Search form

1 Kronieke 27

Die hoofde van die groepe in Dawid se leër

1Hier is ’n lys van die familiehoofde van Israel, die leiers van 1 000 manne en die leiers van 100 manne, en hulle *offisiere. Hulle het almal vir die koning gewerk. Elke maand van die jaar het ’n groep soldate gekom en elke maand het ’n groep teruggegaan huis toe. Daar was 24 000 manne in elke groep. 2Jasobam seun van Sabdiël was die hoof van die eerste groep vir die eerste maand. Daar was 24 000 manne in sy groep. 3Hy was van die Peres-familie en hy was die hoof van al die offisiere vir die eerste maand. 4Dodai van die stad Agoag was die hoof van die groep vir die tweede maand. Miklot was die *hoof-offisier van sy groep, hulle was 24 000 manne. 5Die hoof vir die derde maand was Benaja, seun van *die priester Jojada. Daar was 24 000 manne in sy groep. 6Benaja was een van die 30 spesiale manne van die koning en hy was die leier van die 30 manne. Sy seun Ammisabad was die hoof-offisier van sy groep. 7Die hoof vir die vierde maand was Asael broer van Joab, en ná hom was sy seun Sebadja die hoof. Daar was 24 000 manne in sy groep. 8Die hoof vir die vyfde maand was Samhut van die Serag-familie. Daar was 24 000 manne in sy groep. 9Die hoof vir die sesde maand was Ira seun van Ikkes van die stad Tekoa. Daar was 24 000 manne in sy groep. 10Die hoof vir die sewende maand was Geles van die *Efraim-stam. Daar was 24 000 manne in sy groep. 11Die hoof vir die agste maand was Sibbekai van die stad Gusa. Sibbekai was van die Serag-familie. Daar was 24 000 manne in sy groep. 12Die hoof vir die negende maand was Abiëser van die stad Anatot. Abiëser was van die *Benjamin-stam. Daar was 24 000 manne in sy groep. 13Die hoof vir die tiende maand was Magrai van die stad Netofa. Magrai was van die Serag-familie. Daar was 24 000 manne in sy groep. 14Die hoof vir die elfde maand was Benaja van die stad Piraton. Benaja was van die Efraim-stam. Daar was 24 000 manne in sy groep. 15Die hoof vir die twaalfde maand was Geldai van die stad Netofa. Geldai was van die Otniël-familie. Daar was 24 000 manne in sy groep.

Die stamhoofde

16Hier is die name van die hoofde van die *stamme van die Israeliete. Die hoof van die *Ruben-stam was Eliëser seun van Sikri.

Die hoof van die *Simeon-stam was Sefatja seun van Maäka.

17Die hoof van die *Levi-stam was Gasabja seun van Kemuel.

Die hoof van die Aäron-familie was Sadok.

18Die hoof van die *Juda-stam was Elihu, ’n broer van Dawid.

Die hoof van die *Issaskar-stam was Omri seun van Mikael.

19Die hoof van die *Sebulon-stam was Jismaja seun van Obadja.

Die hoof van die *Naftali-stam was Jerimot seun van Asriël.

20Die hoof van die *Efraim-stam was Hosea seun van Asasja.

Die hoof van die helfte van die *Manasse-stam wes van die Jordaan-rivier was Joël seun van Pedaja.

21Die hoof van die ander helfte van die Manasse-stam in die land Gilead was Jiddo seun van Sagaria.

Die hoof van die *Benjamin-stam was Jaäsiël seun van Abner.

22Die hoof van die *Dan-stam was Asarel seun van Jerogam. Dit was die hoofde van die stamme van Israel.

23Dawid het nie die manne wat jonger as 20 jaar was, laat tel nie, want die Here het belowe dat Hy die Israeliete so baie sal maak soos die sterre in die lug. 24Joab seun van Seruja het begin om hulle te tel, maar hy kon hulle nie klaar tel nie, want die Here het kwaad geword vir die Israeliete omdat Joab hulle getel het. Daarom is daar nie in koning Dawid se dagboek opgeskryf hoeveel manne daar was wat jonger as 20 jaar was nie.

Die hoofde van die mense wat Dawid se goed moes oppas

25Asmawet seun van Adiël was die hoof oor die koning se stoorkamers in Jerusalem. Joganan seun van Ussia was die hoof oor die stoorkamers buite Jerusalem, in die stede en die dorpe en die plekke wat hoë en sterk mure gehad het. 26Esri seun van Kelub was die hoof oor die mense wat buite Jerusalem in die grond gewerk het. 27Simeï van die stad Rama was die hoof oor die *wingerde. Sabdi van die stad Sefam was die hoof oor die stoorkamers in die wingerde waar hulle die wyn gebêre het. 28Baäl-Ganan van die stad Gedera was die hoof oor die olyfbome en die wildevyebome wat in die Laeveld was. Joas was die hoof oor die stoorkamers waar hulle die olyf-olie gebêre het. 29Sitrai van die land Saron was die hoof oor die beeste wat in Saron gewei het. Safat seun van Adlai was die hoof oor die beeste in die valleie. 30Obil van die Ismael-familie was die hoof oor die kamele. Jegdeja van die stad Meronot was die hoof oor die donkies. 31Jasis van die Hagar-familie was die hoof oor die skape en bokke. Dit is al die manne wat hoofde was oor die goed van koning Dawid.

Dawid se raadgewers

32Dawid se oom Jonatan was ’n *raadgewer. Hy was ’n *verstandige man en hy kon skryf. Jegiël seun van Gakmoni het die koning se kinders grootgemaak. 33Agitofel was die koning se raadgewer en Gusai van die stad Erek was die koning se vriend. 34Ná Agitofel het Jojada seun van Benaja, en Abjatar raadgewers geword. Joab was die hoof van die koning se *leër.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index