Search form

Maqkul 13

Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma luq-ail seil-ail nail ganl

1Yeiqsul uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nee dov ail thailthaiq-u phao, aivq nail yaqlaol teevq gaq, “Saqlaq-ol, heldaiq. Lovmav niil juq khi mail ilkhaol niil juq khadai eeq nail ngel-ail” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

2Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail: “Naol eeq deedee nail ilkhaol niil juq bhai moel thailthaiq-ail nial. Niilniai lovmav teevq heeq nail kovtavq bhai teevq heeq maq jiav nia-u kev dai, peiv-ail leiv-ail gil naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Daoq loi loi lai nail yanq aqjail jail lal-u phao khe ganl

3Yeiqsul uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nail a phao bal-nvq phao jiav nail Saqloq gaoqjaoq bhai jaoldeel-nvq thaq-u phao, Bheiqtuvluv, Yaqkov, Yaolhaq khi mail Aqdaiqlaiq, aqyu juq taivq-ail lal khi ge nail: 4“Al juq khaq mao pevq lal nail-aiq. Al juq iqsanl mail pevq lal nail aqjail jail lal-u phao, nvjuq khalhai ya heeq kivq nail-aiq. Ge lavq yaoq” dai, Yeiqsul bhai naldaiq bhiq-a nail ngaol.

5Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Tsaol-aq teevq gaq iqsanl nuljuq bhai maq ya hevq bheel-aivq dai, yaolphaol yaoq. 6Khul khi mail dai ngal-aq, tsaol-aq maodai ngaq nail aqmil bhai juq juq-ail, ‘Ngal neq, Khali ngaol’ dai, yovqgavq bhai yovqgavq ge ge-ail, tsaol-aq maodai bhai hevq bheel-aivq nail ngaol. 7Aqjail bhai genl dev thailthaiq nail aqthel bhai maqkhaiq, eqyal bha genl dev nail bhai maqkhaiq, nuljuq ya gaiq naol. Thailhai ngaol-aoq, thaq geesil dei-eiq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, al juq ya pevq lal nail ngaol. Al juq pevq lal khi ngaol-aoq, daoq loi loi lai nail yanq maq kev lal haq-al. 8Jeq-e teevq jeq-e khi mail teevq jeq-e, milkhaoq teevq khaoq khi mail teevq khaoq genl dev pheeljaq lal nail ngaol. Teevq dao nee teevq dao milluv luv lal nail ngaol. Moevq nail sivq nail phaq iqsanl kev lee nail ngaol. Al juq pevq lal nail neq, haq dee aoq deedee nail iqmoeq khe teevq-eel ngel-ai haq nail ngaol.

9Nuljuq aqmeeq-ai yaolphaol khi aqdoevq doevq yaoq. Nuljuq bhai yu pheethaiq khi, yalkhaq dal duq bhai hel-aivq lavq naol. Uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai yu nuljuq bhai neeqtsaq-i mail jiivq nail ngaol. Nuljuq ngal bhaqda nee, uvthaiq nail juq khi mail heeqphaq juq nail sivtavq bhai ya thulphaol lai khi, salkhil ya khanq lai naol. 10Thailhai ngaol-aoq, lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq niil, jeq-e jaq-a iqsanl bhai iqmoeq ya cavq ail bhiq nail ngaol. 11Yu nuljuq bhai hel-aivq lavq khi aqyu juq nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq-u phao, nuljuq khalhai ya ge ya thail nail meeq dai, khaoq thaq laol. Aqyanq al lavqkhoel Miqyail nuljuq bhai bhi ge bhi thail lavq nail khe-ai, ge yaoq thail yaoq. Khul khi mail dai ngal-aq neq, daoq ge nail gaq neq, nuljuq maq ngel-ail, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal ngaol.

12Aq-u phao, yovqgavq nail mailnail nail gaiqlaq bhai teevq gaq nee teevq gaq sil dai, yu nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq nail ngaol. Aqbhu juq iqsanl yovqgavq nail yaq sil dai, av bhiq nail ngaol. Yaqmiq yaqyov juq iqsanl, yovqgavq nail aqbhu aqma bhai pheeq khi bhi deeq heivq nail ngaol. 13Ngaq nail aqmil bhaqda nee tsaol-aq iqsanl mail nuljuq bhai neejiav jiav lal nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, daoq loi loi lai-u kev dai, ivq nail tsaol-aq neq, hevqkovq nail phaq ya nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Haq dee aoq deedee nail phaq

