Search form

Yaolhaq 18

Yeiqsul bhai nieivq-a nail ganl

1Yeiqsul alhai geeqlaoq hal gaq-u phao, aivq nail yaqlaol juq hevq khi, Gildaqloq laoljaol a phao lelkhel phao ceiv ail-a nail ngaol. Al bhai gaoqkhail teevq khail jiav khi, Yeiqsul khi aivq nail yaqlaol juq, gaoqkhail al khail bhai aol lai-a nail ngaol.

2Yeiqsul bhai gaoqjaq-a nail Yuldav al gaq iqsanl, gaoqkhail al khail bhai heeq nia nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq nee gaoqkhail al khail bhai mee nia pov ail daiq-a nail ngaol. 3Alheel ngel-i mail, Yuldav neq, Philma juq khi Phaqliqsail juq-i mail khoel-ai leevq thaq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai jaol khi heldaiq phail nail tsaol-aq juq khi mail genl dev nail juq hevq khi lal-a nail ngaol. Aqyu juq phalmanq tovq khi, miqhuq kheq khi, genl dev nail khen kha-ao iqsanl, bavq-nvq thaq nail ngaol.

4Yeiqsul neq, aivq nail kovtavq bhai kev lee thailthaiq nail, yaoq phaq yaoq-ao nee bhai heeq nia nail ngel-i mail, iqmoeq phao dov lee khi, “Nuljuq khaq sil gaq bhai halpov nail-aiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

5“Naqsaqlail meenq bhai jaol nail, Yeiqsul bhai halpov nail ngaol” dai, aqyu juq ge nail ngaol. “Ngal neq, Yeiqsul ngaol” dai, aivq ge kovq bhiq-a nail ngaol. Yeiqsul bhai gaoqjaq-a nail Yuldav iqsanl, tsaol-aq al juq nee thulphaol-nvq thaq nail ngaol. 6“Ngal Yeiqsul ngaol” dai, aqyu juq bhai Yeiqsul ge bhiq-u phao, aqyu juq haoqnaol phao jiiv kovq-ail khi helbhail lail-nq khaoqthaq-ail bavq tsuq ail-a nail ngaol.

7“Nuljuq khaq sil gaq bhai halpov nail-aiq” dai, Yeiqsul teevq pov gaoq naldaiq-a nail ngaol. “Naqsaqlail meenq bhai jaol nail Yeiqsul bhai halpov nail ngaol” dai, aqyu juq gaoq ge bhiq-a nail ngaol.

8Yeiqsul ge nail: “Ngal Yeiqsul ngaol dai, nuljuq bhai ge bhiq-ao nail maq ngel-ail laiq. Nuljuq ngaq bhai halpov nail phal-iq neq, ngaq nail haoqnao tsaothe jaol nail tsaol-aq niil juq bhai neq, maq nieivq mail bhi kovq ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 9Yeiqsul alhai ge nail al neq, “Aqbhu-ol, naoq-i mail ngaq bhai bivq lavq-a nail tsaol-aq teevq gaq iqsanl, maq bhi peivq ail-al” dai, aivq-i mail ge-ai thaq nail daoq al daoq bhi bhee lal nail haqbhoil ge nail ngaol.

10Aq-u phao, Silmoq Bheiqtuvluv aivq-i mail bavq-nvq thaq nail thaoma gaol dov khi, Philma nail yaqkav teevq gaq bhai tsil gai-aivq khi, lavqmal phao khe naqkov tsilceiv gai-aivq-a nail ngaol. Yaqkav al gaq nail aqmil neq, Maqlaqkhul ngaol.

11Aq-u phao, Yeiqsul Bheiqtuvluv bhai ge bhiq-a nail: “Naoq nail thaoma thaobhai bhai soiq bhoel yaoq. Aqbhu Miqyail-i mail ngaq bhai bhi daq lavq nail haq dee aoq deedee phaq bhai, ngal yaq daq nail, maq ngel-ail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul bhai Aqnaq jaol nail bha hel-aivq-a nail ganl

12Aq-u phao, Philma juq khi Phaqliqsail juq-i mail khoel-ai leevq thaq nail tsaol-aq khi mail genl dev nail juq Yeiqsul bhai nieivq khi pheel-aivq-a nail ngaol. 13A bhai nee ngal-aq, Aqnaq jaol nail bhai iqmoeq hel-aivq-a nail ngaol. Aqnaq neq, aq-u kovq bhai Philma aqivq gaq jiovq thailthaiq nail Gaqyaqphal nail tsaolmaoq ngaol. 14“Tsaol jeq-e teevq jeq-e je lao-ail ya luq ya seil-ail nail haqbhoil, tsaol-aq teevq gaq bhi sildan nail neq, meeq jaiq nail ngaol” dai, Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq bhai ge noeq ge dul bhiq-a nail gaq neq, Gaqyaqphal ngaol.

