Search form

Gaqkhoel 5

Aqnaqnil khi mail Saqphillav Miqyail bhai goiqbhaoq bhaoq nail ganl

1Aqnaqnil dai mil-ai thaq nail gaq khi mail aivq nail khaqma Saqphillav, aqyu nvq maolyaq iqsanl, miltsaq teevq tsaol gaoq-a nail ngaol. 2Aqyu nvq maolyaq neema tsaq khi, gaoq ya-a nail aqphoiq al teevq bhoil oil thaq-ail ceevq khi, teevq bhoil taivq-ail gaqkhoel juq nail sivtavq bhai oil thaq lai-a nail ngaol.

3Bheiqtuvluv ge nail: “Aqnaqnil-ol, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhai goiqbhaoq bhaoq-a nail maqkhaiq, miltsaq aqphoiq teevq bhoil oil thaq-ail ceevq-a nail bhai maqkhaiq, naol thailhai nl movq nail neema teevq bhee aol lal dai, khul khi mail neivq Saqdaq naoq bhai bhi uvthaiq-a nail-aiq. 4Miltsaq al maq gaoq-u nee mail, naoq nail maq ngel ail laiq. Gaoq khi mail ya-a nail aqphoiq iqsanl naoq nail maq ngel-ail laiq. Khul khi mail thailhai nl nail dai, naol noeq-a nail-aiq. Naol tsaol-aq bhai goiqbhaoq bhaoq-a nail maq ngel-ail. Miqyail bhai goiqbhaoq bhaoq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

5Aqnaqnil daoq al daoq ya gaiq-u phao, ga tsuq-ail khi sil-a nail ngaol. Ganl al ya gaiq-a nail tsaol-aq iqsanl mail geesil deedee nail ngaol. 6Aq-u phao, yaqyov-aq yaqnoil juq thul lal khi, maoltoev toev khi, bavq duq ail-a nail ngaol.

7A bhai nee ngal-aq, naqli hail lavq niidai khaiq-ail khi, aivq nail khaqma gaq gaoq lal-a nail ngaol. Pevq lal-a nail ganl al juq aivq nail khaqma gaq teevq peivq-ail maq heeq nia-ail. 8“Nul-nq nvq gaq-i mail miltsaq gaoq-a nail, aqphoiq niidai teevq-eel ngaol laiq” dai, Bheiqtuvluv aivq bhai naldaiq-a nail ngaol. “Niidai teevq-eel ngaol” dai, aivq ge kovq bhiq-a nail ngaol.

9Bheiqtuvluv aivq bhai ge bhiq-a nail: “Nul-nq nvq gaq neema teevq heeq taivq-ail tavq khi, khul khi mail Miqyail nail Aqhaqlal bhai laonqdaiq nail-aiq. Thoiq, naoq nail yovjil bhai bavq duq ail-a nail juq govkhoiq bhai kovq kev lal-aoq nial. Aqyu juq naoq bhai iqsanl bal-aivq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

10Yaqmai-aq al gaq iqsanl, teevq pov taivq-ail, Bheiqtuvluv nail aqkhil daoqthaoq bhai ga tsuq-ail khi sil-a nail ngaol. Yaqyov-aq yaqnoil juq aol lal-u phao, yaqmai-aq al gaq sil-ai thaq nail bhai ya moel-a nail ngaol. Aq-u phao, aivq bhai iqsanl, aivq nail yovjil nail aqjail bhai duqpheeq ail-a nail ngaol. 11Aq-u phao, Khali yaq munl lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq iqsanl mail, ganl al ya gaiq-a nail tsaol-aq iqsanl mail geesil deedee nail ngaol.

Gaqkhoel juq bhi heeq bhi moel nail phaq mee nia phaq nl-a nail ganl

12Gaqkhoel juq tsaol-aq nail sivtavq bhai bhi heeq bhi moel nail phaq khi mail noeq-u maq dov nail mee nia phaq nl-a nail ngaol. Aqyu juq iqsanl mail neema teevq heeq taivq-ail tavq khi, Saollavmoq nail gaqnaq yavqtsoel tsoel ma bhai jil lai-a nail ngaol. 13Yu teevq gaq iqsanl aqyu juq nee mail maq jil lai tseq khi ngaol-aoq, tsaol-aq maodai aqyu juq bhai ev lal-a nail ngaol. 14Yaqyov-aq maqkhaiq, yaqmai-aq maqkhaiq, Yeiqsul bhai neema thaqtsaol lal-a nail tsaol-aq juq mao jaiq lal-a nail ngaol. 15Bheiqtuvluv gailkhaol tsaol-aivq-u phao, aivq nail nelne taivq-ail ngaol-aoq, nal nail goel nail tsaol-aq bhai aqhaiq bhi haiq bav ail nail dai khi, yu nal nail goel nail tsaol-aq bhai bal lavq khi, gailkhaol gailbhaq bhai iqjial khi mail aildeel kovtavq bhai bavq iqthaiq-ai thaq nail ngaol. 16Yeiqlulsaqlaiq meenq nail aqjail bhai jiav nail meenq juq nail lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq maodai, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha jil lal-a nail ngaol. Nal nail tsaol-aq juq khi mail neivq aol nail tsaol-aq juq bhai hel lavq-u phao, aqyu juq iqsanl mail meeq lai-a nail ngaol.

