Search form

Lulkavq 15

Yaol teevq maol peivq ail-a nail ganl daoqma uqhuq daoq

1Aq-u phao, khaon tavq nail tsaol-aq khi oeqbal yaq juq iqsanl mail, Yeiqsul nail daoq naldaiq nail khi aivq nail aqjail bha jiiv lal-a nail ngaol. 2Phaqliqsail juq khi aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq ge nail: “Niil gaq oeqbal yaq bhai hav khi, aqyu juq nee mail teevq gaq khe-ai jaq tavq daol tavq-il” dai, ge doil nail ngaol.

3Aq-u phao, Yeiqsul aqyu juq bhai daoqma uqhuq daoq niil daoq nee mail cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol: 4“Nuljuq nail lavqkhoel khe teevq gaq ganav, yaol teevq yal maol jaol nail lavqkhoel nee, teevq maol peivq-ail haq neq, goiq tsel goiq maol bhai haqtsoiq haqyal bha bhi jaol-ail ceevq khi, peivq ail-a nail yaol al maol bhai moel-u kev dai, maq halpov nail tsaol-aq jaol naol laiq. 5Aivq yaol al maol bhai halpov moel-u phao, lavqkhiq tsail tav dai, bavqpuv bhai bavq dav khi kovq lal nail ngaol. 6Aivq ilkhaol bha kovq kev lal-u phao, aivq nail aqtsaoq juq khi mail aqjail bhai jaol nail juq bhai khul jil khi, ‘Ngaq-ai nee mail lavqkhiq tsao tsail lal yaoq! Peivq ail-a nail ngaq nail yaol al maol bhai halpov moel-aoq nail ngaol’ dai, ge nail ngaol. 7Alhai dul dai, oeqbal noeq pov nail maq loq nail, tsaq nail daol nail tsaol-aq goiq tsel goiq gaq bhaqda nee, nqtavq kovtavq bha lavqkhiq tsail nail nee maqtsil, oeqbal yaq teevq gaq oeqbal noeq pov-a nail ngel-i mail, nqtavq kovtavq bha lavqkhiq tsail jaiq nail ngaol dai, ngal nuljuq bhai ge bhiq nail ngaol.”

Phul teevq bavq peivq ail-a nail ganl daoqma uqhuq daoq

8Yeiqsul gaoq ge nail: “Teevq phaq neq, yaqmai-aq teevq gaq phul tsel bavq jiav khi, teevq bavq peivq-ail haq neq, miqjaq kheq khi yavphail yav yav-ail, moel-u kev dai, aqmeeq-ai maq halpov nail tsaol-aq jaol naol laiq. 9Phul al teevq bavq bhai halpov moel-u phao, aivq nail aqtsaoq juq khi mail aivq nail aqjail bhai jaol nail juq bhai khul jil khi, ‘Ngaq-ai nee mail lavqkhiq tsao tsail lal yaoq. Peivq ail-a nail phul al bavq, halpov moel-aoq nail ngaol’ dai, ge nail ngaol. 10Alhai dul dai, oeqbal yaq teevq gaq, oeqbal noeq pov-a nail ngel-i mail, Miqyail nail nqtavq gaqkhoel juq lavqkhiq tsail nail ngaol dai, ngal nuljuq bhai ge bhiq nail ngaol.”

Yaqyov teevq gaq peivq ail-a nail ganl daoqma uqhuq daoq

11Yeiqsul teevq pov gaoq ge nail: “Aq-u phao, tsaol-aq teevq gaq, yaqyov nvq gaq jaol laoq thaq nail ngaol. 12Jaqbheq gaq aivq nail aqbhu bhai ge bhiq-a nail: ‘Aqbhu-ol, ngaq bhai ovq nail jaiqbhoil bhoil lavq yaoq’ dai, hal-u phao, aqbhu gaq aqyu nvq mail bhai jaiqbhoil bhoil bhiq-a nail ngaol.

13Mao-ail maq maoq lal mail jaqbheq gaq, aivq nail phul heel yalkav iqsanl mail oil khi, mao-ail eq nail milkhaoq bha ail-a nail ngaol. Al bhai, aivq khal doevq movq-ail doevq khi, phul heel yalkav al, yuq ha gil-a nail ngaol. 14Aivq khal jiav nail iqsanl, yuq ha gil-u phao, milkhaoq al khaoq bhai moevq dee sivq deedee nail phaq kev lee khi, aivq ya haq ya aoq deedee-a nail ngaol. 15Alheel ngel-i mail, yaqyov al gaq milkhaoq al khaoq nail lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq teevq gaq bhai juq juq-ail jaol-a nail ngaol. Tsaol-aq al gaq aivq bhai yalphiq bhai wavq bhi tsu ail-a nail ngaol. 16Aivq aoq moevq deedee lal bhiq-u phao, wavq jaq nail aqbhai al teevq bov jaq movq khi ngaol-aoq, teevq gaq iqsanl aivq bhai teevq phaq iqsanl maq bhi jaq-al.

