Search form

Maqthaiq 20

Aqheeq tsilju nail gaoqkhail bhai ganl nl nail juq nail ganl

1Yeiqsul gaoq ge nail: “Nqtavq Milkhaoq neq, niailhai dul nail ngaol. Tsaol-aq teevq gaq aivq nail aqheeq tsilju nail gaoqkhail bhai ganl bhi nl nail tsaol-aq halpov ail nail dai khi, nqhao navqmav-ail dov ail-a nail ngaol. 2Ganl nl nail tsaol-aq juq bhai, teevq n nail yalgaq aqphoiq neq, teevq bavq bivq naol dai, ge tsaq khi, aqyu juq bhai aivq nail aqheeq tsilju nail gaoqkhail bhai ganl bhi nl ail-a nail ngaol.

3A bhai nee ngal-aq, nqhao phao naqli goiq lavq niidai bhai, aivq gaoq dov ail-u phao neq, ganl maq jiav dai, leiv bhai jaoldeel-nvq thaq nail tsaol-aq yaoq juq yaoq bhai ya moel-a nail ngaol. 4‘Nuljuq iqsanl ngaq nail aqheeq tsilju nail gaoqkhail bhai ganl nl ail yaoq. Nuljuq bhai geel-nvq nail khe-ai yalgaq aqphoiq bivq naol’ dai, aqheel gaq aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol. Aqyu juq iqsanl nl ail-a nail ngaol.

5N-gaol gaol kav phao teevq pov khi mail, kivq hail phao naqli hail lavq bhai teevq pov aivq gaoq dov ail khi, aivq nail gaoqkhail bhai ganl bhi nl nail haqbhoil tsaol-aq gaoq khul bhoel ail-a nail ngaol.

6Kivq hail lail ma phao naqli ngaq lavq bhai aivq gaoq dov ail khi, tsaol-aq yaoq juq yaoq a bhai thulphaol nail bhai ya moel khi, ‘Nuljuq khul khi mail teevq n n lao-ail niilniai aqnieivq-ail thulphaol nail-aiq’ dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

7‘Tsaol-aq teevq gaq iqsanl, nvjuq bhai maq khoel lee nail ngel-i mail, thulphaol-nvq thaq nail ngaol’ dai, ge kovq bhiq-a nail ngaol. ‘Thailhai phal-iq neq, nuljuq iqsanl, ngaq nail aqheeq tsilju nail gaoqkhail bhai ganl nl ail yaoq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

8Nqkivq kivq lee-u phao, gaoqkhail aqheel gaq neq, ‘Ganl nl nail juq bhai khul kovq khi, haoqnao naosaq nl ail-a nail juq nee mail iqmoeq ilmoeq nl ail-a nail juq bhai kev dai, aqphoiq bivq yaoq’ dai, aivq nail gaoqkhail bhai heldaiq phail nail aqivq gaq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

9Aq-u phao, kivq hail phao, naqli ngaq lavq bhai ganl nl lee-a nail juq lal khi, teevq gaq bhai teevq bavq ya-a nail ngaol. 10Iqmoeq ilmoeq nl-a nail juq lal kev-u phao, ‘Nvjuq neq, ya jaiq naol’ dai, aqyu juq noeq khi ngaol-aoq, teevq gaq bhai teevq bavq ya-al teevq-eel ngaol. 11Aqyu juq yalgaq aqphoiq ya gaq-u phao, aqheeq tsilju nail gaoqkhail khe ilheel gaq bhai ge doil-a nail ngaol: 12‘Haoqnao naosaq lee khi nl lee-a nail juq neq, naqli teevq lavq ya nl-a nail teevq-eel ngaol. Nvjuq neq, teevq n n lao nltsal leivq leivq-ail nl-a nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, naol yalgaq aqphoiq bivq lavq-u phao neq, teevq gaq khe-ai taivq-ail bivq lavq-a nail niil’ dai, ilheel gaq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

13Ilheel gaq aqyu juq nail lavqkhoel khe aol nail teevq gaq bhai ge bhiq-a nail: ‘Aqtsaoq-ol. Ngal naoq bhai maq tsaq nail phaq nl bhiq-a nail maq ngel. Ngal naoq bhai teevq n yalgaq aqphoiq teevq bavq bivq naol dai, ge ceiv-ai thaq nail maq ngel-ail laiq. 14Naoq nail yalgaq aqphoiq phul oil khi kovq ail yaoq. Naoq bhai bivq-a nail khe-ai haoqnao naosaq nl lee-a nail juq bhai iqsanl ngal bivq movq-ail nial. 15Ngal ngaq nail phul bhai khal nl movq nail khe-ai maq nl kivq ail laiq. Ngal yu bhai maodai bivq movq nail neema aol nail bhai nuljuq neekhaol maq sil tsaol-ail laiq’ dai, ge bhiq-a nail ngaol.

16Alhai dul dai, yu nail haoqnao jaol nail tsaol-aq yu nail iqmoeq ya jaol nail ngaol. Yu nail iqmoeq jaol nail tsaol-aq, yu nail haoqnao ya jaol nail ngaol” dai, aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Ngal ya sil naol dai, Yeiqsul hail pov teevq pov gaoq ge bhiq-a nail ganl

17Yeiqsul Yeiqlulsaqlaiq meenq bha lai thailthaiq-u phao, yaqlaol tsel-nvq gaq bhai taivq-ail iqmoeq phao hel laivq khi, aqyu juq bhai niailhai ge bhiq-a nail ngaol: 18“Ngadao juq Yeiqlulsaqlaiq meenq bha lai thailthaiq nail ngaol. Tsaol-aq nail Yaqyov neq, a bhai Philma juq khi mail aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq nail aqlavq lavqkhoel bhai, yu-i mail av bhiq nail bhai ya daq nail ngaol. Aivq ya sil dai, aqyu juq yalkhaq dal nail ngaol. 19A bhai nee ngal-aq, yu nail jeq-e nail aqlavq lavqkhoel bhai av bhiq khi, aivq bhai khal nl movq-ail bhi nl khi, neeqtsaq-i mail jiivq gaq haq neq, lavqyavq kovtavq bhai bhi tavq heivq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, hail n bhee lal haq neq, aivq gaoq doevq kovq lal nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail ngaol.

