Search form

Lulkavq 19

Yeiqsul khi Saqgail nail ganl

1Aq-u phao, Yeiqsul Yeiqlilkhol meenq bhai aol lai khi, ail pav-a nail ngaol. 2A bhai, Saqgail dai mil-ai thaq nail hulmeeq hulbhao teevq gaq, jaol lao thaq nail ngaol. Aivq neq, khaon tavq nail phao aqivq teevq gaq ngaol. 3Yeiqsul neq, khul gaq meeq dai, aivq moel movq nail ngel-i mail, heldaiq ail-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq munl munl ma jaol bhee-ai thaq khi, aivq tsaol-aq daqmaiq ngel-i mail, maq heldaiq moel nia-al. 4Alheel ngel-i mail, aivq Yeiqsul bhai ya moeldaiq iqmoeq phao tsaol-aivq khi, Yeiqsul lee nail gailkhaol gailbhaq bhai doevq nail heeqguq aqbhaol bhai dav lai-a nail ngaol.

5Yeiqsul a bhai kev lee-u phao, aivq bhai gaollel khi ge bhiq-a nail: “Saqgail-ol, lavqtsail mail yavq kha lee yaoq. Yanqgaol ngal naoq nail ilkhaol bha ya yavq lee nail niil” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 6Aq-u phao, Saqgail lavqtsail mail yavq kha lee khi, Yeiqsul bhai lavqkhiq tsail tav dai, hav-a nail ngaol.

7Tsaol-aq iqsanl mail al bhai ya moel-u phao: “Aivq neq, oeqbal yaq teevq gaq nail ilkhaol bha dav ail-il” dai, ge doil nail ngaol.

8Thailhai ngaol-aoq neq, Saqgail thulphaol khi ge nail: “Heeqphaq-ol, heldaiq yaoq. Ngaq nail yalkav teevq pav haq nail aoq nail juq bhai bivq naol. Ngal tsaol-aq teevq gaq nail yalkav bhai goiqbhaoq bhaoq jaq thaq nail jiav haq neq, liq bhoil khaoq kovq bivq naol” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

9Yeiqsul ge nail: “Yanqgaol ilkhaol niil il nail lavqkhoel bhai hevqkovq nail phaq kev lee-aoq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq iqsanl, Aqbhaqlaqhaq nail yaq teevq gaq ngaol. 10Tsaol-aq nail Yaqyov neq, peivq ail-a nail tsaol-aq bhai halpov khi hevqkovq nail haqbhoil lee-a nail ngaol” dai, Saqgail bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Phul bivq-ail ceevq-a nail ganl daoqma uqhuq daoq

11Aqyu juq daoq al juq bhai naldaiq-u phao, Yeiqsul aqyu juq bhai daoqma uqhuq daoq nee mail cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq Yeiqlulsaqlaiq meenq nail aqjail bhai lai kev-aoq nail bhaqda nee, Miqyail Milkhaoq neq, teevq pov taivq-ail kev lee naol dai, aqyu juq noeq nail ngaol. 12Yeiqsul ge nail: “Aq-u phao, eeq nail heel nail tsaol-aq teevq gaq jaol lao thaq nail ngaol. Aivq heeqphaq nail alyaq oil ail nail khi, mao-ail eq nail milkhaoq bha ail-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq heeqphaq nail alyaq ya gaq haq neq, kovq lal naol dai, ge bhiq-a nail ngaol. 13Aivq ail nail dai, khi-u phao, aivq nail yaqkav tsel gaq bhai khul khi, teevq gaq bhai heel teevq jao-ai teevq jao-ai dai, bivq-a nail ngaol. ‘Ngal kovq lal-u phao kev dai, heel niil yuq khi jaiqgaiq gaiq yaoq dei-eiq’ dai, aivq aqyu juq bhai ge bhiq-ail ceevq-a nail ngaol.

14Thailhai ngaol-aoq, aivq nail milkhaoq yaq juq aivq bhai neejiav jiav khi, aqyu juq nail jiqdan juq bhai aivq nail haoqnao bhi tsaothel-aivq khi, ‘Tsaol-aq niil gaq, nvjuq bhai uvthaiq lal nail bhai, nvjuq maq movq-ail’ dai, bhi cavq gaiq ail-a nail ngaol.

15Tsaol-aq al gaq heeqphaq nail alyaq ya khi kovq lal-u phao, aivq-i mail phul bivq-ail ceevq-a nail yaqkav al juq, khadai gaiqjeq thaq nail ngel-ail dai, ya heeq kivq dai, aqyu juq bhai khul ail yaoq dai, daoq bivq-a nail ngaol.

