Search form

Lulkavq 21

Miqtsiq miqma teevq gaq phul danq-a nail ganl

1Yeiqsul heldaiq gai-aivq-u phao neq, hulmeeq hulbhao juq phul danq duq bhai phul danq danq nail bhai ya moel-a nail ngaol. 2Aq-u phao, haq nail aoq nail miqtsiq miqma teevq gaq, giqheel meivbhaiq nvq bhaiq oil bhoel nail bhai iqsanl ya moel-a nail ngaol. 3Aq-u phao, Yeiqsul ge nail: “Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Haq nail aoq nail miqtsiq miqma niil gaq, aqyu juq iqsanl nee mail maqtsil danq-a nail ngaol. 4Khul khi mail dai ngal-aq neq, aqyu juq neq, maodai jiav nail lavqkhoel nee oil dov khi danq-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, yaqmai-aq niil gaq neq, mao-ail haq nail lavqkhoel nee, aivq aqdoevq doevq nail haqbhoil khal jiav nail iqsanl mail oil dov khi danq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

“Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma luq-ail seil-ail nail ngaol” dai, Yeiqsul ge nail ganl

5Tsaol-aq teevq pav ganav juq, uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel khe meeq deedee nail lovmav khi Miqyail bhai khalhai laol bhiq nail ganl juq bhai, tsiqphoiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul aqyu juq bhai niailhai ge bhiq-a nail: 6“Niil aq-il nuljuq-i mail ya moel nail niil juq bhai peiv-ail leiv-ail nail aqn kev lee nail ngaol. Aq-u phao, lovmav teevq heeq nail kovtavq bhai teevq heeq maq jiav nia-u kev dai, peiv-ail leiv-ail gil naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Miltsaq dao loi loi lai nail yanq kev lal-u phao, pevq lal nail bhiq heeq bhiq moel nail ganl

7“Saqlaq-ol, al juq khaq mao pevq lal nail-aiq. Al juq pevq lal-u phao, nvjuq khalhai khi ya heeq kivq nail-aiq” dai, tsaol-aq al juq Yeiqsul bhai naldaiq-a nail ngaol.

8Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Yu nuljuq bhai maq ya hevq bheel-aivq dai, yaolphaol yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq, tsaol-aq maodai ngaq nail aqmil bhai juq juq-ail khi, ‘Ngal neq, Khali ngaol. Aqyanq kev lee-aoq nail ngaol’ dai, ge nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq nail haoqnaol thaq tsaothel-aivq. 9Genl dev nail aqthel khi milkhaoq suqsaq nail ganl juq bhai nuljuq ya gaiq-u phao, geesil nail neema thaq aol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, al juq iqmoeq ya pevq lal nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, teevq pov taivq-ail daoq loi loi lai nail yanq maq kev lal haq-al” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

10A bhai nee pultavq, Yeiqsul gaoq ge nail: “Jeq-e teevq jeq-e khi mail teevq jeq-e, milkhaoq teevq khaoq khi mail teevq khaoq genl dev pheeljaq nail ngaol. 11Milluv luv deedee lal nail ngaol. Teevq dao khai-aq teevq dao moevq nail sivq nail phaq khi aqjao jao ma nal nail nalgoel aqkav phaq kev lee nail ngaol. Nqtavq nee mail geesil deedee lal nail phaq khi mail, eeq deedee nail bhi heeq bhi moel nail juq dov lee nail ngaol.

12Niil juq iqsanl mail maq pevq lal-u phao, yu nuljuq bhai nieivq khi khoeq lavq jiovq lavq nail ngaol. Yu nuljuq bhai uqhuq thaoq nail ilkhaol bhai maqkhaiq, thaonq bhai maqkhaiq, av bhiq nail ngaol. Nuljuq ngaq nail aqmil bhaqda nee, uvthaiq nail juq khi mail heeqphaq juq nail sivtavq bhai, yu nuljuq bhai hel-aivq lavq nail ngaol. 13Alhai nl lavq-u phao, nuljuq ngaq nail ganl salkhil khanq kivq nail ngaol. 14Alheel ngel-i mail, khalhai ya ge kovq bhiq nail dai, aqyanq maq kev lal-u nee mail ngal maq saol-nvq-ail dai, nuljuq nail neema lavqkhoel bhai nuljuq noeqceiv-ai thaq yaoq. 15Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq bhai neejiav jiav nail juq maq ge gaq nia nail daoq khi neenoeq neekha, ngal nuljuq bhai bivq naol. 16Nuljuq nail aqbhu aqma, aqivq jaqbheq, jeq-e jaq-a khi mail aqtsaoq juq, nuljuq bhai yu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq nail ngaol. Aqyu juq nuljuq teevq pav ganav juq bhai deeq heivq nail ngaol. 17Ngaq nail aqmil bhaqda nee tsaol-aq iqsanl mail nuljuq bhai neejiav jiav lal nail ngaol. 18Thailhai ngaol-aoq neq, nuljuq nail tsailkheel teevq deeq iqsanl maq ya ga-ail. 19Nuljuq neema ivq haq neq, nuljuq doevq nail phaq ya nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqlulsaqlaiq meenq luq-ail seil-ail nail ganl

