Search form

Lulkavq 8

Yeiqsul nee ail-a nail yaqmai-aq juq

1A bhai nee ngal-aq, mao-ail maq maoq lal mail, Yeiqsul teevq meenq nee teevq meenq teevq gu nee teevq gu bhai ail khi, Miqyail Milkhaoq nail ganl lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq, cavq ail-a nail ngaol. Gaqkhoel tsel-nvq gaq iqsanl, aivq nee mail ail-a nail ngaol. 2Yeiqsul-i mail aqyu juq nail lavqkhoel khe haqeiv nail neivq aol nail yaqmai-aq juq bhai lav meeq bhiq khi, nal nail goel nail bhai lav meeq bhiq-a nail yaqmai-aq teevq pav ganav juq iqsanl, aivq nee mail ail-a nail ngaol. Aqyu juq neq, neivq sivq maol dov ail-a nail Maqgaqdaqlal meenq bhai jaol nail Maqlil, 3Heiqlol nail yalkav bhai lovqphail nail Khulsaq nail khaqma Yaolhaqna, Suqsaqna khi mail, yaqmai-aq yaoq juq yaoq mee nia gaq, aivq nee mail ail-a nail ngaol. Yaqmai-aq al juq neq, yovqgavq nail phul heel yuq yuq-ail khi, Yeiqsul khi mail aivq nail gaqkhoel juq bhai heldaiq bhiq-a nail ngaol.

Miltsaq liq phaq nail ganl

4Meenq teevq meenq khai-aq teevq meenq bhai jaol nail tsaol-aq munl munl ma, Yeiqsul jaol nail bha lal kev-u phao, Yeiqsul aqyu juq bhai daoqma uqhuq daoq nee mail niailhai cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol: 5“Aq-u phao, aqiq haiq nail tsaol-aq teevq gaq jaol laoq thaq nail ngaol. Teevq n kev lee-u phao, aivq aqiq haiq ail-a nail ngaol. Aivq haiq-u phao, aqiq teevq pav ganav juq neq, gailkhaol kovtavq bhai ga ail-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aqiq al juq bhai tsaol-aq naoq naoq-ail tsao khi, nqtavq khe bhail nail keivq-avq-i mail gov jaq gil-a nail ngaol. 6Aqiq teevq pav ganav juq neq, lovmav lovyal bhai ga ail khi, aqjiiv jiiv lal-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, miltsaq aqgee ngel-i mail, aqjiiv al haqkhuq khuq-ail khi, aqgee gee lai-a nail ngaol. 7Aqiq teevq pav ganav juq neq, aqgoe goeyal bhai ga ail khi, aqgoe nee mail teevq gaq khe-ai aqjiiv jiiv lal-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqgoe jiavbuv al juq-i mail, aqjiiv al juq bhai uvthaiq-ai thaq nail ngaol. 8Aqiq teevq pav ganav juq neq, miltsaq mil meeq bhai ga ail-a nail ngaol. Aq-u phao, aqjiiv jiiv lal meeq lal khi, aqheeq teevq yal bhoil heeq lee-a nail ngaol” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

Aivq alhai ge gaq-u phao, “Naqkhaol khal covq nail tsaol-aq, naldaiq yaoq” dai, aqthel micil gul kav khi ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul miltsaq liq phaq nail daoqceevq ge bhiq-a nail ganl

9Aq-u phao, aivq nail yaqlaol juq: “Daoqma uqhuq daoq niil daoq khul dai ge movq nail meeq” dai, Yeiqsul bhai naldaiq-a nail ngaol. 10Yeiqsul ge nail: “Miqyail Milkhaoq nail ganl oiltsail-ai thaq nail juq bhai, nuljuq heeq nia lal nail phaq ya-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq teevq pav ganav juq neq, heldaiq khi ngaol-aoq, maq heldaiq moel nia-ail, gaiq khi ngaol-aoq, maq naldaiq heeq nia-ail. Alheel ngel-i mail, aqyu juq bhai neq, daoqma uqhuq daoq nee mail taivq-ail, ya cavq bhiq nail ngaol.