16Iqmoeq khe gaq lal khi, ‘Heeqphaq-ol, ngal naoq nail heel al jao-ai nee mail tsel jao-ai gaiq jeq-a nail ngaol’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

17Heeqphaq al gaq ge nail: ‘Aqmeeq nial. Yaqkav aqmeeq gaq-ol, saljial ivq nail lavqkhoel naol ganl ganl yaq bhai nl-a nail ngel-i mail, meenq tsel meenq bhai uvthaiq yaoq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

18Nvq gaq teevq gaq lal khi ge nail: ‘Heeqphaq-ol, ngal naoq nail heel al jao-ai nee mail ngaq jao-ai gaiq jeq-a nail ngaol’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

19‘Naol meenq ngaq meenq bhai uvthaiq yaoq’ dai, heeqphaq aivq bhai iqsanl ge bhiq-a nail ngaol.

20Aq-u phao yaqkav teevq gaq gaoq lal khi ge nail: ‘Heeqphaq-ol, thoiq, ngal naoq nail heel niil jao-ai bhai lavqsiv-i mail toev cuvq-ai thaq nail ngaol. 21Naol neq, mao-ail yanvq nail teevq gaq ngel-i mail, ngal naoq bhai geesil lal-ail nial. Naoq-i mail maq bhi jiav-a nail bhai, naol oil nail ngaol. Naoq-i mail maq haiq-a nail bhai, naol gaiq nail ngaol’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

22Aq-u phao heeqphaq al gaq ge nail: ‘Mao-ail haqeiv nail yaqkav-ol, naoq nail daoq nee mail, ngal naoq bhai yalkhaq dal naol. Ngal neq, mao-ail yanvq nail teevq gaq pevq khi, ngaq-i mail maq bhi jiav-a nail bhai ngal oil nail nee ovqtavq, ngaq-i mail maq haiq-a nail bhai ngal gaiq nail ngaol dai, naol heeq kivq nail phal-iq neq, 23ngaq nail phul thoil oil khi, phul phal bhiq nail tsaol-aq bhai, khul khi mail, maq phal bhiq-a nail-aiq. Alhai phal bhiq-al nul neq, ngal kovq lal-u phao, ngaq nail heel thoil khi jailjeq iqsanl ngal ya nail ngaol’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

24Aq-u phao, aivq nail aqjail bhai thulphaol nail juq bhai ge bhiq-a nail: ‘Heel al jao-ai bhai, aivq nail lavqkhoel nee oil kovq khi, heel tsel jao-ai jiav nail gaq bhai bivq yaoq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

25‘Heeqphaq-ol, aivq heel tsel jao-ai jiav nail ngaol’ dai, aqyu juq ge kovq bhiq-a nail ngaol.

26‘Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Jiav nail tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee bhai bivq laoq nail ngaol. Maq jiav nail tsaol-aq bhai, aqyu juq-i mail khal jiav nail juq bhai, oil dov gil nail ngaol. 27A bhai nee pultavq, ngaq bhai neejiav jiav khi, ngaq bhai aqyu juq nail kovtavq bhai maq bhi uvthaiq movq nail juq bhai hel lavq yaoq. Ngaq nail sivtavq bhai aqyu juq bhai heivq yaoq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.”

Moeqphaq laljieiv maol yaq jeeq khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha aol lai-a nail ganl

28Yeiqsul alhai ge gaq khi, aqyu juq nail iqmoeq moeq khi mail Yeiqlulsaqlaiq meenq bha aol lai-a nail ngaol. 29Aivq Saqloq gaoqjaoq nail aqjail bhai jiav nail Bheilphaqjeiq julgu khi mail Bheiqtaqnil julgu bhai lai kev-u phao, Yeiqsul aivq nail yaqlaol nvq gaq bhai khoel khi ge bhiq-a nail: 30“Nul-nq nvq gaq iqmoeq phao jiav nail julgu bhai lai yaoq. Julgu al gu bhai aol lai-u phao, tsaol-aq teevq gaq iqsanl maq jeeq daiq-a nail moeqphaq laljieiv maol yaq teevq maol pheethaiq-ai thaq nail bhai ya moel nail ngaol. Cevpheel khi tseel lavq yaoq. 31‘Nul-nq nvq gaq khul khi mail thailhai cevpheel nail-aiq’ dai, tsaol-aq teevq gaq ganav naldaiq lal haq neq, ‘Heeqphaq loq nail ngaol’ dai, ge bhiq dei-eiq” dai, aqyu nvq gaq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

32Yeiqsul-i mail khoel gai-aivq-a nail tsaol-aq al nvq gaq ail kev-u phao, Yeiqsul-i mail ge nail khe-ai, ya moel-a nail ngaol. 33Aqyu nvq gaq moeqphaq laljieiv maol yaq al maol bhai cevpheel thailthaiq-u phao: “Nul-nq nvq gaq khul khi mail, moeqphaq laljieiv maol yaq thoil maol bhai cevpheel nail-aiq” dai, ilheel juq aqyu nvq gaq bhai naldaiq-a nail ngaol.

