Search form

Gaollaolsail 2

1Nuljuq nail haqbhoil maqkhaiq, Laoldilciv meenq bha jaol nail juq nail haqbhoil maqkhaiq, ngaq bhai maq moel daiq-a nail juq nail haqbhoil maqkhaiq, ngal khadai laijai nail ngel-ail dai, nuljuq bhai bhi heeq kivq movq-ail nial. 2Goil nail gaiq-a nail lavqkhoel neema teevq heeq bhai tavq lal dai maqkhaiq, neema gaq kav lal dai maqkhaiq, ngal nl thailthaiq nail ngaol. Al bhaqda nee, Miqyail-i mail oil tsail-ai thaq nail Khali bhai tavq nail phaq bhai aqyu juq gov heeq nia lal khi, heeq nia nail neenoeq neekha teevq bhee aol lal nail ngaol. 3Khali nail lavqkhoel bhai, aqphoiq phoiq deedee nail neenoeq neekha khi noeqheeq noeqmoel nia nail yaoq phaq yaoq-ao nee, oiltsail-ai thaq nail ngaol. 4Khaq sil gaq maqkhaiq, naldaiq meeq nail daoq ge ge-ail, nuljuq bhai maq ya hevq bheel-aivq dai, ngal niailhai ge nail ngaol. 5Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal nuljuq nee maq jaol khi ngaol-aoq neq, ngaq nail neema nuljuq nee mail jiav nail ngaol. Nuljuq teevq phaq gil haq teevq phaq aqduq aqtsil tsil dai, nl nail bhai maqkhaiq, Khali nail lavqkhoel neema thaqtsaol nail phaq ivq deedee nail bhai maqkhaiq, ngal ya moel-a nail ngel-i mail, lavqkhiq tsail-ail nial.

6Nuljuq Heeqphaq Yeiqsul Khali bhai hav bhoel-a nail khe-ai, aivq bhai juq juq-ail aqdoevq doevq yaoq. 7Daoqtsail kha-ail nail khe-ai, nuljuq aivq nail lavqkhoel bhai kha-ail khi, eeq lal meeq lal yaoq. Nuljuq-i mail ya saol oil-a nail khe-ai, neema thaqtsaol nail phaq nail lavqkhoel ivqdao dai jaol khi, dee lai nail maq bhao dai, Miqyail bhai tsiqeeq yaoq.

Khali bhaqda nee bhee lal-a nail ganl

8Neenoeq neekha maq aol nail daoq khi daoqceevq maq jiav nail goiqbhaoq bhaoq nail daoq ge ge-ail, tsaol-aq teevq gaq-ail, nuljuq bhai maq ya nieil-aivq dai, yaolphaol yaoq dei-eiq. Daoq al juq neq, Khali bhai tavq nail maq ngel-ail. Teevq yeel nee teevq yeel cavq khal leevq thaq nail daoq khi miltsaq bhai tavq nail aol juq teevq-eel ngaol.

9Khali nail lavqkhoel-ai Miqyail-i mail pevq nail phaq teevq bhee aol nail ngaol. 10Nuljuq aivq nail lavqkhoel bhai bhee lal-aoq nail ngaol. Aivq neq, uvthaiq nail juq khi bhaqaoq eeq nail juq iqsanl nail kovtavq bhai uqhuq ngaol. 11Nuljuq aivq nail lavqkhoel bhai bavkov uqjaq oev-a nail ngaol. Aqmaol bhai tavq nail phaq oev-a nail bhai ge nail maq ngel-ail. Khali bhai tavq nail bavkov uqjaq oev nail dai ge nail neq, aqsivq haqjoil nail neenoeq neelov khaonq ha-ail ceevq nail bhai ge nail ngaol 12Nuljuq ulcuvq saol-u phao, aivq nee mail duqpheeq-ai thaq nail ngaol. Aivq bhai bhi doevq kovq lal-a nail Miqyail ganl nl thailthaiq nail bhaqaoq bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail, nuljuq aivq nee mail doevq kovq lal-a nail ngaol.

