Search form

1 Kronieke 6

Die Levi-stam

1Die seuns van Levi was Gerson, Kehat en Merari. 2Die seuns van Kehat was Amram, Jishar, Hebron en Ussiël. 3Die kinders van Amram was Aäron, Moses en Mirjam. Die seuns van Aäron was Nadab, Abihu, Eleasar en Itamar. 4Eleasar was die pa van Pinehas, Pinehas was die pa van Abisua, 5Abisua was die pa van Bukki, Bukki was die pa van Ussi, 6Ussi was die pa van Seragja, Seragja was die pa van Merajot, 7Merajot was die pa van Amarja, Amarja was die pa van Agitub, 8Agitub was die pa van Sadok, Sadok was die pa van Agimaäs, 9Agimaäs was die pa van Asarja, Asarja was die pa van Joganan, 10Joganan was die pa van Asarja. Dit was hierdie Asarja wat *die priester was in die *tempel wat Salomo in Jerusalem gebou het. 11Asarja was die pa van Amarja, Amarja was die pa van Agitub, 12Agitub was die pa van Sadok, Sadok was die pa van Sallum, 13Sallum was die pa van Gilkija, Gilkija was die pa van Asarja, 14Asarja was die pa van Seraja, Seraja was die pa van Josadak. 15Josadak het saamgegaan toe die Here vir Nebukadnesar gestuur het om die mense van *Juda en Jerusalem te vang en weg te vat.

Die families in die nageslag van Levi

16Die seuns van Levi was *Gersom, Kehat en Merari. 17Die name van die seuns van Gersom was Libni en Simi. 18Die seuns van Kehat was Amram, Jishar, Hebron en Ussiël. 19Die seuns van Merari was Magli en Musi.

En hier is nou die families in die *nageslag van Levi: 20Die nageslag van Gersom was die families Libni, Jagat, Simma, 21Joag, Iddo, Serag en Jeatrai.

22Die nageslag van Kehat was die families Amminadab, Korag, Assir, 23Elkana, Ebjasaf, Assir, 24Tagat, Uriël, Ussija en Saul.

25Die nageslag van Elkana was die families Amasai, Agimot, 26Elkana, Sofai, Nagat, 27Eliab, Jerogam en Elkana.

28Die seuns van Samuel was *Joël, die oudste seun, en Abija, die tweede seun.

29Die nageslag van Merari was die families Magli, Libni, Simi, Ussa, 30Sima, Gaggija en Asaja.

Die mense wat moes sing by die tempel

31Dawid het mense gekies en aangestel om by die *tempel te sing nadat hy die *kis van die Here op sy plek gesit het. 32Hulle werk was om te sing voor die *tempel-tent, die tent waar die Here aan die Israeliete *verskyn het. Hulle het dit daar gedoen totdat Salomo die tempel in Jerusalem gebou het. Hulle het beurte gekry om in die tempel te sing. 33-38Hier is die name van die manne wat saam met hulle seuns gesing het:

Van die *nageslag van Kehat was daar Heman seun van Joël. Heman moes by die tempel sing. Sy *voorvaders was Levi seun van Israel, Kehat, Jishar, Korag, Ebjasaf, Assir, Tagat, Sefanja, Asarja, Joël, Elkana, Amasai, Magat, Elkana, Sif, Toag, Eliël, Jerogam, Elkana en Samuel.

39-43Asaf seun van Berekja het saam met Heman gesing, en hy het regs langs Heman gestaan. Sy voorvaders was Levi, Gersom, Jagat, Simi, Simma, Etan, Adaja, Serag, Etni, Malkija, Baäseja, Mikael en Sima.

44-47Links langs hulle het Etan seun van Kisi gestaan. Hy was van die nageslag van Merari, en sy voorvaders was Levi, Merari, Musi, Magli, Semer, Amsi, Gilkija, Amasja, Gasabja, Malluk en Abdi.