34“Heeqphaq loq nail ngaol” dai, aqyu nvq gaq ge kovq bhiq-a nail ngaol.

35A bhai nee ngal-aq, aqyu nvq gaq moeqphaq laljieiv maol yaq al maol bhai Yeiqsul jaol nail bha tseel lavq-a nail ngaol. Moeqphaq laljieiv maol yaq al maol bhai aqyu juq nail aqgaq aqdoi kheq dav bhiq khi, Yeiqsul bhai bhi jeeq-a nail ngaol. 36Yeiqsul jeeq khi ail thailthaiq-u phao, aqyu juq yovqgavq nail aqgaq aqdoi yovqgavq gailkhaol bhai kheq-a nail ngaol.

37Aivq Saqloq gaoqjaoq nail gaiqthoiq bhai ail kev-u phao, yaqlaol juq iqsanl mail, aqyu juq-i mail ya moel-a nail bhaqaoq eeq deedee nail ganl juq bhaqda nee lavqkhiq tsail tav dai, Miqyail bhai mailma-ail tsiqeeq nail ngaol.

38Aqyu juq ge nail:

“Heeqphaq Miqyail nail

aqmil kov-uvq nee

lee nail Heeqphaq neq,

geeqlaoq eeq dei-eiq.

Nqtavq kovtavq bha

neesal-ovq nail

phaq jiav khi,

daqmoe bha jaol nail

Heeqphaq Miqyail

seiqleiq khaoqsail

ya dei-eiq” dai,

ge nail ngaol.

39Tsaol-aq munl munl ma nail lavqkhoel bhai aol nail Phaqliqsail teevq pav ganav juq ge nail: “Saqlaq-ol, naoq nail yaqlaol juq bhai mailma-ail thaq gul dai, khaq bhiq yaoq” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

40Aq-u phao, Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel: Tsaol-aq niil juq aqtsi tsu daiq jaol haq neq, lovmav niil juq gul dol lavq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq nail haqbhoil nioil nail ganl

41Aivq Yeiqlulsaqlaiq meenq nail aqjail bhai ail kev khi, meenq bhai ya moel-u phao, Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq nail haqbhoil nioil nioil-ail khi ge nail: 42“Yeiqlulsaqlaiq meenq-ol, khalhai khi mail, naol neesal-ovq nail phaq ya nail ganl, yanqgaol nee mail naol heeq nia-ail nul neq, meeq deedee naol. Thailhai ngaol-aoq, neesal-ovq nail al phaq bhai, niil aq-il naoq nail sivtavq bhai oil-uvq-ai thaq nail ngel-i mail, naol maq moel nia-il. 43Naoq bhai neejiav jiav nail tsaol-aq juq naol jaol nail teevq jaoq tavq cov khi yaoq phao yaoq-ao nee naoq bhai lovq jaoq lal nail aqn kev lee nail ngaol. 44Aq-u phao, yu naoq bhai maqkhaiq, naoq nail lavqkhoel bhai khal jaol nail naoq nail yaq juq bhai maqkhaiq, oil kivq nail phaq maq aol dai pevq ail-u kev dai, aqyu juq lav luq lav seil gil nail ngaol. Naoq nail lavqkhoel khe lovmav teevq heeq nail kovtavq bhai teevq heeq maq jiav nia-u phao kev dai, lav peiv gil nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Miqyail naoq bhai heldaiq lee-a nail yanq bhai, naol maq heeq nia nail ngel-i mail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul yalkav gaoq nail tsaol-aq bhai the ha-a nail ganl

45A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai aol lai khi, yalkav gaoq nail tsaol-aq bhai the ha-a nail ngaol.

46“ ‘Ngaq nail ilkhaol bhai,

geeqlaoq hal nail ilkhaol dai,

ya khul naol’ dai,

gevq-ai thaq khi ngaol-aoq, nuljuq ilkhaol niil il bhai khoiqbhaoq tsaolpheel nail ilkhaol bhi pevq lal thaq nail niil” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

47Yeiqsul neq, yaoq n yaoq n nee uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai cavq bhiq cov bhiq nail ngaol. Philma juq, aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq khi, Yuldav tsaol-aq nail aqivq aqtsu jiovq-ai thaq nail juq aivq bhai deeq heivq nail khi mail naoqjaoq nail ngaol. 48Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq khul maq khi nia-ail. Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsaol-aq iqsanl mail, Yeiqsul mail cavq bhiq cov bhiq nail bhai aqmeeq-ai naldaiq nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index