Search form

Maqthaiq 12

Jaol n n-gaol yaqlaol juq gov gov nail cev jaq-a nail ganl

1Aq-u phao, Yeiqsul jaol n n-gaol gov gov yal bhai ail pav-a nail ngaol. Aivq nail yaqlaol juq aoq moevq lal bhiq khi, gov gov nail cev+ jaq-a nail ngaol. 2Phaqliqsail juq al bhai ya moel-u phao, “Heldaiq, jaol n n-gaol maq nl khaoq nail phaq naoq nail yaqlaol juq nl thailthaiq-il thoq” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

3Yeiqsul ge kovq bhiq-a nail: “Daqbhil khi mail aivq nail aqtsaoq juq aoq moevq lal-u phao, khalhai khi-a nail bhai, nuljuq maq ge daiq haq-al laiq. 4Aivq Miqyail nail ilkhaol bhai aol lai khi, Philma Philyaq juq maq ngel nail neq, teevq gaq iqsanl maq jaq khaoq nail Miqyail bhai laol bhiq-ai thaq nail khaqmul oil jaq khi, aivq nail aqtsaoq juq bhai iqsanl bhi jaq-a nail ngaol. 5Al ovqtavq, Philma juq jaol n n-gaol uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma lavqkhoel bhai ganl nl khi jaol n nail aol nl laiq khi ngaol-aoq, aqyu juq nail kovtavq bhai oeqbal maq kev lee-a nail bhai, aoldaoq kovqdaoq lavqkhoel bhai maq ge daiq haq-al laiq. 6Ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma nee maqtsil eeq nail gaq, niai jaol nail ngaol. 7‘Ngal laol bhiq nail phaq bhai oil movq nail maq ngel. Ngal gaoqhaq gaiq-a nail phaq bhai oil movq nail ngaol’ dai, gevq-ai thaq nail daoq al daoq bhai nuljuq heeq nia lao-aol kheel nul neq, oeqbal maq aol nail tsaol-aq bhai, nuljuq oeqbal maq thaq-ail. 8Khul khi mail dai ngal-aq, Tsaol-aq nail Yaqyov neq, jaol n n-gaol bhai iqsanl uvthaiq nail Heeqphaq ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aqlavq teevq phao sil thaq nail teevq gaq nail ganl

9Yeiqsul a bhai nee dov ail khi, al nail aqjail bhai jiav nail Yuldav nail tsaol-aq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol bhai aol lai-a nail ngaol. 10A bhai aqlavq teevq phao sil thaq nail teevq gaq jaol nail ngaol. Phaqliqsail juq Yeiqsul nail kovtavq bhai oeqbal thaq movq-ai bhiq-a nail ngel-i mail, “Jaol n n-gaol yu nail nalgoel bhai lav meeq bhiq nail tsaq naol laiq” dai, Yeiqsul bhai naldaiq bhiq-a nail ngaol.

11Yeiqsul aqyu juq bhai ge kovq bhiq-a nail: “Nuljuq nail lavqkhoel bhai tsaol-aq teevq gaq ganav aivq yaol teevq maol jaol n n-gaol khaqduq bhai ga bhoel-ail haq neq, maq nieivq dov bhiq nail khaq sil gaq jaol nail-aiq. 12Tsaol-aq neq, yaol nee maqtsil phoiq jaiq nail maq ngel-ail laiq. Alheel ngel-i mail, jaol n n-gaol aqmeeq phaq nl nail neq, nl khaoq naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

13A bhai nee ngal-aq, Yeiqsul tsaol-aq al gaq bhai, “Naoq nail aqlavq gaoltsaoq yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. Tsaol-aq al gaq gaoltsaoq-u phao, aqlavq yaoq phao yaoq khe-ai, meeq lal-a nail ngaol. 14Aq-u phao, Phaqliqsail juq uqhuq thaoq nail ilkhaol nee dov ail khi, khalhai khi Yeiqsul bhai ya heivq heeq dai, maoqbhaoq nl pheeljaq ail-a nail ngaol.