Yeiqsul bhai maq heeq kivq-ail dai, Bheiqtuvluv jil nail ganl

15Silmoq Bheiqtuvluv khi yaqlaol yaoq gaq yaoq, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. Yaqlaol al gaq, Philma aqivq gaq bhai heeq nia nail ngel-i mail, Philma aqivq gaq nail ilkhaol khe khainl lavqkhoel-ai, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. 16Bheiqtuvluv neq, lavqniil phao khe khainl lolgov aqjail bhai jaol-ail ceevq-a nail ngaol. Yaqlaol al gaq gaoq kovq lee khi, khainl lolgov bhai lovq nail yaqmai-aq al gaq bhai ge bhiq khi, Bheiqtuvluv bhai hevq bhoel-aivq-a nail ngaol.

17Khainl lolgov bhai lovq nail yaqmai-aq al gaq Bheiqtuvluv bhai ge bhiq-a nail: “Naol iqsanl, tsaol-aq al gaq nail yaqlaol juq nail lavqkhoel bhai aol nail, maq ngel-ail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Bheiqtuvluv neq, “Ngal maq aol-ail” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

18Aqcoevq coevq nail ngel-i mail, yaqkav juq khi ilkhaol lovq phail nail tsaol-aq juq, calgevq-i mail miqjaq sivtovq khi, teevq jaoq thulphaol khi aqcoevq loil-a nail ngaol. Bheiqtuvluv iqsanl, a bhai thulphaol khi, aqyu juq nee mail aqcoevq loil-a nail ngaol.

Philma aqivq gaq Yeiqsul bhai naldaiq nail ganl

19Philma aqivq gaq Yeiqsul bhai, aivq nail yaqlaol juq nail ganl khi, aivq-i mail cavq bhiq cov bhiq-a nail ganl juq bhai peivtsel khi naldaiq nail ngaol.

20Yeiqsul ge nail: “Ngal yu bhai daoq khal ge tsaoq-u phao, tsaol-aq maodai jaol nail sivtavq nee bhaqlaoq kheq dai, ge tsaoq-a nail ngaol. Tsaol-aq iqsanl mail, jil lal duq pevq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol juq khi, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai taivq-ail, ngal cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Bhallal phao nee khoiq ge nail teevq phaq iqsanl, maq jiav-ail. 21Khul khi mail, naol ngaq bhai peivtsel khi naldaiq nail-aiq. Ngaq nail daoq bhai ya gaiq-a nail tsaol-aq juq, ngal khalhai ge laoq-aol dai, aqyu juq heeq nia nail ngaol. Aqyu juq bhai naldaiq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

22Yeiqsul alhai ge-u phao, a bhai ilkhaol bhai lovqphail nail tsaol-aq teevq gaq, aivq nail bhaqbha bhai teiv khi ge nail: “Naol Philma aqivq gaq bhai thailhai ge khaoq nail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

23Yeiqsul Philma aqivq gaq bhai ge bhiq-a nail: “Ngaq-i mail ge nail daoq maq ngel haq neq, maq ngel-ail dai, niai jaol nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee nail sivtavq bhai ge duq yaoq. Thailhai ngaol-aoq, ngaq-i mail ge nail daoq ngel haq neq, khul khi mail, ngaq nail bhaqbha bhai bhi teiv nail-aiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 24A bhai nee ngal-aq, aivq bhai pheethaiq-ai thaq nail nee maq pheel bhiq dai, Aqnaq-i mail Yeiqsul bhai Philma aqivq gaq pevq nail Gaqyaqphal jaol nail bha bhi hel-aivq-a nail ngaol.

Yeiqsul bhai maq heeq kivq-ail dai, Bheiqtuvluv teevq pov gaoq jil nail ganl

25Bheiqtuvluv neq, a bhai thulphaol khi aqcoevq loil nail ngaol. Yu aivq bhai naldaiq nail: “Naol iqsanl, tsaol-aq al gaq nail yaqlaol maq ngel-ail laiq” dai, naldaiq-u phao, “Maq ngel-ail” dai, Bheiqtuvluv jil nail ngaol.

26Bheiqtuvluv-i mail naqkov tsilceiv bhiq-a nail gaq nee aqivq jaqbheq tavq nail, Philma aqivq gaq nail yaqkav teevq gaq, Bheiqtuvluv bhai ge nail: “Naol iqsanl, Yeiqsul nee mail gaoqkhail lavqkhoel-ai jaol nail bhai, ngal moel-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 27“Maq ngel-ail” dai, Bheiqtuvluv teevq pov gaoq jil-a nail ngaol. Aq-u phao, teevq pov taivq-ail yavphoil doil lal-a nail ngaol.