11Daoqma uqhuq daoq al daoq nail daoqceevq neq, niailhai ngaol: Aqiq neq, Miqyail nail daoq ngaol. 12Gailkhaol kovtavq bhai ga ail-a nail dai, ge nail juq neq, Miqyail nail daoq bhai ya gaiq-u phao, aqyu juq ngaq bhai neema maq bhi thaqtsaol mail, hevqkovq nail phaq maq bhi ya dai, neivq heeqphaq lal khi aqyu juq nail lavqkhoel bhai aol nail daoq al juq bhai gov ha nail ngaol. 13Lovmav kovtavq bhai ga ail-a nail dai ge nail juq neq, Miqyail nail daoq ya gaiq-u phao, lavqkhiq tsail nail lavqkhoel nee hav bhoel-a nail tsaol-aq bhai ge movq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aqyu juq daoqtsail maq kha ail-a nail ngel-i mail, teevq yanq taivq-ail neema thaqtsaol khi, jalmul mul nail phaq bhai ya thaoqphuq-u phao, daoq al daoq bhai khaonq ha gai-aivq nail ngaol. 14Aqgoe goeyal bhai ga ail-a nail dai ge nail juq neq, niailhai ngaol. Aqyu juq Miqyail nail daoq ya gaiq khi ngaol-aoq, miltsaq kovtavq bhai jaol-u phao, khaoqlaol nail phaq, bhao lee ya lee nail phaq khi mail lavqkhiq tsail nail phaq neq, aqyu juq bhai uvthaiq-ai thaq khi, aqyu juq aqheeq maq eeq lal nia nail nee ovqtavq, maq mi lal nia nail bhai ge movq nail ngaol. 15Miltsaq mil meeq bhai ga ail-a nail dai, ge nail juq neq, neema daolcoev dai aol khi mail, neema aqmeeq aol nail lavqkhoel Miqyail nail daoq ya gaiq-a nail juq bhai ge nail ngaol. Aqyu juq daoq al daoq bhai ivqdao dai nieivq thaiq-ai thaq khi, ol ol-ail aqheeq heeq lee nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Pheeqdeel-i mail movqtsaoq-ai thaq nail phalmanq

16Yeiqsul gaoq ge nail: “Phalmanq tovq khi, pheeqdeel-i mail movqtsaoq nail maqkhaiq, jiovtsiq iqgovq bhai tsiqthaq-ai nail maqkhaiq, teevq gaq-ail maq nl-ail. Khal aol lal nail tsaol-aq iqsanl mail, aqbhaq bhai ya moel dai, daqmoe bha tsiq dav-ai nail ngaol. 17Khul khi mail dai ngal-aq neq, khal oil tsail-ai thaq nail yaoq phaq yaoq-ao nee bhaqlaoq kheq dai, dov lal nail ngaol. Yu bhai maq bhi heeq nia nail phaq iqsanl, heeq kivq lal khi phaodaiq lavq nail ngaol.

18Nuljuq aqmeeq meeq dai naldaiq khi khal ya gaiq-a nail juq bhai yaolphaol yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, jiav nail tsaol-aq bhai bivq laoq nail ngaol. Maq jiav nail tsaol-aq bhai, aqyu juq-i mail jiav naol dai, noeq nail juq bhai oil dov gil nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul nail aqma khi aivq nail jaqbheq juq

19Aq-u phao, Yeiqsul nail aqma khi aivq nail jaqbheq juq aivq jaol nail bha lal-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, tsaol-aq munl munl ma jaol nail ngel-i mail, Yeiqsul jaol nail bha maq aol lai nia-ail. 20“Naoq nail aqma khi naoq nail jaqbheq juq, naoq bhai moel movq nail ngel-i mail, lavqniil phao thulphaol nail ngaol” dai, yu aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

21“Miqyail nail daoq ya gaiq-u phao, naldaiq khi tsaothe nail juq neq, ngaq nail aqma khi ngaq nail jaqbheq juq ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul lilmoel bhai bhi naq lai-a nail ganl

22Teevq n neq, Yeiqsul aivq nail yaqlaol juq nee mail, “Laovq bhai aol ail khi, ngadao juq ngaqkha a phao lelkhel bha ceiv ail bhel” dai, ge bhiq khi, aqyu juq ceiv ail-a nail ngaol 23Aqyu juq ceiv ail thailthaiq-u phao, Yeiqsul iqthaiq kov-ai thaq nail ngaol. Ngaqkha bhai lilmoel lil ma bhoe lal khi, laovq lavqkhoel bhai ulcuvq bhee lal thailthaiq nail ngel-i mail, laovq ulcuvq bhai nevq-ail nail khe-ai pevq lal-a nail ngaol.

