Search form

Lulkavq 12

Goiqbhaoq bhaoq nail phaq bhai yaolphaol yaoq

1Teevq gaq bhai teevq gaq naoqthaiq tsal dai, tsaol-aq aqhinl aqmeel-nvq gaq jil lal-a nail ngaol. Aq-u phao, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai iqmoeq ge bhiq-a nail:

“Phaqliqsail juq nail deqtsiq bhai yaolphaol yaoq. Deqtsiq dai ge nail neq, goiqbhaoq bhaoq nail phaq bhai ge movq nail ngaol. 2Khal deeq pheeq-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee, phaodaiq lavq nail ngaol. Khal oil tsail-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee bhai iqsanl, heeq kivq lal nail ngaol. 3Nuljuq-i mail aqnav nail lavqkhoel nee khal ge nail juq, aqbhaq bhai yu ya gaiq nail ngaol. Nuljuq mail sunq lavqkhoel bhai khal khoiq thail-a nail juq, khaolpoiv bha dav lai khi, mailma-ail ge daiq bhiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Khaq sil gaq bhai geesil nail tsaq nail-aiq

4Yeiqsul gaoq ge nail: “Ngaq nail aqtsaoq juq-ol, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Aqmaol bhai heivq nia khi ngaol-aoq, yaqhao khul teevq phaq iqsanl maq khi nia nail juq bhai thaq geesil. 5Nuljuq khaq sil gaq bhai ya geesil nail dai, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel dei-eiq. Deeq heivq khi, daqovq laoma eeltsul bhai bavq bhoel nia nail Miqyail bhai geesil yaoq. Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Aivq bhai geesil yaoq. 6Jaltsil ngaq maol bhai phul nvq bhaiq nee mail gaoq nail, maq ngel-ail laiq. Miqyail neq, jaltsil al juq nail lavqkhoel bhai teevq maol bhai iqsanl, maq nioilpeivq-ail. 7Aivq nuljuq nail uqhuq tsailkheel iqsanl bhai gedaiq gil-ai thaq nail ngaol. Thaq geesil. Nuljuq jaltsil maodai mao nee maqtsil phoiq jaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

“Ngal Yeiqsul nail yaqlaol ngaol” dai, ge dov nail ganl

8Yeiqsul gaoq ge nail: “Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel: ‘Ngal Yeiqsul nail yaqlaol ngaol’ dai, tsaol-aq nail sivtavq bhai ge dov nail khul gaq bhai maqkhaiq, ‘Thoil gaq neq, ngaq nail yaqlaol ngaol’ dai, Miqyail nail nqtavq gaqkhoel nail sivtavq bhai tsaol-aq nail Yaqyov ge dov nail ngaol. 9‘Ngal Yeiqsul nail yaqlaol maq ngel-ail’ dai, tsaol-aq nail sivtavq bhai ge dov nail khul gaq bhai maqkhaiq, ‘Thoil gaq ngaq nail yaqlaol maq ngel’ dai, Miqyail nail nqtavq gaqkhoel nail sivtavq bhai, tsaol-aq nail Yaqyov ge dov nail ngaol. 10Tsaol-aq nail Yaqyov bhai ge bheeq nail khaq sil gaq nail oeqbal bhai iqsanl, phaiq bhiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhai khal ge movq-ail ge nail tsaol-aq nail oeqbal bhai maq phaiq bhiq-ail.

11Yu nuljuq bhai uqhuq thaoq nail ilkhaol+ lavqkhoel bhai maqkhaiq, heeqphaq juq khi bhaqaoq jiav nail juq nail sivtavq bhai maqkhaiq, hel-aivq lavq-u phao, nuljuq khalhai ya ge kovq bhiq nail nee ovqtavq, khalhai ya ge ya thail nail bhai, khaoq thaq laol. 12Khul khi mail dai ngal-aq neq, yanq al nail lavqkhoel nuljuq khalhai ya ge ya thail nail dai, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal nuljuq bhai cavq lavq cov lavq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Hulmeeq hulbhao yaqjaoq khaqlal miqthoi teevq gaq nail ganl

13Aq-u phao, tsaol-aq munl munl ma nail lavqkhoel khe teevq gaq ge nail: “Saqlaq-ol, ngaq nail mailnail ngaq bhai jaiqbhoil bhoil lavq dai, aivq bhai teevq pov ge bhiq-ail lavq yaoq” dai, Yeiqsul bhai hal nail ngaol. 14“Aqtsaoq-ol, nul-nq nvq mail bhai, yalkhaq dal bhiq nail gaq khi jaiqbhoil bhoil bhiq nail gaq jiovq yaoq dai, khaq sil gaq ngaq bhai khoel-ai thaq nail-aiq” dai, Yeiqsul aivq bhai ge kovq bhiq-a nail ngaol.