20Yeiqsul gaoq ge nail: “Yeiqlulsaqlaiq meenq bha genl dev nail munl munl ma lovq jaoq-ai thaq nail bhai nuljuq ya moel-u phao, meenq al meenq luq-ail seil-ail nail yanq kev lee aoq thaq nail nial dai, heeq kivq yaoq. 21Aq-u phao, Yuldav milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq, daoltavq bha tsaoq dal laivq yaoq. Meenq lavqkhoel bhai jaol nail tsaol-aq dov ail yaoq. Meenq lavqniil phao jaol nail tsaol-aq, meenq lavqkhoel bhai thaq aol lai. 22Khul khi mail dai ngal-aq neq, Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail iqsanl mail bhee lal dai, aqyanq al neq, Miqyail nl kovq bhiq nail aqyanq ngaol. 23Aqn aqyanq al kev lee-u phao, aqhaq aqmaol liq nail juq khi, aqtsil cuvq yaq jaol nail aqma juq ya noeqhaq deedee nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, noeqhaq deedee nail phaq milkhaoq niil khaoq nail kovtavq bhai kev lee khi, neema phail nail phaq Ilsaqleiqlal nail jeq-e jaq-a nail kovtavq bhai kev lee nail ngaol. 24Aqyu juq neq, thaoma-i mail heivq nail bhai ya daq nail ngaol. Yu aqyu juq bhai pheel-aivq khi, yu nail milkhaoq bha yaqkav ya jiovq-ail nail ngaol. Yu nail jeq-e jaq-a juq, aqyu juq nail aqyanq kev lee-u phao kev dai, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha ya naoqthaiq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Tsaol-aq nail Yaqyov yavq kha lee nail ganl

25Yeiqsul gaoq ge nail: “Aq-u phao, nlma, bhala khi aqgil nail lavqkhoel bhai bhi heeq bhi moel nail juq dov lee nail ngaol. Iqyaq iqma khi ulcuvq eelkhaol juq aqthel meel deedee-i mail, miltsaq kovtavq khe jeq-e jaq-a juq noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi, noeqhaq deedee nail ngaol. 26Miltsaq kovtavq bhai jaol nail tsaol-aq juq, kev lee thel lee thailthaiq nail ganl al juq bhai saol-nvq daiq-u phao, geesil deedee nail ngel-i mail, mavq lai-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nqtavq khe bhaqaoq juq luv luv dai, dao lal nail ngaol. 27Aq-u phao, tsaol-aq nail Yaqyov neq, eeq deedee nail seiqleiq khaoqsail khi bhaqaoq nail lavqkhoel nee nqdil jeeq khi yavq kha lee nail bhai aqyu juq ya moel nail ngaol. 28Niil juq iqmoeq ilmoeq pevq lal-u phao, uqhuq bavq dil khi heldaiq yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq bhai hevqkovq lee nail aqyanq aqjail jail lal-aoq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Heeqguq aqbhaol bhai heldaiq khi tselpav kivq nail ganl

29Yeiqsul aqyu juq bhai daoqma uqhuq daoq nee cavq bhiq cov bhiq-a nail: “Heeqguq aqbhaol khi aqbhaol iqsanl bhai heldaiq yaoq. 30Bhoenaiq naiq lal haq neq, jaolla yanq dov lee-aiq nial dai, nuljuq yovqgavq bhai yovqgavq heldaiq khi heeq nia nail ngaol. 31Alhai dul dai, nuljuq al juq iqsanl mail pevq lal nail bhai ya moel-u phao, Miqyail Milkhaoq kev lee-aoq thaq nail ngaol dai, heeq kivq-ai thaq yaoq.

32Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Yeel niil yeel maq gil-u nee mail, al juq iqsanl mail pevq lal nail ngaol. 33Nqtavq khi miltsaq peivq-ail nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail daoq neq, maq peivq-ail dei-eiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aqgeel geel dai, jaol yaoq

34-35Yeiqsul gaoq ge nail: “Nuljuq aqmeeq-ai yaolphaol yaoq. Maq yaolphaol haq neq, aljaiq jaq jel khi, jilpheeq daol bov khi, miltsaq kovtavq bhai jaol-u phao khaoqlaol nail phaq bhaqda nee, nuljuq nail neema noeqdee noeqdeel khi jaol-u phao, bavgavq bhai phee lai nail khe-ai aqn aqyanq al, nuljuq nail kovtavq bhai thaiqphuq dai, kev lee nail ngaol. Aqn al n neq, miltsaq kovtavq khe khal jaol nail tsaol-aq iqsanl nail kovtavq bhai kev lee nail ngaol. 36Alheel ngel-i mail, kev lee thailthaiq nail al juq iqsanl bhai nuljuq ya jel-ail khi, tsaol-aq nail Yaqyov nail sivtavq bhai thulphaol kivq dai, khaq mao iqsanl, geeqlaoq hal hal-ail aqgeel geel dai jaol yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma bhai cavq bhiq cov bhiq nail ganl

37Yeiqsul neq, yaoq n yaoq n nee n-gaol phao uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai cavq bhiq cov bhiq nail ngaol. Nqkiv phao neq, Saqloq gaoqjaoq bha yavq lai nail ngaol. 38Tsaol-aq iqsanl mail Yeiqsul-i mail cavq nail cov nail daoq bhai naldaiq nail dai khi, nqhao navqmav-ail uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail lavqkhoel bhai, aivq jaol nail bha jil lal nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index