24Yaqlaol juq aivq bhai lav noeq-ail khi, “Heeqphaq-ol, Heeqphaq-ol, nvjuq ga nevq heivq gil nail kev lal-aivq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aq-u phao Yeiqsul noeq lal khi, lilmoel khi eelkhaol bhai khaq-a nail ngaol. Lilmoel khi eelkhaol naq lai khi aqtsi tsu dai, pevq ail-a nail ngaol. 25“Nuljuq ngaq bhai khul khi mail, neema maq thaqtsaol nail-aiq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai naldaiq-a nail ngaol.

Aq-u phao, aqyu juq geesil nail lavqkhoel noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. “Thoil gaq khaq sil gaq meeq. Lilmoel khi ulcuvq, aivq daoq bivq nail bhai naldaiq-il” dai, teevq gaq nail gaiqlaq bhai teevq gaq ge pheeljaq nail ngaol.

Yeiqsul neivq aol nail Geiqlaqdal tsaol-aq teevq gaq bhai lav meeq bhiq-a nail ganl

26Aq-u phao, aqyu juq Gaqliqlail milkhaoq nee mail, a phao bal-nvq jiav nail Geiqlaqdal milkhaoq bha ail kev-a nail ngaol. 27Yeiqsul laovq nee mail daoltavq bha dov lal-u phao, Geiqlaqdal milkhaoq bhai jaol nail neivq juq aol nail yaqyov-aq teevq gaq aivq bhai hav laq lee-a nail ngaol. Yaqyov-aq al gaq, aqgaq aqdoi iqsanl maq doi, ilkhaol bhai iqsanl maq jaol-a nail, maoq lal-aoq nail ngaol. Aivq neq, luqdaol bhai taivq-ail jaol nail ngaol. 28Yaqyov-aq al gaq Yeiqsul bhai ya moel-u phao, gul gul-ail peevqceevq kovdoiq doiq nail lavqkhoel nee gaolbeiv khi, “Iqsanl nail kovtavq bhai eeq jaiq heel jaiq nail Miqyail nail Yaqyov Yeiqsul-ol, naol ngaq bhai khalhai tavq nail-aiq. Naol ngaq bhai thaq khoeq thaq jiovq lavq-o dai, ngal naoq bhai hal nail ngaol” dai, mailma-ail gul nail ngaol. 29Khul khi mail, thailhai gul nail dai ngal neq, aivq nail lavqkhoel nee dov ail yaoq dai, Yeiqsul neivq aqcavq al maol bhai daoq bivq thailthaiq nail ngaol. Jel lal-u phao, neivq aqcavq al maol mee nia pov aivq bhai nieivq thaiq khi, he pov he tav bhiq nail ngel-i mail. Yu aivq bhai aqmeeq-ai laolthaiq-ai thaq khi, aqkhil aqlavq bhai hailcav-i mail pheethaiq-ai thaq khi ngaol-aoq, aivq hailcav al bhai he ceiv khi, neivq aivq bhai haqtsoiq haqyal bha thel-aivq nail ngaol.

30“Naoq bhai khalhai khul nail-aiq” dai, Yeiqsul neivq aol nail al gaq bhai naldaiq-u phao, “Ngaq nail aqmil neq, mao-ail mao nail genl dev nail munl munl ma dai, khul naol” dai, aivq ge kovq bhiq-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, neivq munl munl ma aivq nail lavqkhoel bhai aol nail ngaol. 31“Mao-ail navq nail bhai thaq bhi aol ail lavq-o” dai, neivq al juq Yeiqsul bhai hal nail ngaol.