15Yeiqsul aqyu juq bhai gaoq ge bhiq-a nail: “Yu nail yalkav bhai maivjeel jeel nail neema teevq peivq-ail thaq aol. Phul heel yalkav maodai jiav nail ngel-i mail, tsaol-aq aqdoevq ya doevq nail maq ngel-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

16A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul aqyu juq bhai daoqma uqhuq daoq nee mail cavq bhiq cov bhiq-a nail: “Aq-u phao, hulmeeq hulbhao teevq gaq jaol lao thaq nail ngaol. Aivq aivq nail daiyal khe gov maodai ya-a nail ngaol. 17Hulmeeq hulbhao al gaq, aivq nail neema lavqkhoel bhai niailhai noeq nail ngaol: ‘Ngal khalhai khi heeq meeq. Ngaq nail gov phi bhoel duq maq jiav-aoq nail. 18Ngal niailhai nl naol’ dai, aivq noeq dov lal-a nail ngaol. ‘Ngaq nail govjil juq peiv ha khi, cov eeq naol. Al nail lavqkhoel bhai ngaq nail gov khi ngaq nail yalkav iqsanl mail, oil bhoel gai nail ngaol. 19A bhai nee ngal-aq, ngaq nail neema bhai niailhai ge bhiq naol: Ngaq nail neema-ol, naol neq, mee nia kovq nail haqbhoil phul heel yalkav halpov thaq-ai thaq nail ngaol. Gaqnaq naq yaoq. Teevq bov jaq teevq bov daol khi, lavqkhiq tsail tav dai doevq yaoq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

20Thailhai ngaol-aoq, Miqyail aivq bhai ge bhiq-a nail: ‘Yaqjaoq khaqlal miqthoi-ol, yaq n kiv nee naoq nail aqhaqlal bhai oil kovq naol. Thailhai phal-iq neq, naoq-i mail halpov jil-ai thaq nail yalkav juq, khaq sil gaq nail yalkav pevq ail nail-aiq’ dai, aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

21Yovqgavq nail haqbhoil yalkav halpov jil-ai thaq khi, Miqyail phao haq nail tsaol-aq juq neq, alhai dul nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Khaoq thaq laol

22A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq bhai ge bhiq-a nail: “Alheel ngel-i mail, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Khalhai khi ya jaq ya daol heeq meeq dai, nuljuq aqdoevq doevq nail haqbhoil khaoq thaq laol. Khalhai khi ya gaq ya doi heeq meeq dai, nuljuq nail aqmaol nail haqbhoil iqsanl, khaoq thaq laol. 23Aqdoevq doevq nail phaq neq, jaqjaq daoldaol nee maqtsil phoiq khi, aqmaol iqsanl, aqgaq aqdoi nee maqtsil phoiq nail ngaol. 24Ovngavq bhai saol-nvq daiq. Ovngavq al juq neq, gov maq kha. Gov maq gaiq-ail. Govjil maqkhaiq, yalkav oil bhoel nail thaoqlao maqkhaiq, maq jiav. Thailhai ngaol-aoq, Miqyail ovngavq al juq bhai, bhiq jaq bhiq daol nail ngaol. Nuljuq keivq-avq nee maqtsil khadai phoiq jaiq nail ngel-ail. 25Nuljuq nail lavqkhoel khe khul gaq maqkhaiq, khaoqlaol nail bhaqda nee, yovqgavq nail yeel yovqgavq teevq cav heel lal dai, khaq sil gaq nl kivq nail-aiq. 26Nuljuq micil cil deel niil phaq bhai maq nl nia nail bhai, khul khi mail, yaoq phaq yaoq bhai khaoqlaol nail-aiq.

27Haqtsoiq khe aqeiv khalhai khi eeq lal nail ngel-ail dai, saol-nvq daiq yaoq. Aqeiv aqbhaol al juq neq, ganl maq nl-ail. Haqlaq iqsanl maq gaol-ail. Thailhai ngaol-aoq, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Seiqleiq khaoqsail eeq nail Heeqphaq Saollavmoq-i mail doi nail phoiq deedee nail aqgaq aqdoi neq, aqeiv al teevq eiv dai iqsanl maq heldaiq meeq-ail. 28Neema thaqtsaol nail phaq gaq bhaq nail tsaol-aq juq-ol, yanqgaol doevq khi niaohao miqjaq nail lavqkhoel bhai liv poiv kivq nail pavqkhuq lovkhuq bhai, Miqyail aqdai dai-ail lav sav meeq bhiq haq neq, a dai nee maqtsil nuljuq bhai bhi gaq bhi doi lavq nail, maq ngel-ail laiq. 29Nuljuq khalhai ya jaq ya daol heeq meeq dai, thaq halpov. Khaoqlaol nail neema iqsanl thaq aol. 30Laolkivq yaq juq neq, al juq iqsanl bhai halpov nail ngaol. Nuljuq al juq loq nail ngaol dai, nuljuq nail Aqbhu Miqyail heeq nia nail ngaol. 31Nuljuq neq, Miqyail Milkhaoq bhai halpov yaoq. Al juq iqsanl, Miqyail nuljuq bhai bivq lavq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Nqtavq kovtavq bha phul heel halpov thaq-ai yaoq