Die nageslag van Aäron

48Die ander *Leviete moes die ander werk doen by die *tempel van God. 49Aäron en sy seuns moes die *hoog-gewyde werk doen, hulle moes die *offers aan die brand steek op die *brandoffer-altaar en op die *wierook-altaar. Hulle moes *versoening doen vir die sondes van die Israeliete. Moses die *dienaar van God het gesê wat hulle alles moet doen. 50Hier is die name van die *priesters van die *nageslag van Aäron: Eleasar, Pinehas, Abisua, 51Bukki, Ussi, Seragja, 52Merajot, Amarja, Agitub, 53Sadok en Agimaäs.

Die woonplekke van die Leviete

54Hier is nou ook die name van die plekke waar die *Leviete kon woon. Hulle het hulle eie plekke gekry om te woon. Die families van die *nageslag van Kehat seun van Aäron het eerste hulle plekke gekry. 55Die *Juda-stam het vir hulle die stad Hebron gegee, en ook die weiveld rondom die stad. 56Maar die *stam het vir Kaleb seun van Jefunne die grond buite die stad gegee, hy kon daar ploeg en plant. Hulle het ook die muur rondom die grond vir hom gegee. 57Die Juda-stam het vir die nageslag van Aäron die *asielstad Hebron gegee en ook die stede Libna, Jattir, Estemoa, 58Giles, Debir, 59Asan en Bet-Semes. Hulle het ook die weiveld gekry wat rondom die stede was. 60Die *Benjamin-stam het vir die Leviete die stede Geba, Alemet en Anatot gegee. Hierdie *Leviete-families het almal saam 13 stede gekry. 61Die ander families van die nageslag van Kehat het tien stede gekry, dit was waar die halwe *Manasse-stam gewoon het. 62Die families van die nageslag van Gersom het 13 stede gekry van die stamme Issaskar, Aser en Naftali en van die Manasse-stam wat in Basan gewoon het. 63Die families van die nageslag van Merari het twaalf stede gekry van die stamme Ruben, Gad en Sebulon. 64Die Israeliete het vir die Leviete die stede gegee saam met die weivelde rondom die stede. 65Die stamme Juda, Simeon en Benjamin het almal hierdie stede gegee. 66Die Kehat-families het hulle stede van die *Efraim-stam gekry. 67Die stam het vir hulle die asielstad Sigem in die Efraim-berge gegee, en die stede Geser, 68Jokmeam, Bet-Goron, 69Ajalon en Gat-Rimmon, en ook die weiveld rondom die stede. 70Die een helfte van die Manasse-stam het wes van die Jordaan-rivier gewoon. Hulle het die stede Aner en Bilam vir die ander families van die nageslag van Kehat gegee, en ook die weivelde rondom die stede. 71Die ander helfte van die Manasse-stam het oos van die Jordaan-rivier gewoon. Hulle het die stad Golan in die land Basan en die stad Astarot vir die families van die nageslag van Gersom gegee, en ook die weiveld rondom die stede. 72Die *Issaskar-stam het vir die Gersom-families die stede Kedes, Daberat, 73Ramot en Anem gegee, saam met die weiveld rondom die stede. 74Die *Aser-stam het die stede *Masal, Abdon, 75Gukok en Regob gegee, saam met die weiveld rondom die stede. 76Die *Naftali-stam het die stede Kedes in Galilea, Gammon en Kirjatajim gegee, saam met die weiveld rondom die stede. 77Die Merari-families wat oorgebly het, het die stede *Rimmono en Tabor gekry van die *Sebulon-stam, saam met die weiveld rondom die stede. 78Oorkant die Jordaan-rivier, oos van die rivier oorkant Jerigo, het die *Ruben-stam die stad Beser in die woestyn gegee, en ook die stede Jahas, 79Kedemot en Mefaät, saam met die weiveld rondom die stede. 80Die *Gad-stam het die stede Ramot in Gilead, Maganajim, 81Gesbon en Jaser gegee, saam met die weiveld rondom die stede.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index