32Gaoqjaoq al jaoq bhai wavq mao-ail mao nail teevq munl gavjaq thailthaiq nail ngaol. “Wavq al munl nail lavqkhoel bhai bhi aol ail lavq-o” dai, neivq al juq Yeiqsul bhai hal-u phao, Yeiqsul neivq al juq bhai bhiq dov ail-a nail ngaol. 33Neivq al juq yaqyov-aq al gaq nail lavqkhoel nee mail dov ail khi, wavq al munl nail lavqkhoel bhai aol ail-a nail ngaol. Aq-u phao, wavq al teevq munl munl lao-ail milbeiv beivkhaiq bha tsaoq khal-aivq khi, ngaqkha bha ga puvq heivq gil ail-a nail ngaol.

34Wavq bhai lovq nail juq neq, alhai pevq lal a nail bhai ya moel-u phao, aqyu juq tsaoq kol-aivq khi, ganl al meenq juq julgu juq bha jaol nail tsaol-aq juq bhai ge gaiq bhiq lai-a nail ngaol. 35Ganl al khalhai pevq lal thaq nail meeq dai, ya heeq kivq dai, tsaol-aq teevq pav ganav juq heldaiq lal-a nail ngaol. Aqyu juq Yeiqsul jaol nail bha kev lal-u phao, neivq dov ail-a nail yaqyov-aq al gaq, aqgaq aqdoi doi khi, neema meeq lal khi mail, Yeiqsul nail aqkhil daoqthaoq bhai jaoldeel-nvq thaq nail bhai ya moel-u phao, geesil deedee lal bhiq-a nail ngaol. 36Neivq aol nail yaqyov-aq al gaq khalhai khi meeq lal-a nail dai, ya moel-a nail juq neq, heldaiq lal-a nail juq bhai ge daiq bhiq-a nail ngaol. 37Aq-u phao, Geiqlaqdal milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq iqsanl mail, geesil deedee nail ngel-i mail, “Nvjuq nail milkhaoq lavqkhoel nee mail dov ail lavq yaoq” dai, Yeiqsul bhai hal nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Yeiqsul laovq jeeq khi, kovq lai-a nail ngaol.

38“Naoq-ai nee mail bhi jaol lavq-o” dai, neivq aqcavq aol daiq-a nail al gaq, Yeiqsul bhai hal deedee-a nail ngaol. 39Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul ge bhiq-a nail: “Naoq nail ilkhaol bha kovq ail khi, Miqyail naoq bhai khadai heldaiq lavq-a nail ganl bhai, ge gaiq ge moel bhiq ail yaoq” dai, ge bhiq khi mail, bhi kovq ail-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, aivq kovq ail khi, Yeiqsul aivq bhai khadai kev dai heldaiq lavq-a nail ganl al, teevq meenq meenq lao bhai ge gaiq ge moel-ai bhiq-a nail ngaol.

Yaqillu nail yaqmiq khi Yeiqsul nail phailkhaoq bhai thoiqtsi-a nail yaqmai-aq nail ganl

40Yeiqsul Geiqlaqdal nail milkhaoq nee Gaqliqlail milkhaoq bhai kovq kev lee-u phao, tsaol-aq munl munl ma aivq bhai moel movq nail bhaqda nee daonq thailthaiq nail ngel-i mail, lavqkhiq tsail tav dai, aivq bhai hav-a nail ngaol. 41Aq-u phao, Yaqillu dai mil-ai thaq nail gaq, Yeiqsul jaol nail bha lal-a nail ngaol. Aivq neq, uqhuq thaoq nail ilkhaol bhai heldaiq nail aqivq gaq ngaol. Aivq Yeiqsul nail aqkhil daoqthaoq bhai peevqceevq kovdoiq doiq nail lavqkhoel nee gaolbeiv khi, “Ngaq nail ilkhaol bha lee yaoq” dai, Yeiqsul bhai hal deedee nail ngaol. 42Khul khi mail dai ngal-aq neq, tsel-nvq kovq bhee lal-a nail aivq nail yaqmiq, sil nail kev lal-aoq nail ngaol. Aivq neq, yaqmiq al teevq gaq jaol-ail teevq-eel ngaol.

