Search form

Yaqkov 5

Hulmeeq hulbhao juq bhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ganl

1Hulmeeq hulbhao juq-ol, naldaiq yaoq dei-eiq. Haq dee aoq deedee nail phaq nuljuq nail kovtavq bhai kev lee nail ngaol. Alheel ngel-i mail, nuljuq gul gul-ail, nioil deedee yaoq. 2Nuljuq nail ildaoq maoqgaiq pheq-ail gil nail ngaol. Nuljuq nail aqgaq aqdoi iqsanl bhoiq jaq gil nail ngaol. 3Nuljuq nail phul heel iqsanl, haol jaq gil nail ngaol. Haol jaq gil lai nail al neq, nuljuq-i mail nl-a nail oeqbal bhai, cavq naq bhiq-a nail nee ovqtavq, miqjaq poiv nail khe-ai nuljuq nail haqjoil bhai keivq jaq gil nail ngaol. Haoqnao naosaq nail aqn aqyanq niil nail lavqkhoel bhai nuljuq ildaoq maoqgaiq halpov jil nail ngaol. 4Naldaiq yaoq. Nuljuq nail daiyal bha gov gaiq nail tsaol-aq juq bhai, nuljuq goiqbhaoq bhaoq khi aqphoiq maq bivq-a nail ngel-i mail, aqphoiq al gul thailthaiq nail ngaol. Gov gaiq-a nail tsaol-aq juq iqsanl, iqsanl nail kovtavq bhai uvthaiq nail bhaqaoq eeq nail Heeqphaq Miqyail bhai gul gaiq thailthaiq nail ngaol. 5Nuljuq miltsaq kovtavq bhai hulmeeq hulbhao bhao deedee khi, lavqkhiq teevq tsail, neekhaol teevq sil, aqdoevq doevq-a nail ngaol. Bhi heivq nail aqn al n nail haqbhoil nuljuq yovqgavq nail neema bhai yovqgavq tsu tsul-ai thaq nail khe-ai, dul nail ngaol. 6Nuljuq tsaq nail daol nail tsaol-aq bhai yalkhaq dal khi heivq-a nail ngaol. Aqyu juq neq, daoq pov maq pov dai, daq-a nail ngaol.

Ol nail ganl

7Aqivq jaqbheq juq-ol, Heeqphaq Yeiqsul lee-u kev dai, ol ol-ail jaol yaoq. Daiyal nl nail tsaol-aq teevq gaq aqphoiq kav deedee nail gov juq kev lee-u phao kev dai, aivq daiyal bhai khalhai daonq nail ganl bhai saol-nvq daiq yaoq. Maoq-aol iqmoeq ilmoeq khe bhoeq aol lee-u nee mail, haoqnao naosaq khe bhoeq aol lee-u kev dai, ol ol-ail daonq nail ngaol. 8Nuljuq iqsanl alhai ya ol nail ngaol. Heeqphaq Yeiqsul yavq kha lee nail aqn aqjail jail lal-aoq nail ngel-i mail, neema ivqdao dai, bhi jiav yaoq. 9Aqivq jaqbheq juq-ol, nuljuq Miqyail yalkhaq dal nail bhai maq ya daq nail haqbhoil, teevq gaq nee teevq gaq oeqbal thaq nail daoq thaq ge. Khul khi mail dai ngal-aq neq, yalkhaq dal lee-a nail gaq lolgov aqjail bhai lee kev khi thulphaol-nvq thaq nail ngaol.

10Aqivq jaqbheq juq-ol, Miqyail nail aqmil bhai juq juq-ail, aivq nail haqbhoil gedan nail tsaol-aq juq bhai saol oil yaoq. Aqyu juq, haq dee aoq deedee nail phaq ya daq-u phao, aqyu juq oltsaol nail neema aol nail ngaol. 11Aqyu juq daq jel ol jel nia nail ngel-i mail, geeqlaoq eeq nail tsaol-aq dai, ngadao khul nail ngaol. Yaolbav khalhai ol-a nail ganl khi mail, haoqnao naosaq Miqyail aivq bhai geeqlaoq khalhai bivq-a nail ganl nuljuq heeq nia nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq, Miqyail neq, gaoqhaq gaiq-a nail phaq teevq bhee aol nail ngaol.