Jaol duq aqmeeq hal nail ganl

20Aq-u phao, Seiqbheiqdail nail khaqma neq, aivq nail yaqyov nvq gaq hevq khi, aqyu nvq mail nail haqbhoil teevq phaq hal nail dai khi, Yeiqsul nail sivtavq bhai peevqceevq kovdoiq doiq lai-a nail ngaol.

21“Naol khul hal movq nail-aiq” dai, Yeiqsul naldaiq bhiq-u phao, “Naoq nail Milkhaoq lavqkhoel, naol joiqjaq doiqbev kovtavq bhai naol jaoldeel-u phao, ngaq nail yaqyov niil nvq gaq bhai, naoq nail lavqmal phao teevq gaq, lavqtsel phao teevq gaq dai, bhi jaoldeel lavq yaoq” dai, yaqmai-aq al gaq hal-a nail ngaol.

22“Nuljuq hal nail phaq bhai nuljuq maq heeq nia-ail. Nuljuq ngal ya daol nail haq dee aoq deedee nail khaoqanq bhai daol tsaol naol laiq” dai, Yeiqsul naldaiq bhiq-u phao, “Daol tsaol naol” dai, aqyu nvq mail ge kovq bhiq-a nail ngaol.

23“Nul-nq nvq mail, ngaq nail khaoqanq bhai ya daol naol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail lavqmal phao lavqtsel phao ya jaoldeel dai neq, ngal maq nl kivq-ail. Jaol duq al neq, ngaq nail Aqbhu-i mail tsel dov-ai thaq nail tsaol-aq nail haqbhoil lav sav-ai thaq nail ngaol” dai, Yeiqsul aqyu nvq mail bhai ge bhiq-a nail ngaol.

24Aqyu nvq gaq nail aqtsaoq yaqlaol tsel gaq ganl al ya gaiq-u phao, aqyu nvq mail bhai neema phail lal bhiq-a nail ngaol. 25Alheel ngel-i mail, Yeiqsul aqyu juq iqsanl bhai khul jil khi, niailhai ge bhiq-a nail ngaol: “Yu nail jeq-e nail heeqphaq heeq ma juq neq, milkhaoq yaq juq nail kovtavq bhai uvthaiq nail bhaqaoq jiav khi, aqivq aqtsu jiovq khi uvthaiq nail juq iqsanl yovqgavq khal noeq nail khe-ai, uvthaiq nia nail bhaqaoq jiav nail ngaol dai, nuljuq heeq nia nail ngaol. 26Thailhai ngaol-aoq, nuljuq alhai maq ya khi-ail. Nuljuq nail lavqkhoel yu nee maqtsil eeq movq heel movq nail khul gaq maqkhaiq, nuljuq nail yaqkav ya jiovq nail ngaol. 27Nuljuq nail lavqkhoel aqivq jiovq movq nail khul gaq maqkhaiq, nuljuq nail yaqkav ya jiovq nail ngaol. 28Khul khi mail dai ngal-aq, Tsaol-aq nail Yaqyov neq, yu aivq nail yaqkav bhi jiovq nail dai khi, lee-a nail maq ngel-ail. Aivq yu nail yaqkav jiovq lee khi, tsaol-aq maodai bhai ul kovq lee nail dai khi, sildan lee-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Maivpeivq nvq gaq maivneev moel nia lal-a nail ganl

29Yeiqsul khi mail aivq nail yaqlaol juq Yeiqlilkhol meenq nee dov ail-u phao, tsaol-aq munl munl ma juq aqyu juq nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. 30Aq-u phao, maivpeivq peivq nail nvq gaq gailkhaol gailbhaq bhai jaoldeel-nvq thaq nail ngaol. Yeiqsul aqyu nvq gaq nail aqjail bhai lee thailthaiq nail aqthel ya gaiq khi, “Heeqphaq-ol, Daqbhil nail Yaqyov-ol, nv-nvq gaq bhai gaoqhaq gaiq-a lavq yaoq” dai, gul-a nail ngaol.

31“Aqtsi tsu dai jaol yaoq” dai, tsaol-aq munl munl ma juq aqyu nvq gaq bhai khaq khi ngaol-aoq, “Heeqphaq-ol, Daqbhil nail Yaqyov-ol, nv-nvq gaq bhai gaoqhaq gaiq-a lavq yaoq” dai, iqmoeq-u nee maqtsil gaoq gul kav lal-a nail ngaol.

32Aq-u phao, Yeiqsul naq lai khi, aqyu nvq gaq bhai khul khi, “Ngal nul-nq nvq gaq nail haqbhoil khul bhi nl bhiq movq nail-aiq” dai, naldaiq bhiq-a nail ngaol.

33“Heeqphaq-ol, nv-nvq gaq nail maivneev bhi moel lal lavq yaoq” dai, aqyu nvq gaq hal-a nail ngaol.

34Yeiqsul aqyu nvq gaq bhai gaoqhaq khi, aqyu nvq gaq nail maivneev bhai thoiqtsi bhiq-u phao, aqyu nvq gaq nail maivneev teevq pov taivq-ail moel nia lal khi, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index