17Aq-u phao, yaqyov al gaq noeqgeel lal bhiq khi ge nail: ‘Ngaq nail aqbhu bhai gaqmaol maoljaq nail juq neq, maq jaq maq daol gil tsaol khi ngaol-aoq, ngal neq, niilniai moevq heil leevq-ai nial. 18Ngal ngaq nail aqbhu jaol nail bha kovq lai khi, Aqbhu-ol, ngal neq, Miqyail bhai iqsanl, naoq bhai iqsanl, nl bheeq-a nail ngaol. 19Niai nee pultavq neq, naoq nail yaq dai, khul lavq nail bhai ngal maq geel-nvq-ail. Naoq bhai gaqmaol maoljaq nail teevq gaq khe-ai ngaq bhai saol-nvq lavq yaoq’ dai ge bhiq naol dai, noeq nail ngaol. 20A bhai nee ngal-aq, aivq aivq nail aqbhu jaol nail bha kovq lai-a nail ngaol. Aivq eqyal bha kovq lal thailthaiq nail bhai, aivq nail aqbhu ya moel khi, aivq bhai gaoqhaq nail ngel-i mail, aivq jaol nail bha tsaol-aivq-a nail ngaol. A bhai nee ngal-aq, aivq nail Yaqyov nail leelkhaol bhai phalthaiq khi, moeqsaol saol bhiq-a nail ngaol.

21Aq-u phao, aivq nail yaqyov aivq bhai ge bhiq-a nail: ‘Aqbhu-ol, ngal neq, Miqyail bhai iqsanl, naoq bhai iqsanl nl laiq-a nail ngaol. Niai nee pultavq neq, naoq nail yaq dai, khul lavq nail bhai ngal maq geel-nvq-ail’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

22Thailhai ngaol-aoq, aqbhu al gaq aivq nail yaqkav juq bhai ge bhiq-a nail: ‘Mao-ail meeq nail phailkhaoq heelma lavqtsail mail hel leevq khi, aivq bhai bhi doi yaoq. Aivq nail lavqnoil bhai noiltsaoq bhi tsaoq yaoq. Aqkhil bhai saiqnaov bhi tsaoq yaoq. 23Bhi jaqtsul-ai thaq nail niaoqnel niaoq yaq tseel lavq khi heivq yaoq. Ngadao juq teevq gaq khe-ai lavqkhiq tsail tav dai, jaq tavq daol tavq bhel. 24Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngaq nail yaqyov niil gaq, sil thaq nail ngaol-aoq, niil aq-il doevq kovq lal-a nail ngaol. Peivq-ail khi ngaol-aoq, niil aq-il moel kovq-ao naol’ dai, ge khi, aqyu juq lavqkhiq tsail tav dai, nl-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

25Yeiqsul gaoq ge nail: “Aq-u phao, aqivq gaq yalgaol bhai jaol nail ngaol. Aivq ilkhaol aqjail bhai kovq kev lal-u phao, laiqgaiq jiiv jiiv-ail bhoeloe nioi nail aqthel bhai ya gaiq-a nail ngaol. 26Aivq yaqkav teevq gaq bhai khul khi, ‘Al khul khi nail-aiq’ dai, naldaiq-a nail ngaol. 27Yaqkav al gaq ge bhiq-a nail: ‘Naoq nail jaqbheq kovq lal-aoq nail ngaol. Aivq nal nail goel nail khi luq-ail seil-ail nail phaq bhai jel-ail khi, naoq nail aqbhu aivq bhai ya hav-a nail ngel-i mail, bhi jaqtsul-ai thaq nail niaoqnel niaoq yaq heivq-a nail ngaol’ dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol.

28Aq-u phao, aqivq gaq neema phail deedee lal bhiq khi, ilkhaol bha maq aol lai-al. Alheel ngel-i mail, aivq nail aqbhu dov lee khi, aivq bhai hal nail ngaol. 29Aqivq gaq aivq nail aqbhu bhai ge bhiq-a nail: ‘Ngal neq, naoq nail yaqkav taivq-ail jiovq-a nail aqkovq aqlav iqsanl maoq lal-aoq nail ngaol. Ngal naoq nail daoq teevq daoq iqsanl maq lel daiq-al. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail aqtsaoq juq nee mail jaq tavq daol tavq kivq dai, civqmeiv civq yaq teevq maol taivq-ail iqsanl, naol ngaq bhai teevq pov iqsanl, maq bivq lavq daiq-al. 30Thailhai ngaol-aoq, phul halpov nail yaqmai-aq nee mail khaqmiq sev sev-ail, naoq nail phul heel yuq ha gil-a nail, naoq nail yaqyov niil gaq kovq lal-u phao, bhi jaqtsul-ai thaq nail niaoqnel niaoq yaq naol aivq nail haqbhoil heivq bhiq-il thoq’ dai, aivq nail aqbhu bhai ge bhiq-a nail ngaol.

31Aqbhu gaq ge nail: ‘Yaqyov-ol, naol neq, khaq mao iqsanl ngaq-ai nee mail jaol nail ngaol. Ngal khal jiav nail yaoq phaq yaoq-ao nee, naoq nail ngaol. 32Naoq nail jaqbheq neq, sil khi ngaol-aoq, niil aq-il doevq kovq lal-a nail ngaol. Peivq-ail khi ngaol-aoq, niil aq-il moel-aoq nail ngaol. Alheel ngel-i mail, lavqkhiq teevq tsail dai lav sav bhiq nail neq, tsaq nail ngaol’ dai, aivq nail aqbhu aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.”

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index