Search form

1 Kronieke 4

Die Juda-stam

1Die seuns van Juda was Peres, Gesron, Karmi, Gur en Sobal. 2*Reaja seun van Sobal was die pa van Jagat, en Jagat was die pa van Agumai en Lagad. Hulle was die Sora-families. 3Etam was die pa van Jisreël, Jisma en Jidbas. Hulle suster se naam was Selelponi. 4Penuel was die pa van Gedor, en Eser was die pa van Gusa. Hulle was die *nageslag van Gur, die oudste seun van Efrata, die *voorvader van die mense van Betlehem. 5Asgur, die voorvader van die mense van Tekoa, het twee vroue gehad, hulle name was Gela en Naära. 6Asgur en Naära se seuns was Agussam, Gefer, Temni en Agastari. 7Asgur en Gela se seuns was Seret, Sogar en Etnan. 8Kos was die pa van Anub en Sobeba. Garum was die voorvader van die Agargel-families. 9Jabes was belangriker as sy broers. Sy ma het hom Jabes genoem. Sy het gesê: “Ek gee hierdie naam vir hom omdat ek baie pyn gehad het toe hy gebore is.”

10Jabes het tot die God van Israel gebid en gesê: “Ek bid dat U my baie sal *seën en dat U baie grond vir my sal gee. Ek bid dat U my sal beskerm, sodat dit nie sleg sal gaan met my nie en sodat ek nie sal seerkry nie.”

God het alles laat gebeur wat Jabes gevra het.

11Kelub, die broer van Suga, was die pa van Megir, en Megir was die pa van Eston. 12Eston was die voorvader van die mense van Bet-Rafa, Paseag en Teginna. Teginna was die voorvader van die mense van Ir-Nagas. Hulle was die Reka-mense. 13Die seuns van Kenas was Otniël en Seraja, en die seuns van Otniël was *Gatat. 14Meonotai was die pa van Ofra, en Seraja was die pa van Joab. Joab was die voorvader van die mense van Ambagsman-vallei, want die mense daar was *ambagsmanne. 15Kaleb was die seun van Jefunne, en die seuns van Kaleb was Iru, Ela en Naäm. Die seun van Ela was Kenas. 16Die seuns van Jehallelel was Sif, Sifa, Tireja en Asarel. 17Die seuns van Esra was Jeter, Mered, Efa en Jalon. Mered was die pa van Mirjam, Sammai en Jisbag. Jisbag was die voorvader van die mense van Estemoa. 18Mered en sy Judese vrou was die ouers van Jered, Heber en Jekutiël. Jered was die voorvader van die mense van Gedor, Heber was die voorvader van die mense van Soko, en Jekutiël was die voorvader van die mense van Sanoag. Die ander seuns van Mered was kinders van sy vrou Bitja. Bitja was ’n dogter van die *farao. 19Naham was die voorvader van die mense van Keïla. Naham se suster was getroud met Hodija, en hulle twee was die *voorouers van die mense van Gerem, Estemoa en Maäka. 20Die seuns van Simon was Amnon, Rinna, Ben-Ganan en Tolon. Die seuns van Jisi was Soget en Ben-Soget. 21Sela was die seun van Juda, en Sela se seuns was Er en Lada. Er was die voorvader van die mense van Leka. Lada was die voorvader van die mense van die stad Maresa en van die families wat met linne gewerk het, hulle was van die stad Bet-Asbea. 22Sela se ander seuns was Jokim en Koseba, Joas, Saraf en Jasubi-Legem. Die land Moab het aan Saraf behoort. Al hierdie name was in ou lyste van families se name. 23Hierdie mense was pottebakkers wat in die stede Netaïm en Gedera gewoon het. Hulle het vir die koning gewerk, daarom het hulle daar gewoon.

Die Simeon-stam

24Die seuns van Simeon was *Nemuel, Jamin, Jarib, Serag en Saul. 25Saul was die pa van Sallum, Sallum was die pa van Mibsam, en Mibsam was die pa van Misma. 26Die seuns van Misma was Gammuel, Sakkur en Simeï. 27Simeï het 16 seuns en ses dogters gehad, maar sy broers het nie baie kinders gehad nie. Hulle families almal saam was minder as die *nageslag van Juda. 28Die *Simeon-stam het gewoon in die stede Berseba, Molada, Gasar-Sual, 29*Bilha, Esem, Tolad, 30*Betuel, Siklag, 31Bet-Markabot, Gasar-Susim, Bet-Biri, en Saärajim. Hierdie stede het aan die Simeon-stam behoort totdat Dawid koning geword het. 32Hulle het ook vyf kleiner dorpies gehad, die dorpies was Etam, Ajin, Rimmon, Token en Asan. 33Hulle het ook nog al die klein dorpies gehad wat rondom hulle stede was, tot by die stad Baäl. Dit is waar die Simeon-stam gewoon het, en hulle name is geskryf in die naamlys.

34Ander leiers in die families was: Mesobab, Jamlek, Josa seun van Amasja, 35Joël, Jehu seun van Josibja seun van Seraja seun van Asiël, 36Eljoënai, Jaäkoba, Jesogaja, Asaja, Adiël, Jesimiël, Benaja, 37Sisa seun van Sifi seun van Allon seun van Jedaja seun van Simri seun van Semaja. 38Hulle name is geskryf in die naamlys en hulle was leiers in hulle families. Hulle het baie groot families gehad. 39Hulle het getrek tot naby die stad Gedor, oos van die vallei. Hulle het weiveld gesoek vir hulle skape en bokke, 40en hulle het *vrugbare grond en goeie weiveld gekry. Die land was oop na al die kante toe en dit was stil en veilig. Voorheen het mense van die land Gam daar gewoon, 41maar in die tyd toe koning Hiskia van *Juda regeer het, het hierdie mense van die Simeon-stam daarnatoe gekom, hulle name was geskryf in die naamlys. Hulle het die Gam-mense oorwin en hulle woonplekke gevat. Hulle het ook die Meüniete oorwin wat hulle daar gekry het. Hulle het al die mense doodgemaak en hulle het daar gaan woon in die Meüniete se plek, want daar was weiveld vir hulle skape en bokke. 42Daar was 500 manne van die Simeon-mense wat na die Seïr-berge gegaan het. Hulle leiers was Pelatja, Nearja, Refaja en Ussiël seun van Jisi. 43Hulle het die Amalekiete wat oorgebly het, doodgemaak, en hulle woon nou nog daar.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index