Search form

1 Kronieke 2

Die seuns van Jakob

1Die seuns van *Israel was Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Sebulon, 2Dan, Josef en Benjamin, Naftali, Gad en Aser.

Die nageslag van Juda

3Juda en sy Kanaänitiese vrou Bat-Sua het drie seuns gehad. Hulle name was Er, Onan en Sela. Die Here het kwaad geword vir die oudste seun, Er, en die Here het hom laat sterf. 4Juda en sy skoondogter Tamar het twee seuns gekry, hulle name was Peres en Serag, en toe het Juda vyf seuns gehad. 5Peres se seuns was Gesron en Gamul. 6Serag het vyf seuns gehad: Simri, Etan, Heman, Kalkol en Darda. 7*Akar was ’n seun van Karmi. Akar het van die goed gevat wat aan die Here *gewy was. Omdat hy dit gedoen het, het die Here baie van Israel se mense laat sterf. 8Etan het ’n seun gehad, sy naam was Asarja. 9Gesron se seuns was Jeragmeël, Ram en *Kelubai. 10Ram was die pa van Amminadab, en Amminadab was die pa van Nagson, die leier van die Judeërs. 11Nagson was die pa van Salmon, en Salmon was die pa van Boas. 12Boas was die pa van Obed, en Obed was die pa van Isai. 13Isai het sewe seuns gehad: Eliab, Abinadab, Samma, 14Netanel, Raddai, 15Osem en Dawid. 16Hulle susters was Seruja en Abigal. Seruja het drie seuns gehad. Hulle was: Abisai, Joab en Asael. 17Abigal was die ma van Amasa. Amasa se pa was die Ismaeliet Jeter. 18*Kaleb seun van Gesron en sy eerste vrou Asuba het ’n dogter gehad, haar naam was Jeriot. Jeriot se seuns was Jeser, Sobab en Ardon. 19Nadat Asuba gesterf het, het Kaleb getrou met Efrat, en hulle het ’n seun gehad, sy naam was Gur. 20Gur was die pa van Uri, Uri was die pa van Besaleël. 21Gesron het later gaan trou met ’n dogter van Makir. Makir was die *voorvader van die mense van Gilead. Gesron was toe 60 jaar oud, en hy en hierdie vrou het ’n seun gehad, sy naam was Segub. 22Segub was die pa van Jaïr. In die land Gilead was daar 23 dorpe wat behoort het aan Jaïr. 23Die mense van die land Gesur en die land Aram het die dorpe van Jaïr vir hulleself gevat, en ook die dorp Kenat en die klein dorpies daar naby. Dit was 60 dorpe almal saam. Die mense van hierdie dorpe was almal van die *nageslag van Makir, die voorvader van die mense van Gilead. 24Nadat Gesron gesterf het in die stad Kaleb Efrata, het Gesron se vrou Abija nog ’n seun gekry. Dit was Asgur, die voorvader van die mense van Tekoa.

25Gesron se oudste seun, Jeragmeël, en sy vrou Agija se seuns was Ram, Buna, Oren en Osem. 26Jeragmeël het nog ’n vrou gehad. Haar naam was Atara, en sy was die ma van Onam. 27Jeragmeël se oudste seun Ram se seuns was Maäs, Jamin en Eker. 28Onam se seuns was Sammai en Jada. Sammai se seuns was Nadab en Abisur. 29Die naam van Abisur se vrou was Abihajil, en hulle was die ouers van Agban en Molid. 30Nadab se seuns was Seled en Appajim. Seled het nie kinders gehad nie. 31Appajim was die pa van Jisi, Jisi was die pa van Sesan, en Sesan was die pa van Aglai. 32Sammai se broer Jada se seuns was Jeter en Jonatan. Jeter het nie kinders gehad nie. 33Jonatan se seuns was Pelet en Sasa. Dit was die nageslag van Jeragmeël. 34Sesan het nie seuns gehad nie, net dogters. Sesan het ’n Egiptiese *slaaf gehad, sy naam was Jarga. 35Sesan het een van sy dogters met sy slaaf Jarga laat trou, en hulle het ’n seun gehad, sy naam was Attai. 36Attai was die pa van Natan, Natan was die pa van Sabad, 37Sabad was die pa van Eflal, Eflal was die pa van Obed, 38Obed was die pa van Jehu, Jehu was die pa van Asarja, 39Asarja was die pa van Geles, Geles was die pa van Elasa, 40Elasa was die pa van Sismai, Sismai was die pa van Sallum, 41Sallum was die pa van Jekamja, en Jekamja was die pa van Elisama.

42Hier is die name van die nageslag van Jeragmeël se broer Kaleb: Sy oudste seun was Mesa, hy was die voorvader van die mense van Sif. Die mense van Maresa was die *voorouers van die mense van die stad Hebron. 43Die nageslag van die mense van Hebron was die mense van die stede Korag, Tappuag, Rekem en Sema. 44Die mense van Sema was die voorouers van die mense van die stad Ragam, en hulle was die voorouers van die mense van Jorkoam. Die mense van Rekem was die voorouers van die mense van die stad Sammai. 45Die mense van die stad Maon was die nageslag van die mense van Sammai, en die mense van Maon was die voorouers van die mense van die stad Bet-Sur. 46Kaleb en sy *byvrou Efa was die ouers van Garan, Mosa en Gases. Garan was die pa van Gases. 47Die seuns van Jodai was Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa en Saäf. 48Kaleb en sy byvrou Maäka was die ouers van Seber en Tirgana. 49Hulle was ook die ouers van Saäf, die voorvader van die mense van die stad Madmanna. Kaleb en Maäka was ook die ouers van Sewa, die voorvader van die mense van die stede Makbena en Giba. Aksa was ’n dogter van Kaleb. 50Dit was die nageslag van Kaleb. Die nageslag van Gur, die oudste seun van Efrata, was: Sobal, die voorvader van die mense van die stad Kirjat-Jearim, 51Salma, die voorvader van die mense van die stad Betlehem, en Garef, die voorvader van die mense van die stad Bet-Gader. 52Sobal, die voorvader van die mense van Kirjat-Jearim, was ook die voorvader van die mense van *Haroê en van die helfte van die mense van Menugot. 53Die mense in Kirjat-Jearim was van die families Jeter, Put, Suma en Misra. Die mense van die stede Sora en Estaol was van hulle nageslag. 54Die nageslag van Salma was die mense van Betlehem, Netofa, Atrot-Bet-Joab, en die ander helfte van die mense van Menugot, en die Sora-mense. 55Die *skrywersfamilies het in Jabes gewoon. Hulle was die families Tira, Sima en Soka. Hulle was Keniete, die nageslag van Gammat. Gammat was ook die voorvader van die Rekab-familie.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index