Yeiqsul ail thailthaiq-u phao, tsaol-aq munl munl ma aivq bhai thaoq gaiq thaoq tsi nail ngaol. 43Aq-u phao, tsel-nvq kovq bhee dai, aqsivq dov dov-ail nal nail yaqmai-aq teevq gaq jaol nail ngaol. Tsaol-aq teevq gaq iqsanl, aivq bhai maq bhi meeq lai nia-ail. 44Aivq Yeiqsul nail haoqnaol phao lal khi, Yeiqsul nail phailkhaoq phail daoq bhai thoiqtsi-u phao, aqsivq dov dov-ail nal nail al, teevq pov taivq-ail tsil lai-a nail ngaol.

45“Ngaq bhai khaq sil gaq thoiqtsi lal-a nail-aiq” dai, Yeiqsul naldaiq-a nail ngaol. “Nvjuq teevq gaq iqsanl maq thoiqtsi lal-a” dai, tsaol-aq iqsanl mail jil-u phao, Bheiqtuvluv khi aivq nail aqtsaoq juq ge nail: “Heeqphaq-ol, tsaol-aq munl munl ma naoq bhai thaoqgaiq thaoqtsi khi, althaiq thaiq dai tsao jaol nail maq ngel-ail laiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

46“Tsaol-aq teevq gaq ganav ngaq bhai thoiqtsi-a nail ngaol. Ngaq nail lavqkhoel nee bhaqaoq dov ail-a nail bhai, ngal heeq kivq nail ngaol” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

47Yaqmai-aq al gaq maq jaol uvq kivq-il dai heeq nia-u phao, aqjuq juq deedee nail lavqkhoel, Yeiqsul nail sivtavq bhai peevqceevq kovdoiq doiq nail lavqkhoel nee gaolbeiv khi, khul khi mail, aivq Yeiqsul bhai thoiqtsi-a nail ganl maqkhaiq, thoiqtsi-u phao teevq pov taivq-ail meeq lai-a nail ganl maqkhaiq, tsaol-aq a dai nail sivtavq bhai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol. 48“Yaqmiq-ol, naol ngaq bhai neema thaqtsaol nail ngel-i mail, meeq lai-a nail ngaol. Neesal-ovq nail lavqkhoel nee kovq ail yaoq” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

49Yeiqsul alhai ge bhiq thailthaiq-u phao, Yaqillu nail ilkhaol nee lal-a nail tsaol-aq teevq gaq aivq bhai ge bhiq-a nail: “Naoq nail yaqmiq sil-aoq nail ngaol. Saqlaq bhai thaq gaoq suqsaq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

50Yeiqsul daoq al daoq ya gaiq-u phao: “Khaoq thaq laol, ngaq bhai neema thaqtsaol yaoq. Naoq nail yaqmiq meeq lal nail ngaol” dai, Yaqillu bhai ge bhiq-a nail ngaol.

51Yeiqsul Yaqillu nail ilkhaol bhai ail kev-u phao, Bheiqtuvluv, Yaolhaq, Yaqkov khi mail yaqmiq al gaq nail aqbhu aqma maq ngel haq neq, teevq gaq bhai iqsanl, ilkhaol bha maq bhi aol lal-al. 52Yaqmiq al gaq bhaqda nee mail, tsaol-aq iqsanl mail nioil iqsanl nioil, nioilkhaoq iqsanl, khaoq nail ngaol. “Thaq nioil. Aivq sil thaq nail maq ngel-il. Iqthaiq kov-ai thaq nail niil” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol.

53Yaqmiq al gaq sil-aoq nail ngaol dai, aqyu juq heeq nia nail ngel-i mail, aqyu juq Yeiqsul bhai helsil nail ngaol. 54Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul yaqmiq al gaq nail aqlavq bhai nieivq thaiq khi, “Yaqmiq-ol, thul lal yaoq” dai, mailma-ail ge bhiq-a nail ngaol. 55Aq-u phao, aivq nail aqhaqlal gaoq aol kovq lee khi, teevq pov taivq-ail thul lal-a nail ngaol. “Aivq bhai aoq bhi jaq yaoq” dai, Yeiqsul ge bhiq-a nail ngaol. 56Yaqmiq al gaq nail aqbhu aqma noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. “Ganl niil teevq gaq bhai iqsanl, thaq ge bhiq dei-eiq” dai, Yeiqsul aqyu nvq maolyaq bhai daoq bivq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index