Gaqkhoel juq khoeq nail jiovq nail bhai ya daq-a nail ganl

17Aq-u phao, Philma khi mail Saqduqgail nail munl lavqkhoel bhai jaol nail aqyu juq nail aqtsaoq iqsanl mail neekhaol maq sil nail lavqkhoel nee neema phail deedee lal bhiq-a nail ngel-i mail, teevq gaq khe-ai tsaoq thul lal-a nail ngaol. 18Aqyu juq gaqkhoel juq bhai nieivq khi, thaonq bhai laol-a nail ngaol. 19Thailhai ngaol-aoq, Heeqphaq Miqyail nail nqtavq gaqkhoel teevq gaq hul-iq tsilma thaonq nail lolgov phao khi, aqyu juq bhai hevq dol-aivq khi ge bhiq-a nail: 20“Nuljuq, lai yaoq. Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma lavqkhoel bhai thulphaol khi, tsaol-aq al juq bhai aqsivq doevq phal lal nail ganl teevq bhee teevq lovq ge bhiq thail bhiq lai yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

21Aqyu juq daoq al daoq ya gaiq-a nail ngel-i mail, nqhao navqmav-ail uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai aol lai khi cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Aq-u phao, Philma juq khi mail aivq nail aqtsaoq juq lal khi, maoqbhaoq nl nail munl munl ma khi mail Ilsaqleiqlal tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq bhai khul jil-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, “Thaonq bhai aol nail gaqkhoel juq bhai, hevq dov ail yaoq” dai, daoq bivq-a nail ngaol. 22Khoel gai-aivq-a nail tsaol-aq al juq thaonq bhai ail kev-u phao, gaqkhoel juq bhai maq moel-al. Aq-u phao, aqyu juq maoqbhaoq nl nail munl munl ma juq jaol nail bha kovq lai khi, niailhai ge bhiq lai-a nail ngaol: 23“Thaonq nail lolgov aqmeeq-ai pheeqthaiq-ai thaq khi, lovq nail tsaol-aq juq iqsanl lolgov bhai lovq nail bhai, nvjuq ya moel-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, nvjuq lolgov phao daiq-u phao, tsaol-aq teevq gaq-ail maq jaol-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 24Philma aqivq juq khi mail, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai lovqphail nail juq nail kovtavq bhai uvthaiq nail eeq nail heel nail gaq daoq al daoq ya gaiq-u phao, khalhai pevq lal thaq nail-aiq dai, noeq-u maq dov-ail.

25Aq-u phao, tsaol-aq teevq gaq aol lal khi ge nail: “Nuljuq-i mail thaonq bhai laol-ai thaq nail tsaol-aq al juq, niil aq-il uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai thulphaol khi, a bhai jaol nail juq bhai cavq bhiq cov bhiq thailthaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 26Eeq nail heel nail tsaol-aq al gaq aivq nail tsaol-aq juq hevq khi, gaqkhoel juq bhai hevq ail-a nail ngaol. Tsaol-aq munl munl ma al juq aqyu juq bhai lovmav liv lal nail bhai geesil nail ngel-i mail, gaqkhoel juq bhai khal nl movq-ail maq nl bhiq dai, hel lavq-a nail ngaol.

27Gaqkhoel juq bhai hel lavq khi, maoqbhaoq nl nail tsaol-aq juq nail sivtavq bhai bhi jaol-a nail ngaol. Aq-u phao, Philma aqyu juq bhai naldaiq nail: 28“Aqmil niil mil bhai juq juq-ail, thaq gaoq cavq thaq gaoq cov dei-eiq dai, nvjuq nuljuq bhai daoq aqduq aqtsil tsil dai bivq-a nail maq ngel-ail laiq. Thailhai ngaol-aoq, nuljuq cavq nail cov nail ganl juq, Yeiqlulsaqlaiq meenq meenq lao-ail gaiq doi ail-aoq nail ngaol. Tsaol-aq al gaq ya sil-a nail neq, nvjuq guq nail ngaol dai, nuljuq laijai laijai-ail ge nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