12Aqivq jaqbheq juq-ol, teevq peivq-ail thaq khanq. Daoq niil daoq neq, eeq deedee nail daoq ngaol. Nqtavq bhai juq khi thaq khanq, miltsaq bhai juq khi thaq khanq, yaoq phaq yaoq bhai juq khi iqsanl thaq khanq. Nuljuq yalkhaq dal nail phaq bhai maq ya daq dai, nuljuq nail daoq neq, ngel haq neq, ngel naol. Maq ngel haq neq, maq ngel dai taivq-ail, ge yaoq.

Geeqlaoq hal nail ganl

13Nuljuq nail lavqkhoel tsaol-aq teevq gaq ganav haq dee aoq deedee nail phaq ya daq thailthaiq nail laiq. Geeqlaoq hal dei-eiq. Tsaol-aq teevq gaq ganav lavqkhiq tsail nail laiq. Miqyail bhai gul gul-ail tsiqeeq dei-eiq. 14Nuljuq nail lavqkhoel tsaol-aq teevq gaq ganav nal thail goel thailthaiq nail laiq. Aivq neq, Khali yaq munl bhai heldaiq phail nail aqivq aqtsu juq bhai khul nail tsaq nail ngaol. Aqyu juq Heeqphaq Yeiqsul nail aqmil bhai juq juq-ail nal nail goel nail al gaq bhai aqtseel leivq bhiq khi mail, aivq nail haqbhoil geeqlaoq hal bhiq nail tsaq nail ngaol. 15Neema thaqtsaol nail lavqkhoel geeqlaoq hal nail phaq neq, nal nail tsaol-aq bhai bhi meeq lai nail ngaol. Yeiqsul aivq bhai jaol hal bhi dov lal khi, aivq oeqbal nl thaq nail jiav haq neq, oeqbal phaiq bhiq nail ngaol. 16Alheel ngel-i mail, nuljuq meeq lai nia dai, teevq gaq nee teevq gaq oeqbal ge dov khi, teevq ga teevq gaq nail haqbhoil, geeqlaoq hal yaoq. Tsaq nail daol nail tsaol-aq-i mail geeqlaoq hal nail daoq neq, aqmeeq phaq bhi dov lal nail bhaqaoq aol nail ngaol.

17Eillilya neq, ngadao kheel tsaol-aq pevq khi ngaol-aoq, maoq-aol thaq bhi aol lee-oq dai, geeqlaoq hal deedee-u phao, hail kovq ovqtavq teevq pav bhee dai, miltsaq kovtavq bhai maoq-aol maq aol lee dai, pevq ail-a nail ngaol. 18Aivq geeqlaoq teevq pov gaoq hal-u phao, nqtavq nee mail maoq-aol gaoq aol lee khi, miltsaq bhai heeqlaoq gaoqjal doevq lal-a nail ngaol. 19Aqivq jaqbheq juq-ol, nuljuq nail lavqkhoel teevq gaq ganav, maldil tsaq nail phaq nee mail gail bheeq bheeq ail-u phao, yaoq gaq yaoq-i mail aivq bhai gaoq hevq kol lavq haq neq, 20gail bheeq bheeq thailthaiq nail oeqbal yaq al gaq bhai hevq kol lavq-a nail al gaq neq, sil nail lavqkhoel khe aqhaqlal teevq gaq bhai hevqkovq khi, mao-ail eeq nail oeqbal bhai doeqkhaiq-ai thaq nail ngaol dai, heeq kivq nail tsaq nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index