Search form

Maqthaiq 11

Yaolhaq aivq nail yaqlaol juq bhai Yeiqsul jaol nail bha khoel gai-aivq-a nail ganl

1Yeiqsul aivq nail yaqlaol tsel-nvq gaq bhai cavq bhiq cov bhiq gaq-u phao, aqjail bhai jiav nail meenq juq bhai, cavq bhiq cov bhiq khi daoq cavq cavq ail nail haqbhoil a bhai nee dov ail-a nail ngaol.

2Khali nl thail hal thailthaiq nail ganl juq bhai, thaonq bhai aol nail ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq ya gaiq-u phao, aivq nail yaqlaol juq bhai Khali jaol nail bha khoel gai-aivq-a nail ngaol. 3Aqyu juq neq Yeiqsul bhai: “Lee naol dai, ge nail gaq naol ngaol laiq. Maq ngel haq neq, nvjuq yaoq gaq yaoq bhai ya noeqthunq-ai haq nail laiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

4Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Nuljuq-i mail khal ya gaiq khal ya moel thailthaiq nail juq, Yaolhaq bhai ge bhiq ail yaoq. 5Maivpeivq juq maivneev moel nia lal-a nail ngaol. Aqkhil khil khoi juq tsao nia lal-a nail ngaol. Niaoqbhaoq daol nail juq meeq lal haol lal-a nail ngaol. Naqthaoq juq gaiq nia lal-a nail ngaol. Sil-a nail juq gaoq doevq kovq lal-a nail ngaol. Haq nail aoq nail juq neq, lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq ya gaiq-a nail ngaol. 6Ngal bhaqda nee neema maq cov nail gaq neq, geeqlaoq eeq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul Yaolhaq nail ganl salkhil khanq nail ganl

7Yaolhaq-i mail khoel-ai leevq-a nail juq kovq ail jel-u phao, Yeiqsul Yaolhaq nail ganl, tsaol-aq munl munl ma juq bhai ge bhiq-a nail: “Nuljuq khul bhai heldaiq ail nail dai khi mail, haqtsoiq haqyal bhai ail-a nail-aiq. Lilmoel bhoe nail ngel-i mail, dao thailthaiq nail lunl aqkhaoq bhai heldaiq ail-a nail laiq. 8Maq ngel haq neq, khul bhai heldaiq ail-a nail-aiq. Mao-ail meeq nail aqgaq aqdoi doi-nq thaq nail gaq bhai heldaiq ail-a nail laiq. Maq ngel. Mao-ail meeq nail aqgaq aqdoi doi-nq thaq nail gaq neq, heeqphaq nail jaol duq bhai jaol nail ngaol. 9Maq ngel haq neq, khul bhai heldaiq ail-a nail-aiq. Miqyail nail haqbhoil gedan nail gaq bhai laiq. Ngel naol. Miqyail nail haqbhoil gedan nail gaq bhai heldaiq ail-a nail ngaol. Aivq neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq nee maqtsil eeq jaiq nail gaq ngaol dai, ngal nuljuq bhai ge lavq bhel.

10‘Naoq nail iqmoeq nee

naoq nail haqbhoil

gailkhaol bhi lav

daol-ail nail dai khi,

ngaq nail gaqkhoel

naoq nail iqmoeq nee mail

ngal khoel gai-aivq naol’ dai,

Jalliq lavqkhoel bhai gevq-ai thaq nail al gaq neq, Yaolhaq bhai ge nail ngaol.

11Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Yaqmai-aq nail ovqmav lavqkhoel nee khal doevq lee-a nail tsaol-aq juq nail lavqkhoel ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq nee maqtsil eeq nail gaq teevq gaq iqsanl maq jaol-ail. Thailhai ngaol-aoq, Nqtavq Milkhaoq nail lavqkhoel nil jaiq nail gaq neq, aivq nee maqtsil eeq jaiq nail ngaol. 12Ulcuvq saol bhiq nail Yaolhaq dov lee-a nail yanq nee mail yanqgaol kev dai, Nqtavq Milkhaoq neq, aqdoil nl bhiq-a nail mee nia phaq bhai daq jel lavq-a nail ngaol. Haqeiv nail tsaol-aq juq milkhaoq al khaoq bhai genl dev gaq nail dai khi, laijai nail ngaol. 13Khul khi mail dai ngal-aq neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail juq iqsanl maqkhaiq, Molseiq nail aoldaoq kovqdaoq lavqkhoel bhai maqkhaiq, Yaolhaq nail yeel bhai kev dai, Nqtavq Milkhaoq nail ganl ge khal thail khal leevq-a nail ngaol. 14Nuljuq naldaiq movq haq neq, lee naol dai, ge-ai thaq nail Eillilya neq, Yaolhaq ngaol. 15Naqkhaol khal covq nail tsaol-aq juq naldaiq yaoq.