14Yeiqsul gaoq ge nail: “Miqyail nail haqbhoil gedan nail Daqyeiqlal-i mail ge-ai thaq nail khe-ai, luq-ail seil-ail nail aqjiivq aqcavq phaq al, maq bhi jiav khaoq nail jaol duq bhai jiav lal thaq nail bhai nuljuq ya moel-u phao, Yuldav milkhaoq bhai jaol nail tsaol-aq juq gaoqjaoq phao tsaoq dal laivq yaoq. (Haoqgavq niilniai khal ge nail tsaol-aq juq neq, gov heeq nia dei-eiq.) 15Khaolpoiv bhai dav nail juq yavq kha lee-u phao, tsaoq yaoq. Yalkav oil ail nail dai khi, ilkhaol bhai thaq aol ail. 16Yalgaol bhai jaol nail tsaol-aq juq iqsanl, tsaoq yaoq. Ilkhaol bha kovq ail khi, yovqgavq nail aqgaq aqdoi thaq he ail. 17Aqn aqyanq al kev lee-u phao, aqhaq aqmaol liq nail yaqmai-aq juq khi mail, aqtsil cuvq yaq jaol nail aqma juq neq, gaoqhaq khal haq-ail ya noeqhaq deedee nail ngaol. 18Nuljuq ya tsaoq nail yanq al yanq coevqjieiv jieiv nail yanq bhai maq ya tsaq dai, geeqlaoq hal yaoq.+ 19Khul khi mail dai ngal-aq neq, Miqyail-i mail miltsaq teivq-u n-gaol nee yanqgaol kev dai, maq pevq lal daiq-a nail nee ovqtavq, yaqhao iqsanl maq pevq lal nail, haq dee aoq deedee nail phaq yanq al yanq nail lavqkhoel bhai kev lee nail ngaol. 20Miqyail yanq al yanq bhai maq lav nil lavq haq neq, tsaol-aq teevq gaq iqsanl maq jel-ail nia-ail. Thailhai ngaol-aoq, aivq-i mail tsel dov-ai thaq nail tsaol-aq nail haqbhoil Miqyail yanq al yanq lav nil bhi nail ngaol. 21Aq-u phao, ‘Heldaiq lal yaoq. Khali niilniai jaol-ail nial. A bhai jaol-ail nail ngaol’ dai, tsaol-aq teevq gaq ganav nuljuq bhai ge lal khi ngaol-aoq, neema thaq thaqtsaol. 22Khul khi mail dai ngal-aq neq, maldil Khali maq ngel nail juq dov lal naol. Miqyail nail haqbhoil gedan naol dai, ge khi ngaol-aoq, maldil maq ngel nail juq iqsanl dov lal nail ngaol. Khi kivq haq neq, tsel dov-ai thaq nail tsaol-aq bhai iqsanl hevq bheeq nail dai, aqyu juq noeq-u maq dov nail phaq khi mail bhi heeq bhi moel nail juq, nl daiq lavq nail ngaol. 23Thailhai ngaol-aoq, nuljuq yaolphaol yaoq. Maq pevq lal-u nee mail, yaoq phaq yaoq-ao nee ngal nuljuq bhai ge bhiq-ai thaq nail ngaol dei-eiq” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Tsaol-aq nail Yaqyov yavq kha lee nail ganl

24Yeiqsul gaoq ge nail: “Haq dee aoq deedee nail al jel ail-u phao, nlma navtsee dai pevq ail khi, bhala iqsanl aqbhaq maq bhaq dai, pevq ail nail ngaol. 25Aqgil juq nqtavq nee ga kha lee khi, nqtavq khe bhaqaoq juq iqsanl luv luv dai, dao lal nail ngaol.

26Aq-u phao, Tsaol-aq nail Yaqyov neq, seiqleiq khaoqsail khi mail bhaqaoq eeq deedee nail lavqkhoel nee nqdil jeeq khi yavq kha lee nail bhai aqyu juq ya moel nail ngaol. 27Miqyail nqtavq gaqkhoel juq bhai mil ma liq phaoq liq khoel bhai khoel gai-aivq khi, nqjail miljail a phao nee nia phao dov dai jaol nail, aivq-i mail tsel dov-ai thaq nail tsaol-aq juq bhai bhi hevq jil lavq nail ngaol.

28Heeqguq aqbhaol bhai heldaiq khi, ganl niil bhai noeq thaq yaoq. Aqbhaol al lavqmeiv meiv lal khi, bhoenaiq naiq lal haq neq, jaolla yanq dov lee-aiq nial dai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 29Alhai dul dai, nuljuq ganl al juq iqsanl mail pevq lal thailthaiq nail bhai ya moel-u phao, Tsaol-aq nail Yaqyov kovq kha lee nail yanq aqjail jail lal-aoq thaq nial dai, heeq kivq-ai thaq yaoq. 30Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Yeel niil yeel maq gil-u nee mail, al juq iqsanl mail pevq lal nail ngaol. 31Nqtavq khi miltsaq peivq-ail nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail daoq neq, maq peivq-ail dei-eiq.

32Tsaol-aq teevq gaq iqsanl aqn aqyanq al maq heeq nia-ail. Nqtavq gaqkhoel iqsanl, Tsaol-aq nail Yaqyov iqsanl maq heeq nia-ail. Aqbhu Miqyail taivq-ail heeq nia nail ngaol. 33Aqyanq al yanq khaq mao kev lee nail dai, nuljuq maq heeq nia nail ngel-i mail, geeqlaoq hal nail lavqkhoel nee yaolphaol yaolphaol-ail daonq yaoq. 34Aqyanq al neq, tsaol-aq teevq gaq yaoq khaoq yaoq mil yaoq bhai ail-a nail khe-ai, dul nail ngaol. Aivq ail nail khi-u phao, aivq nail yaqkav teevq gaq gil-aq teevq gaq bhai ganl bhoil bhiq ail ceevq-a nail ngaol. Lolgov bhai lovq nail gaq bhai iqsanl, aqmeeq-ai lovq dei-eiq dai, daoq bivq-ail ceevq-a nail ngaol.

35Alheel ngel-i mail, ilheel gaq kovq lal nail neq, nqkiv maq heeq, hul-iq tsilma maq heeq, yavphoil doil lal-u phao maq heeq, nqhao phao maq heeq, khaq mao kovq kev lal nail dai, nuljuq maq heeq nia nail ngel-i mail, aqgeel geel dai, jaol yaoq. 36Alhai maq ngel haq neq, aivq thaiqphuq dai kovq kev lal-u phao, nuljuq iqthaiq thailthaiq nail bhai, aivq ya moel nail ngaol. 37‘Aqgeel geel dai jaol yaoq’ dai, ngal nuljuq bhai ge bhiq thailthaiq nail khe-ai, tsaol-aq iqsanl bhai gail ge bhiq thailthaiq nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index