13Nuljuq neq, oeqbal nl-a nail bhaqda nee maqkhaiq, aoldaoq kovqdaoq maq jiav nail bhaqda nee maqkhaiq, sil-ai thaq nail tsaol-aq pevq khi ngaol-aoq, niil aq-il aivq nuljuq bhai Khali nee mail aqdoevq bhi doevq lal khi, ngadao nail oeqbal iqsanl bhai phaiq lavq-a nail ngaol. 14Aoldaoq kovqdaoq bhai juq khi ngadao nail kovtavq bhai oeqbal thaq nail haoqgavq bhai aivq-i mail siv peivq-a nail ngaol. Aivq haoqgavq al keiv bhai lavqyavq kovtavq-ai tavq thaiq nail lavqkhoel nee oil ha-a nail ngaol. 15Lavqyavq al nail kovtavq-ai, nqtavq khi miltsaq nail gaiqlaq bhai uvthaiq nail juq khi bhaqaoq eeq nail juq nail khen kha-ao tsai dov khi, tsaol-aq iqsanl nail sivtavq-ai aqyu juq bhai bhi haqsil-a nail ngaol. Lavqyavq bhaqda nee aivq al juq bhai gaq lai-a nail ngaol.

16Alheel ngel-i mail, jaq nail daol nail ganl nee maqkhaiq, bhaoqaiq lav sav nail ganl nee maqkhaiq, lav lov lav ceiv lao nail ganl nee maqkhaiq, jaol n n-gaol lao nail ganl nee maqkhaiq, al juq bhaqda nee yu nuljuq nail kovtavq-ai oeqbal thaq lal nail bhai thaq naldaiq. 17Al juq neq, yaqhao khe kev lee nail juq nail maolkhoel teevq-eel ngaol. Thailhai ngaol-aoq, maolkhoel nail aqmaol neq, Khali ngaol. 18Tsaol-aq teevq pav ganav juq, maq tsaq nail lavqkhoel nee, yovqgavq nail aqmaol bhai thaqtheq khi, nqtavq gaqkhoel bhai uqhuq thaoq nail ngaol. Aqyu juq neq, aqyu juq-i mail aqhaqlal nail lavqkhoel bhai ya moel-a nail juq bhai juq juq-ail, neema eeq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq neq, aqsivq haqjoil phao taivq-ail saol-nvq nia nail ngel-i mail, aqyu juq-i mail nl nail hal nail juq neq, khul nail ganl maq tsoiq-ail. Alheel nail tsaol-aq juq-i mail, nuljuq bhai yalkhaq thaq bhi dal. 19Alheel nail tsaol-aq juq neq, uqhuq pevq nail Khali bhai aqmeeq-ai maq covq cavq-ail. Miqyail neema tsaq nail khe-ai, uqhuq al bhaqda nee aqmaol maol lao-ail eeq lal nail ngaol. Khil ceevq lavq ceevq khi haqguq haqlao juq covq cavq nail ngel-i mail, aqmaol maol lao-ail gaq aol lal eeq lal thailthaiq nail ngaol.

Khali nee mail sil khi gaoq doevq kovq lal-a nail ganl

20Nuljuq neq, Khali nee mail miltsaq bhai tavq nail aol juq bhai sil jel-ail ceevq-ao nail ngaol. Thailhai phal-iq neq, miltsaq bhai tavq nail aol nail kov-uvq bhai khul khi mail aqdoevq gaoq doevq nail-aiq. 21“Thaq nieivq thaiq, thaq mevqdaiq, thaq thoiqtsi” dai, ge-ai thaq nail aol juq bhai khul khi mail nuljuq gaoq thaoq nail-aiq. 22Nuljuq al juq bhai thaoq-u phao, aol al juq neq, luq-ail seil ail-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aol al juq neq, tsaol-aq-i mail thaoq khal leevq khi cavq bhi cov bhi nail aol juq teevq-eel ngaol. 23Yovqgavq bhai yovqgavq noeq dov khi uqhuq thaoq nail maqkhaiq, maq tsaq nail lavqkhoel nee neema thaqtheq nail maqkhaiq, yovqgavq nail aqmaol bhai khoeq bhiq jiovq bhiq nail maqkhaiq, alhai nl nail juq neq, neenoeq neekha aol nail khe-ai dul khi ngaol-aoq, aqsivq haqjoil phao neekhaol jiav nail juq bhai gaq lai dai, khul teevq phaq iqsanl ganl maq tsoiq-ail.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index