mee nia phaq ge ge-ail cavq bhiq cov bhiq khi, gaq gaoq bivq-a nail ngaol. “Yeel niil yeel bhai doevq nail haqeiv nail tsaol-aq niil juq nail kovtavq bhai kev lee nail khi lainq-ai thaq nail phaq nail lavqkhoel bhai, nuljuq ya jel-ail dai, hevqkovq nail phaq bhai hav bhoel yaoq” dai, gaq bivq-a nail ngaol. 41Aivq daoq cavq daoq cov cov nail bhai tsaol-aq maodai gaq neema thaqtsaol lal khi, ulcuvq saol-a nail ngaol. Aq-u n-gaol, tsaol-aq hail hinl gaq bhee dai, aqyu juq nail munl bhai aol lal-a nail ngaol.

Khali yaq juq khalhai nl-a nail ganl

42Tsaol-aq al juq neq, gaqkhoel juq-i mail cavq bhiq cov bhiq nail daoq naldaiq nail nee ovqtavq, teevq gaq nee teevq gaq aqtsaoq tsaoq nail ngaol. Aqyu juq jaq tavq daol tavq nail nee ovqtavq, geeqlaoq hal nail ngaol. Aqyu juq khaq mao iqsanl al juq nl nail ngaol. 43Aq-u phao, tsaol-aq iqsanl mail noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi geesil nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, gaqkhoel juq neq, noeq-u maq dov nail phaq khi mail bhi heeq bhi moel nail juq mee nia phaq nl dol lavq-a nail ngaol. 44Yeiqsul bhai neema thaqtsaol nail tsaol-aq iqsanl mail teevq munl taivq-ail munl khi, nlmaoq iqsanl mail teevq gaq khe-ai yuq-a nail ngaol. 45Aqyu juq yovqgavq nail nlmaoq juq gaoq khi, loq nail tsaol-aq juq bhai bhoil bhiq-a nail ngaol. 46Aqyu juq yaoq n yaoq n nee mail uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai teevq gaq khe-ai jil lai nail nee ovqtavq, aqyu juq nail neema neenuq neebeiv aol khi ilkhaol bhai lavqkhiq tsail deedee nail lavqkhoel, jaq tavq daol tavq nail ngaol. 47Aqyu juq Miqyail bhai tsiqeeq nail ngaol. Tsaol-aq iqsanl mail aqyu juq bhai neekhaol sil nail ngaol. Hevqkovq nail phaq ya-a nail tsaol-aq juq, teevq n nee teevq n aqyu juq nail munl lavqkhoel bhai bhi mao lal dai, Miqyail nl-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index