Yeiqsul bhai heeqphaq Phillav+ nail sivtavq bhai hel-aivq a nail ganl

28Yaoq n yaoq nqhao navqmav-ail, Yeiqsul bhai Gaqyaqphal nail ilkhaol nee hevq dol-aivq khi, heeqphaq nail haol ilkhaol bha hel-aivq-a nail ngaol. Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq neq, Bhaqsaqkhaq bhaoqaiq jaq nail bhai aol lai nail haqbhoil yovqgavq nail aqmaol aqhaol haol dai bhi jiav movq nail ngel-i mail, heeqphaq nail haol ilkhaol lavqkhoel bhai maq aol lai dai, jaol nail ngaol. 29Alheel ngel-i mail, Phillav lavqniil bha dov lee khi, ge nail: “Tsaol-aq niil gaq khul phaq laiq nail dai, nuljuq ge movq nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

30Aq-u phao, aqyu juq ge nail: “Tsaol-aq niil gaq haqeiv nail phaq nl thaq nail maq jiav-ail nul neq, aivq bhai naol jaol nail bha nvjuq maq hel lavq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

31Phillav ge nail: “Thailhai phal-iq neq, nuljuq aivq bhai hevq kol-aivq khi, nuljuq nail aoldaoq kovqdaoq khal jiav nail khe-ai yalkhaq dal-ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Aq-u phao, aqyu juq ge nail: “Nvjuq tsaol-aq teevq gaq bhai iqsanl, heivq nail aqkhaoqanq maq jiav-ail” dai, Yuldav nail tsaol-aq juq ge kovq bhiq-a nail ngaol. 32Aqyu juq alhai ge nail neq, “Ngal neq, alhai ya sil nail ngaol” dai, Yeiqsul-i mail ge-ai thaq nail khe-ai, bhee lal dai, ge nail ngaol.

33Phillav haol lavqkhoel bhai gaoq-aol lai khi, Yeiqsul bhai khul khi, naldaiq nail: “Naol Yuldav tsaol-aq nail Heeqphaq ngaol laiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

34Yeiqsul ge nail: “Daoq thoil daoq maldil naoq nail daoq ngaol laiq. Maq ngel haq neq, ngaq nail ganl yu-i mail naoq bhai ge lavq-a nail daoq bhai juq khi, ge nail laiq” dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

35Phillav ge nail: “Ngal Yuldav nail tsaol-aq laiq. Naoq nail jeq-e jaq-a khi Philma aqivq-i mail, naoq-ai ngaq nail aqlavq lavqkhoel-ai av lavq-a nail ngaol. Naol khul nl-a nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

36Yeiqsul ge nail: “Ngaq nail milkhaoq neq, miltsaq niilniai tavq nail maq ngel-ail. Ngaq nail milkhaoq miltsaq niilniai tavq nail nul neq, ngaq bhai Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu juq-i mail maq nieivq-u phao nee, ngaq nail tsaol-aq juq genl dev lal nail ngaol. Ngaq nail milkhaoq neq, miltsaq niilniai maq tavq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

37Aq-u phao, Phillav aivq bhai naldaiq nail: “Naol Heeqphaq ngaol laiq.” Yeiqsul ge nail: “Ngal Heeqphaq ngaol dai, ge nail neq, nuljuq ngaol. Ngal miltsaq kovtavq bhai yavq kha lee khi, doevq lee-a nail neq, tsaq nail salkhil khanq lee-a teevq-eel ngaol. Maldil tsaq nail phaq phao, khal jaol nail tsaol-aq neq, ngaq nail daoq naldaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

38Phillav ge nail: “Maldil tsaq nail phaq dai, ge nail neq, khul bhai ge nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul bhai heivq nail haqbhoil dalceiv-a nail ganl

A bhai nee ngal-aq, haol ilkhaol nail lavqniil bhai jaol nail Yuldav nail tsaol-aq juq jaol nail bha, Phillav dov lee khi, niailhai ge bhiq lee-a nail ngaol: “Tsaol-aq niil gaq nail laiq nail tsa nail phaq bhai, ngal maq halpov moel kivq-il. 39Thailhai ngaol-aoq, Bhaqsaqkhaq bhaoqaiq khal kev lal-u phao, nuljuq nail haqbhoil tsaol-aq teevq gaq ngal ya phaiq bhiq nail aolsaolkovq jiav nail ngaol. Nuljuq nail haqbhoil Yuldav nail tsaol-aq nail Heeqphaq niil gaq bhai, ngal bhi phaiq movq-ail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

40Aqyu juq mailma-ail gaoq gul kav lal khi ge nail: “Aivq bhai thaq phaiq, Bhaqlaqbhal bhai phaiq yaoq” dai, gul nail ngaol. Bhaqlaqbhal neq, tsaolpheel teevq gaq ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index