29Bheiqtuvluv khi mail gaqkhoel juq ge nail: “Tsaol-aq nail daoq nee maqtsil, nvjuq Miqyail nail daoq ya naldaiq nail ngaol. 30Nuljuq-i mail lavqyavq kovtavq bhai tavq heivq-a nail Yeiqsul bhai, ngadao nail aqphiq aqbhal nail Miqyail-i mail gaoq bhi doevq kovq lal-a nail ngaol. 31Ilsaqleiqlal nail tsaol-aq oeqbal noeq pov khi, Miqyail aqyu juq nail oeqbal bhai phaiq bhiq nia dai, Miqyail Yeiqsul bhai uvthaiq nail gaq khi mail Hevqkovq nail gaq bhi pevq lal khi, aivq nail lavqmal phao aivq bhai thaqeeq thaqheel-a nail ngaol. 32Nvjuq ganl niil juq salkhil khanq nail ngaol. Meeqnail Haolnail Aqhaqlal iqsanl salkhil khanq nail ngaol. Aqhaqlal Miqyail al neq, Miqyail nail daoq naldaiq nail tsaol-aq juq bhai, Miqyail-i mail bivq-ai thaq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

33Aqyu juq daoq al daoq ya gaiq-u phao, neema phail deedee lal bhiq khi, gaqkhoel juq bhai deeq heivq movq nail ngaol. 34Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq iqsanl mail ev nail Gaqmaqleiqlal dai mil-ai thaq nail Phaqliqsail teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq neq, aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail gaq ngaol. Aivq maoqbhaoq nl nail munl munl ma nail lavqkhoel nee thul lal khi, gaqkhoel juq bhai teevq yanq hevq dol-aivq yaoq dai, daoq bivq-a nail ngaol. 35A bhai nee ngal-aq, aivq ge nail: “Aqivq jaqbheq Ilsaqleiqlal nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq tsaol-aq niil juq bhai khalhai nl bhiq nail dai khi, aqmeeq-ai saol-nvq daiq yaoq. 36Khul khi mail dai ngal-aq neq, aq-u phao Tuldav dai mil-ai thaq nail teevq gaq dov lal khi, ‘Ngal neq, eeq nail heel nail teevq gaq ngaol’ dai, ge nail ngaol. Aivq nail haoqnao iqsanl tsaol-aq liq yal gaq tsaothe-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq bhai deeq heivq gaq-u phao, aivq nail haoqnao tsaothe nail tsaol-aq iqsanl mail pav-ail sav-ail khi, peivq-ail gil-a nail ngaol. 37Aivq sil gaq khi, milkhaoq yaq bhai aqmil oil-u phao, Yuldav dai mil-ai thaq nail Gaqliqlail tsaol-aq teevq gaq iqsanl dov lal-a nail ngaol. Aivq nail haoqnao tsaothe lal dai, aivq milkhaoq yaq teevq pav ganav juq bhai jalmul mul-a nail ngaol. Aivq nail haoqnao tsao the nail tsaol-aq iqsanl teevq munl jaol nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq luq-ail seil-ail khi, aivq nail haoqnao tsaothe nail tsaol-aq iqsanl mail, pav-ail sav ail-a nail ngaol. 38Alheel ngel-i mail, niil aq-il tsaol-aq niil juq bhai teevq phaq iqsanl thaq nl bhiq. Thailhai bhi jaol yaoq. Aqyu juq noeq khi nl nail phaq, tsaol-aq yaq-i mail noeq dov khi nl nail ngel haq neq, luq-ail seil-ail naol. 39Thailhai ngaol-aoq, Miqyail-i mail bhi nl-a nail ngel haq neq, nuljuq maq lav cov nia-ail. Al ovqtavq, nuljuq Miqyail bhai genl dev nail tsaol-aq pevq lal la geiq” dai, aivq aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

40Aqyu juq Gaqmaqleiqlal nail daoq naldaiq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aqyu juq gaqkhoel al juq bhai khul kovq khi deeq-a nail ngaol. “Yeiqsul nail aqmil bhai juq juq-ail, yu bhai thaq gaoq ge thaq gaoq thail dei-eiq” dai, aqkav kav dai, ge bhiq khi phaiq bhiq-a nail ngaol.

41Yeiqsul nail aqmil bhaqda nee aqyu juq khoeq nail jiovq nail bhai daq nail neq, geel-nvq naol dai, Miqyail noeq-ai thaq nail ngel-i mail, gaqkhoel juq maoqbhaoq nl nail munl munl ma nail sivtavq nee lavqkhiq teevq tsail dov ail-a nail ngaol. 42Aqyu juq yaoq n yaoq n nee mail, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai maqkhaiq, ilkhaol bhai maqkhaiq, Yeiqsul neq Khali ngaol dai, khaq mao iqsanl, cavq bhiq cov bhiq khi, geeqlaoq daoq cavq bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index