Miqyail-i mail tsel dov-a nail yaqkav

15Phaqliqsail juq aivq bhai heivq nail dai, maoqbhaoq nl nail ganl bhai Yeiqsul heeq nia-u phao, jaol duq al dao nee dov ail-a nail ngaol. Tsaol-aq maodai aivq nail haoqnao tsaothel-aivq khi, Yeiqsul aqyu juq iqsanl nail nalgoel bhai bhi meeq lai-a nail ngaol. 16Thailhai ngaol-aoq, “Ngaq nail ganl yu bhai thaq ge bhiq dei-eiq” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai daoq bivq-a nail ngaol. 17Ganl niil neq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail Ilsaqyal-i mail ge-ai thaq nail daoq bhi bhee lal-a nail ngaol. Aivq niailhai ge-ai thaq nail ngaol:

18“Miqyail ge nail:

‘Ngaq-i mail

tsel dov-ai thaq nail

yaqkav bhai heldaiq yaoq.

Ngal aivq bhai

neekhaol sil khi gaiq-a

deedee nail ngaol.

Ngal ngaq nail Aqhaqlal

aivq nee bhi jaol lee khi,

tsaq nail daol nail

tsaol-aq khalhai khi

pevq lal nail ganl

jeq-e jaq-a iqsanl bhai,

aivq ge daiq

bhiq nail ngaol.

19Aivq neq,

khaq pheeljaq nail

phaq maqkhaiq,

gul gul-ail ge nail

phaq maqkhaiq,

maq nl-ail.

Gailphail lail ma bhai

aivq aqthel gul khi

ge nail daoq bhai

teevq gaq iqsanl

maq ya gaiq daiq-ail.

20Tsaq nail daol nail phaq

maq gaq lai-u kev dai,

maq khoi ceiv-ail dai,

ga tseq nail

lunl aqkhaoq bhai

aivq maq ngaoq

khoi bhiq-ail.

Miqkhoiq taivq-ail

doi thailthaiq nail

phalmanq bhai

aivq maq lav miv-ail.

21Jeq-e jaq-a iqsanl mail

aivq bhai noeqthunq

deedee nail ngaol’ dai,

ge-ai thaq ngaol” dai,

ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul khi mail Bheiqsaqbhullav nail ganl

22Aq-u phao, neivq aol lai-a nail ngel-i mail, daoq maq ge nia dai, maivpeivq peivq ail-a nail teevq gaq bhai, yu Yeiqsul jaol nail bha hel lavq-a nail ngaol. Yeiqsul tsaol-aq al gaq bhai lav meeq bhiq-u phao, daoq ge nia lal khi maivneev moel nia lal-a nail ngaol. 23Alhai pevq lal-a nail bhai, tsaol-aq iqsanl mail noeq-u maq dov dai pevq-ail khi, “Tsaol-aq niil gaq neq, Daqbhil nail Yaqyov ngel lao thaq nail meeq” dai, aqyu juq nail gaiqlaq bhai ge nail ngaol.

24Thailhai ngaol-aoq, Phaqliqsail juq ya gaiq-u phao, “Aivq neq, neivq heeqphaq Bheiqsaqbhullav nail bhaqaoq bhai juq juq-ail, neivq bhai the dov nail niil” dai, ge nail ngaol. 25Yeiqsul aqyu juq nail neenoeq bhai heeq nia nail ngel-i mail, niailhai ge bhiq-a nail ngaol: “Milkhaoq khul khaoq maqkhaiq, yovqgavq nail gaiqlaq bhai munl bhoilpav khi, maq tsaq maq jil lai haq neq, luq-ail seil-ail nail ngaol. Meenq maqkhaiq, ildaoq maqkhaiq, yovqgavq nail gaiqlaq bhai munl bhoilpav khi, maq tsaq maq jil lai haq neq, maodai maq ivq-ail. 26Alhai dul dai, neivq Saqdaq neq, aivq uvthaiq nail neivq juq bhai the dov haq neq, aivq bhai aivq lav pav nail ngaol. Alhai nl haq neq, aivq uvthaiq nail milkhaoq khalhai khi ivq nia nail-aiq. 27Ngal Bheiqsaqbhullav nail bhaqaoq bhai juq juq-ail, neivq bhai the dov nail ngel haq neq, nuljuq nail tsaol-aq juq khaq sil gaq nail bhaqaoq bhai juq juq-ail, neivq bhai the dov nail-aiq. Alheel ngel-i mail, nuljuq ge nail maq tsaq-ail dai, aqyu juq yalkhaq dal lal nail ngaol. 28Thailhai ngaol-aoq, ngal Miqyail nail Aqhaqlal nail bhaqaoq bhai juq juq-ail, neivq bhai the dov nail ngel haq neq, Miqyail Milkhaoq nuljuq jaol nail bha kev lee-aoq nail ngaol.