16Niil yeel khe tsaol-aq juq neq, khul phaq nee tsiq ceiv daiq heeq meeq. Aqyu juq neq, julgu leivkeiv bhai aoltavq tavq nail yaqnoil juq, teevq gaq nee teevq gaq gul tsaoq pheeljaq nail khe-ai, dul nail ngaol. 17‘Nuljuq nail haqbhoil nvjuq laiqgaiq jiiv khi ngaol-aoq, nuljuq bhoeloe maq nioi-ail. Nvjuq nioilkhaoq khaoq khi ngaol-aoq, nuljuq maq nioil-ail’ dai, yaqnoil juq gul tsaoq pheeljaq nail ngaol. 18Khul khi mail dai ngal neq, Yaolhaq lee-u phao, aoq maq jaq nail nee ovqtavq, aqheeq tsilju nail ullul maq daol nail ngel-i mail, ‘Aivq neq, neivq aol nail tsaol-aq niil’ dai, nuljuq ge nail ngaol. 19Tsaol-aq nail Yaqyov lee-u phao neq, jaq nail daol nail ngel-i mail, ‘Tsaol-aq niil gaq neq, al jaiq jaq jel nail tsaol-aq, aqheeq tsilju nail ullul al jaiq-ail daol jel nail tsaol-aq, khaon tavq nail tsaol-aq khi mail oeqbal yaq juq nee mail aqtsaoq tsaoq nail tsaol-aq niil’ dai, nuljuq ge nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Miqyail nail neenoeq neekha neq, tsaq nail daol nail ngaol dai, aivq nail ganl bhaqda nee yu ya heeq ya moel nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Oeqbal maq noeq pov nail meenq juq neq, geeqlaoq aqdoil ya nail ngaol

20Aq-u phao, aivq-i mail bhaqaoq eeq deedee nail ganl nl daiq bhiq-a nail meenq juq, yovqgavq nail oeqbal yovqgavq maq noeq pov nail ngel-i mail, Yeiqsul aqyu juq bhai niailhai khaq bhiq-a nail ngaol: 21“Khaollaqseiq meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq geeqlaoq aqdoil ya nail ngaol. Bheiqjeildaq meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq-ol, nuljuq iqsanl geeqlaoq aqdoil ya nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq nail lavqkhoel bhai nl-a hal-a nail, bhaqaoq eeq deedee nail juq, Dullu meenq khi mail Sildoq meenq lavqkhoel bhai nl-a nail kheel nul neq, aqyu juq aq-u nee mail daqiq doi khi, civqbhaol bhai jaoldeel khi civqbhaol laltsal haiq dav haiq dav-ail, oeqbal noeq pov nail ngaol. 22Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Yalkhaq dal-u n-gaol, nuljuq Dullu meenq khi mail Sildoq meenq nee maqtsil ya daq nail ngaol. 23Gaqbheiqneiqoq meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq-ol, Miqyail nuljuq bhai nqtavq bha tsiqdav kev lavq naol dai, noeq nail laiq. Maq ngel-ail. Nuljuq bhai sil nail milkhaoq nail daoqthaoq bha liv bhoel lavq nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, nuljuq nail lavqkhoel bhai nl-a hal-a nail bhaqaoq eeq deedee nail juq Saoldoq meenq lavqkhoel bhai nl-a nail kheel nul neq, meenq al meenq yanqgaol kev dai maq cov-ail dai, jiav nail ngaol. 24Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Yalkhaq dal-u n-gaol, nuljuq Saoldoq meenq nee maqtsil ya daq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Gaqnaq bhi naq naol

25Aq-u phao, Yeiqsul ge nail: “Nqtavq khi mail miltsaq bhai uvthaiq nail Aqbhu-ol. Neenoeq neekha aol nail tsaol-aq khi aqgeel geel nail tsaol-aq bhai naol ganl niil juq oil tsail-ai thaq khi, yaqnoil khe-ai neema thaq nia nail juq bhai phaodaiq bhiq-a nail ngel-i mail, ngal naoq bhai tsiqeeq naol. 26Aqbhu-ol, alhai pevq lal-a nail bhai naol neema tsaq nail ngaol. 27Yaoq phaq yaoq-ao nee ngaq nail Aqbhu ngaq bhai av gil lavq-a nail ngaol. Aqbhu Miqyail maq ngel nail neq, Yaqyov bhai, teevq gaq iqsanl maq heeq nia-ail. Yaqyov khi mail Yaqyov-i mail phaodaiq bhiq movq nail tsaol-aq maq ngel nail neq, Aqbhu Miqyail bhai, teevq gaq iqsanl maq heeq nia-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

28Yeiqsul gaoq ge nail: “Yalkav aqliq phi khi gaq doil doil nail tsaol-aq iqsanl mail ngal jaol nail bha lal yaoq. Ngal nuljuq bhai gaqnaq bhi naq naol. 29Ngaq nail kavbavq bavq khi ngaq bhai saol oil yaoq. Ngal neq, neema thaqtheq nail lavqkhoel neenuq neebeiv aol khi, nuljuq bhai neesal bhi ya naol. 30Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngaq nail kavbavq neq, bavq meeq khi, ngaq nail yalkav iqsanl aqphai ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index