Search form

Josua 24

Die volk besluit om net die Here te dien

1Josua het al die *stamme van Israel laat bymekaarkom by die stad Sigem. Hy het die leiers, die hoofde, die *regters en die voormanne geroep, en hulle het voor God kom staan. 2Josua het toe vir die hele volk gesê: “Die Here, die God van Israel, sê: Julle *voorvaders het lank gelede anderkant die Eufraat-rivier gewoon. Dit was Tera en sy seuns Abraham en Nahor. En hulle het ander *gode gedien. 3Ek het toe julle *voorvader Abraham weggeneem van anderkant die Eufraat-rivier en Ek het hom deur die hele land Kanaän laat gaan. Ek het sy *nageslag baie laat word. Ek het vir hom ’n seun gegee, sy naam was Isak, 4En Ek het vir Isak seuns gegee, hulle name was Jakob en Esau. Ek het die Seïr-berge vir Esau gegee sodat hy dit vir homself kon vat, en Jakob en sy seuns het na Egipte gegaan. 5Ek het vir Moses en Aäron na Egipte gestuur, en Ek het dinge daar gedoen wat die Egiptenaars laat swaarkry het. En toe het Ek julle uitgebring. 6Toe Ek julle voorvaders uit Egipte gebring het, het julle by die see gekom, en die Egiptenaars het julle voorvaders gevolg en gejaag tot by die Riet-see. Die Egiptenaars het *oorlogkarre en manne op perde gehad. 7Julle voorvaders het tot die Here geroep en gevra dat Hy hulle moet help. Toe het die Here dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars, en Hy het die see oor hulle laat vloei sodat die water hulle toegemaak het. Julle het self gesien wat Ek met die Egiptenaars gedoen het. Ná daardie tyd het julle baie lank in die woestyn gebly. 8Toe het Ek julle gebring na die land van die Amoriete. Die Amoriete het oos van die Jordaan-rivier gewoon. Hulle het oorlog gemaak teen julle, en Ek het julle laat wen teen hulle. Julle het hulle land gevat, en Ek het hulle laat sterf om plek te maak vir julle. 9Toe het Balak seun van Sippor, koning van Moab, besluit om oorlog te maak teen die Israeliete. Hy het vir Bileam seun van Beor laat haal om julle te *vervloek. 10Maar Ek wou nie doen wat Bileam gevra het nie, Ek het gesê hy moet julle *seën. Ek het julle gered van Balak. 11Julle het oor die Jordaan-rivier gegaan en by die stad Jerigo gekom. Die mense van Jerigo het oorlog gemaak teen julle. Dit was die Amoriete en Feresiete en Kanaäniete en Hetiete en Girgasiete en Hewiete en *Jebusiete. Maar Ek het julle laat wen teen hulle. 12Dit was nie júlle wapens wat hulle oorwin het nie. Ék het hulle bang laat word, en hulle het gevlug soos die twee konings van die Amoriete. 13Ek het vir julle ’n land gegee waar julle nie gewerk het nie en stede wat julle nie self gebou het nie. Julle het daar gaan woon en julle het druiwe en olywe geëet van *wingerdstokke en olyfbome wat julle nie geplant het nie. 14Daarom, julle moet die Here dien, julle moet dit altyd en eerlik doen. Julle moet die gode los wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier en in Egipte gedien het en julle moet die Here dien. 15Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

16Die volk het vir Josua gesê: “Ons wil glad nie die Here los en ander gode dien nie, 17want die Here is ons God. Dit is Hý wat ons en ons voorvaders uit Egipte gebring het, Hy het ons gebring uit die plek waar ons *slawe was. Ons het die groot *wonderwerke gesien wat Hy gedoen het. Hy het ons beskerm op die hele pad waar ons geloop het, Hy het ons beskerm teen die volke van al die lande waar ons gegaan het. 18Die Here het al die volke weggejaag om plek te maak vir ons, Hy het ook die Amoriete weggejaag wat in die land gewoon het. Ons sal ook die Here dien, want Hý is ons God.”

19Toe sê Josua vir die volk: “Julle kan nie die Here dien nie, want Hy is ’n *heilige God, Hy wil hê julle moet net vir Hom dien. Hy sal julle nie vergewe as julle *opstandig is en sonde doen nie. 20As julle die Here los en as julle gode van ander volke dien, dan sal Hy dit sleg laat gaan met julle en Hy sal julle almal laat sterf, Hy wat voorheen goed gedoen het aan julle.”

21Die volk het toe vir Josua gesê: “Nee, ons sal net die Here dien.”

22Josua het vir die volk gesê: “Dan is julle *getuies teen julleself dat júlle gekies het om die Here te dien.”

En hulle het gesê: “Ja, ons is.”

23Josua sê toe: “Dan moet julle nou die ander volke se gode los en julle moet heeltemal aan die Here behoort, julle moet behoort aan die God van Israel.”

24Die volk het geantwoord en gesê: “Ons sal net ons God die Here dien en ons sal net aan Hom gehoorsaam wees.”

25Josua het daardie dag ’n *verbond gemaak met die volk. Hy het daar by die stad Sigem vir hulle reëls en wette gegee. 26Hy het dit opgeskryf in die Wetboek van God. Hy het ’n groot klip geneem en hy het dit daar regop gesit onder die groot boom by die *tempel van die Here. 27Josua het vir die hele volk gesê: “Hierdie klip sal vir ons ’n getuie wees, want die klip het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Die klip sal die getuie wees sodat julle nie vals is met julle God nie.”

28Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond.

Josua sterf

29Nadat hierdie dinge gebeur het, het die Here se *dienaar Josua seun van Nun gesterf. Josua was 110 jaar oud. 30Hulle het hom begrawe op sy grond by die stad Timnat-Serag in die Efraim-berge, noord van Gaäs-berg. 31Terwyl Josua gelewe het, het die Israeliete die Here gedien. Hulle het aangehou om Hom te dien, ook toe die leiers gelewe het wat geweet het wat die Here vir die Israeliete gedoen het. 32Toe die Israeliete voorheen weggegaan het uit Egipte, het hulle Josef se bene saamgebring en hulle het dit begrawe in Sigem. Dit is die stuk grond wat Jakob gekoop het van die *nageslag van Sigem, seun van Gamor. Jakob het 100 *kesita daarvoor betaal. So het dit gebeur dat die grond aan die *nageslag van Josef behoort.

Eleasar sterf

33Eleasar seun van Aäron het gesterf, en hulle het hom begrawe in die Efraim-berge, op die heuwel wat aan sy seun Pinehas behoort het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index