32Yeiqsul gaoq ge nail: “Maq mao nail yaol mavqmav-ol, thaq geesil. Nuljuq nail Aqbhu Miqyail neq, aivq nail Milkhaoq lavqkhoel bhai, nuljuq bhai bhi jaol nail, neema tsaq nail ngaol. 33Nuljuq nail yalkav gaoq ha khi, haq yaq aoq yaq juq bhai bivq yaoq. Nuljuq nail haqbhoil maq pheq maq daoq-ail nia nail phul baivluvq guvq thaq-ai yaoq. Maq cov maq lav-ail nia nail phul heel yalkav nqtavq kovtavq bha halpov thaq-ai yaoq. A bhai neq, khoiqbhaoq maq bhaoq nia. Bhoiq iqsanl maq jaq lai nia-ail. 34Khul khi mail dai ngal neq, nuljuq nail phul heel ildaoq maoqgaiq khal halpov jil-ai thaq nail bha, nuljuq nail neema jiav nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aqmeeq-ai lovq thaq-ai thaq nail yaqkav juq

35Yeiqsul gaoq ge nail: “Nuljuq aqmeeq-ai lainq thaq ail yaoq. Phalmanq iqsanl tovq ail yaoq. 36Yovqgavq nail ilheel khaqma hevq ail-a nail kovq lal khi, lolgov bhai kov-u phao, teevq pov taivq-ail phao bhiq ail kivq dai, lovq thailthaiq nail tsaol-aq khe-ai, aqdoevq doevq yaoq. 37Ilheel gaq kovq lal-u phao, lovq thailthaiq nail yaqkav juq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol. Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Ilheel gaq aqmeeq-ai lainq khi, yaqkav juq bhai kovqkhail aoqjaoq bhi jaoq khi mail, aivq aqyu juq bhai aoqbhaol lav sav bhiq nail ngaol. 38Ilheel gaq hul-iq tsilma maqkhaiq, yavphoil doil thaoq phao maqkhaiq, kovq kev lal khi, yaqkav juq alhai lovq nail bhai ya moel haq neq, aqyu juq geeqlaoq eeq nail ngaol 39Ilheel gaq, khoiqbhaoq bhaoq lee nail yanq bhai heeq nia-ail nul neq, aivq nail ilkhaol bhai khoiqbhaoq maq bhi aol lal dai, lovq nail ngaol dai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 40Nuljuq aqmeeq-ai lainq-ai thaq yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq maq noeq maq dul dai jaol-u phao, Tsaol-aq nail Yaqyov yavq kha lee nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Saljial ivq nail yaqkav khi saljial maq ivq nail yaqkav

41Aq-u phao, Bheiqtuvluv ge nail: “Heeqphaq-ol, daoqma uqhuq daoq thoil daoq, nvjuq bhai taivq-ail ge lavq nail laiq. Maq ngel haq neq, tsaol-aq iqsanl bhai gail ge bhiq thailthaiq nail laiq” dai, naldaiq-a nail ngaol.

42Yeiqsul ge kovq bhiq-a nail: “ ‘Ngaq nail yaqkav juq bhai heldaiq phail khi, aqyanq tsaq dai, jaqjaq daoldaol bivq dei-eiq’ dai, ilheel gaq-i mail khoel-ai thaq nail saljial ivq khi neenoeq neekha aol nail yaqkav neq, khul gaq pevq nail-aiq. 43Ilheel gaq kovq lal-u phao, alhai nl thailthaiq nail yaqkav bhai ya moel haq neq, yaqkav al gaq geeqlaoq eeq nail ngaol. 44Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Ilheel gaq yaqkav al gaq bhai aivq nail ildaoq maoqgaiq iqsanl bhai heldaiq phail nail aqivq gaq bhi jiovq nail ngaol. 45Thailhai ngaol-aoq, yaqkav al gaq, ‘Ngaq nail ilheel, lavqtsail mail maq kovq lal-ail’ dai, neema lavqkhoel bhai noeq noeq-ail, yaqkav jiovq nail aivq nail aqtsaoq yaqyov-aq khi yaqmai-aq juq bhai deeq nail nee ovqtavq, jaq bov daol bov khi, jilpheeq daol bov khi jaol haq neq, 46yaqkav al gaq maq noeq maq dul-ail jaol-u phao, maq heeq nia nail aqyanq lavqkhoel bhai, aivq nail ilheel gaq kovq kev lal nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aivq bhai sil heeq phaq-ail deeq khi, saljial maq ivq nail tsaol-aq nee mail bhi jaol-ail nail ngaol.

