Search form

Josua 12

Josua oorwin die konings van die land

1Die Israeliete het twee konings oos van die Jordaan-rivier oorwin en die Israeliete het hulle lande gevat, van die Arnon-vallei tot by Hermon-berg, en ook die hele Jordaan-vallei oos van die Jordaan-rivier. 2Dit was die land van Sihon, die koning van die Amoriete, hy het in die stad Gesbon gewoon. Hy het regeer oor hierdie dele van land: van die stad Aroër langs die Arnon-vallei, van die middel van die vallei tot teen die Jabbok-vallei, die helfte van die land Gilead, langs die land van die Ammoniete, 3en die Jordaan-vallei oos van die Jordaan-rivier, tussen die Gennesaret-meer en die *Sout-see, in die Jordaan-vallei, tot by die stede Bet-Jesimot en Teman, suid van waar ’n mens opgaan na Pisga-berg. 4En dit was ook die land van koning Og van Basan. Og was een van die Refaïete wat nog gelewe het. Hy het gewoon in die stede Astarot en Edreï 5en hy het regeer oor Hermon-berg en Salka en die hele Basan tot teen die land waar die mense van Gesur en Maäka gewoon het. Dit was die helfte van die land Gilead, tot teen die land van koning Sihon van Gesbon. 6Moses, die *dienaar van die Here, en die Israeliete het hierdie konings oorwin, en Moses, die dienaar van die Here, het die grond gegee vir die *stamme Ruben en Gad en vir die halwe *Manasse-stam. 7Josua en die Israeliete het ook die konings wes van die Jordaan-rivier oorwin, van die stad Baäl-Gad in die Libanon-vallei tot by die Galak-berg waar ’n mens opgaan na die land Seïr. Josua het hierdie land gegee vir die ander stamme van Israel, elke stam het ’n deel gekry wat aan hom kon behoort. 8Dit was die Bergland, die Laeveld, die Jordaan-vallei, die Heuwels, die woestyn en die Suid-land. Dit was die land waar die Hetiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en *Jebusiete gewoon het. 9-24Die Israeliete het die konings van hierdie stede oorwin: Jerigo, Ai by Bet-El, Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, Eglon, Geser, Debir, Geder, Gorma, Arad, Libna, Adullam, Makkeda, Bet-El, Tappuag, Gefer, Afek, Saron, Madon, Hasor, Simron-Meron, Aksaf, Taänak, Megiddo, Kedes, Joknoam by Karmel-berg, Dor op die Dor-berge, Gojim by Gilgal, en Tirsa. Dit was 31 konings.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index