29Gaq mao-ail kav nail gaq bhai iqmoeq maq pheethaiq haq neq, teevq gaq iqsanl aivq nail ilkhaol bhai aol lai khi, aivq nail yalkav maq oil lai nia-ail. Gaq mao-ail kav nail al gaq bhai iqmoeq pheethaiq haq neq, aivq nail ilkhaol bhai aol lai khi, aivq nail yalkav oil lai kivq nail ngaol.

30Ngal jaol nail phao maq jaol nail tsaol-aq neq, ngaq bhai neejiav jiav nail phao jaol nail ngaol. Ngaq-ai nee maq gov jil nail tsaol-aq neq, gov ha nail tsaol-aq ngaol. 31Alheel ngel-i mail, ngal nuljuq bhai maldil dai, ge lavq bhel. Tsaol-aq yaq-i mail nl bheeq-a nail oeqbal iqsanl khi mail, khal ge movq-ail ge-a nail yaoq phaq yaoq-ao nee, Miqyail oeqbal phaiq nia nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhai khal ge movq-ail ge nail phaq bhai oeqbal maq phaiq lavq-ail. 32Tsaol-aq nail Yaqyov bhai khal ge movq-ail ge nail khul gaq nail oeqbal bhai maqkhaiq, phaiq bhiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Meeqnail Haolnail Aqhaqlal bhai khal ge movq-ail ge nail khul gaq nail oeqbal bhai maqkhaiq, yeel niil yeel nail lavqkhoel bhai iqsanl, yaqhao khe yeel nail lavqkhoel bhai iqsanl, maq phaiq bhiq-ail” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Aqbhaol khi mail aqheeq nail ganl

33Yeiqsul gaoq ge nail: “Aqbhaol aqmeeq ngel haq neq, aqheeq iqsanl aqmeeq ngaol. Aqbhaol maq meeq haq neq, aqheeq iqsanl maq meeq-ail. Alheel ngel-i mail, aqheeq bhai heldaiq haq neq, aqbhaol bhai heeq lal nail ngaol. 34Mao-ail haqeiv nail eellel khe-ai dul nail yaq juq-ol, nuljuq haqeiv nail tsaol-aq ngel-i mail, daoq aqmeeq khalhai khi ge nia heeq. Khul khi mail dai ngal-aq, neema lavqkhoel bhai teevq bhee aol nail khe-ai, moeqthaoq ge dol lavq nail ngaol. 35Tsaol-aq aqmeeq neq, yovqgavq nail aqmeeq phaq oil bhoel nail aqduq nee mail, aqmeeq phaq oil dol lavq nail ngaol. Haqeiv nail tsaol-aq neq, yovqgavq nail haqeiv nail phaq oil bhoel nail aqduq nee mail haqeiv nail phaq oil dol lavq nail ngaol. 36Ngal nuljuq bhai ge lavq bhel. Tsaol-aq yaoq gaq yaoq-ao nee, yovqgavq-i mail ganl maq tsoiq nail daoq khal ge-ai thaq nail khe-ai, yalkhaq dal-u n-gaol Miqyail bhai ya ge daiq bhiq nail ngaol. 37Khul khi mail dai ngal-aq, naol oeqbal aol nail laiq, maq aol nail laiq dai neq, naoq nail daoq bhai heldaiq khi yalkhaq dal nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Mao-ail haqeiv nail yeel niil yeel khe tsaol-aq neq, bhi heeq bhi moel nail phaq hal nail ngaol

38Aq-u phao, aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq khi mail Phaqliqsail teevq pav ganav juq, “Saqlaq-ol, bhi heeq bhi moel nail phaq nvjuq bhai nl daiq lavq-ai thoq” dai, Yeiqsul bhai ge bhiq-a nail ngaol.

39Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Mao-ail haqeiv nail bheeq nail leel nail yeel niil yeel khe tsaol-aq neq, bhi heeq bhi moel nail phaq hal nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, Miqyail nail haqbhoil gedan nail Yaolnav nail bhi heeq bhi moel nail phaq maq ngel nail neq, yaoq phaq yaoq ngal nuljuq bhai maq nl daiq bhiq-ail. 40Yaolnav delgil maol ma nail ovqmav lavqkhoel bhai hail n hail kivq ya jaol-a nail khe-ai, Tsaol-aq nail Yaqyov iqsanl miltsaq lavqkhoel bhai hail n hail kivq ya jaol nail ngaol. 41Yalkhaq dal-u n-gaol, Nilnaqbheiq meenq bhai jaol nail tsaol-aq juq, yeel niil yeel khe tsaol-aq nee mail thul lal khi, yeel niil yeel nail tsaol-aq bhai yalkhaq dal nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, Yaolnav-i mail daoq cavq daoq cov cov bhiq-a nail ngel-i mail, aqyu juq oeqbal noeq pov-a nail ngaol. Niilniai, Yaolnav nee maqtsil eeq jaiq nail gaq jaol nail ngaol. 42Yalkhaq dal-u n-gaol, pul-nvq phao jiav nail milkhaoq khe heeqphaqma niil yeel khe tsaol-aq nee mail thul lal khi, yeel niil yeel nail tsaol-aq bhai yalkhaq dal nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, neenoeq neekha mao-ail eeq nail heeqphaq Saollavmoq nail daoq naldaiq lal nail dai khi mail, nqjail miljail nee mail aivq lal thaq nail ngaol. Niilniai, Saollavmoq nee maqtsil eeq jaiq nail gaq jaol nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Neivq aqcavq gaoq aol kovq lal-a nail ganl

43Yeiqsul gaoq ge nail: “Neivq aqcavq teevq maol tsaol-aq teevq gaq nail lavqkhoel nee dov ail khi, geelee deldeel jaol duq bhai gaqnaq naq duq halpov ail-u phao, maq halpov moel-al. 44Aq-u phao, ‘Ngaq-i mail dov lee-a nail ngaq nail ilkhaol bhai kovq lai naol’ dai, ge khi kovq lai-a nail ngaol. Aivq kovq kev lai-u phao, ilkhaol al il aqmeeq-ai lav sav-ai thaq nail nee ovqtavq, yavphail-ai thaq khi aqnieivq-ail jiav nail bhai ya moel-a nail ngaol. 45Aq-u phao, aivq nee maqtsil haqeiv jaiq nail neivq sivq maol bhai khul ail khi, jaol lai-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, tsaol-aq al gaq nail haqbhoil iqmoeq-u nee maqtsil haoqnao khe pov neq, khoeq jaiq nail ngaol. Mao-ail haqeiv nail yeel niil yeel khe tsaol-aq bhai iqsanl alhai pevq lal nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Yeiqsul nail aqma khi mail aivq nail jaqbheq juq nail ganl

46Yeiqsul tsaol-aq munl munl ma juq bhai cavq bhiq cov bhiq thailthaiq-u phao, aivq nail aqma khi aivq nail jaqbheq juq aivq bhai daoq ge tsaoq movq nail ngel-i mail, lavq niil phao thulphaol-nvq thaq nail ngaol. 47“Naoq nail aqma khi mail naoq nail jaqbheq juq naoq bhai daoq ge tsaoq movq nail ngel-i mail, lavqniil phao thulphaol thailthaiq nail ngaol” dai, tsaol-aq teevq gaq Yeiqsul bhai ge gaiq bhiq lai-a nail ngaol.

48Aq-u phao, “Ngaq nail aqma khi mail ngaq nail jaqbheq juq neq, khaq sil gaq” dai, aivq bhai ge gaiq lai bhiq-a nail al gaq bhai Yeiqsul naldaiq bhiq-a nail ngaol. 49A bhai nee ngal-aq, aivq aivq nail yaqlaol juq bhai lavqnoil tsiqtsoe khi ge nail: “Ngaq nail aqma khi mail ngaq nail jaqbheq juq bhai heldaiq yaoq. 50Nqtavq kovtavq bhai jaol nail ngaq nail Aqbhu neema tsaq dai, khal nl nail tsaol-aq ngaq nail aqivq jaqbheq khi ngaq nail aqma ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index