47Yovqgavq nail ilheel nail neema bhai heeq nia khi ngaol-aoq, aqmeeq-ai lainq khi maq jaol dai, ilheel gaq nail neenoeq khe-ai maq nl nail yaqkav gaq neq, mee nia lavq deeq nail bhai ya daq nail ngaol. 48Ilheel gaq nail neenoeq bhai maq heeq nia-ail khi, deeq heeq phaq-ail tsaq dai, nl laiq-a nail yaqkav gaq neq, mee nia lavq deeq nail bhai maq ya daq-ail. Maodai ya-a nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee, maodai ya khaoq nail ngaol. Maodai bivq lavq-a nail bhai oil-a nail tsaol-aq bhai, a dai nee maqtsil hal kovq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul bhaqda nee gaoq ail gail ail-a nail ganl

49Yeiqsul gaoq ge nail: “Miltsaq kovtavq bhai miqjaq bhi tovq lal nail khi mail, ngal lee-a nail ngaol. Niil aq-il iqsanl, ngal miqjaq al bhi tovq movq deedee-ail nial. 50Ngal ya daq nail khoeq nail jiovq nail phaq khi sil nail teevq phaq jiav-ail haq naol. Ngal maq ya nl-u kev dai, ngaq bhai khadai tsiqthaiq-ai thaq nail ngel-ail. 51Ngal miltsaq kovtavq bhai bhi tsaq bhi jil lee-a nail dai, nuljuq noeq nail laiq. Ngal alhai bhi tsaq bhi jil lee-a nail maq ngel. Yu gaoq ail gail ail dai, nl lee-a nail ngaol dai, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. 52Niai nee pultavq neq, teevq ildaoq nail lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq, ngaq gaq gaoq ail gail ail khi, nvq gaq teevq munl, hail gaq teevq munl dai, pevq-ail nail ngaol. 53Aqbhu khi mail yaqyov, aqma khi mail yaqmiq, khiqma khi mail aqma, teevq gaq teevq dao gaoq ail gail ail nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Tselpav bhoilpav nia nail ganl

54Yeiqsul tsaol-aq munl munl ma bhai gaoq ge bhiq nail: “Nlma gakhoeq phao nqdil dov lal nail bhai, nuljuq ya moel-u phao, ‘Maoq-aol aol lee nail khul-il’ dai, teevq pov taivq-ail, nuljuq ge nail ngaol. Nuljuq-i mail ge nail khe-ai, aol lee nail ngaol. 55Pul-nvq phao nee lilmoel bhoe dav lavq nail bhai, nuljuq ya moel-u phao, ‘Aqlaol haq uvq deedee lal nail khul-il’ dai, nuljuq ge nail ngaol. Nuljuq-i mail ge nail khe-ai, pevq lal nail ngaol. 56Goiqbhaoq bhaoq nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq miltsaq khi mail nqtavq bha heldaiq khi, tselpav bhoilpav nia nail ngaol. Khul khi mail, nuljuq yanq yaq lao niilniai maq tselpav maq bhoilpav kivq nail-aiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Naoq bhai yalkhaq ge lal nail gaq bhai nl tsaq yaoq

57Yeiqsul gaoq ge nail: “Nuljuq khul khi mail, yovqgavq bhai yovqgavq tsaq nail daol nail phaq bhai maq tselpav maq bhoilpav kivq nail-aiq. 58Naoq bhai, yalkhaq ge lal nail gaq, yalkhaq dal duq bha lai thailthaiq-u phao, nul-nq nvq gaq nail gaiqlaq bhai, lavqtsail mail lav tsaq yaoq. Maq lav tsaq haq neq, aivq naoq bhai yalkhaq dal nail gaq jaol nail bha hel-aivq lavq nail ngaol. Yalkhaq dal nail gaq iqsanl, naoq bhai thaonq aqivq gaq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq khi, thaonq aqivq gaq iqsanl, naoq bhai thaonq bhai laol lavq nail ngaol. 59Ngal naoq bhai ge lavq bhel. Maq khaoq gil mail phul teevq bhaiq khal jail-u kev dai, naol thaonq bhai maldil ya aol nail ngaol” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index