Search form

Matteus 27

Die Jode vat vir Jesus na Pilatus toe

(Ook Mark 15:1; Luk 22:66; 23:1; Joh 18:28)

1Vroeg die volgende oggend het al die *priesterleiers en die familieleiers van die volk planne gemaak teen Jesus om Hom dood te maak. 2Hulle het Jesus met boeie vasgemaak en Hom weggevat en hulle het Hom vir die *goewerneur Pilatus gegee om Hom te straf.

Judas sterf

3Judas wat vir Jesus *verraai het, het gehoor dat die *Joodse Raad besluit het dat Jesus *skuldig is en dat Hy moet sterf. Judas was toe jammer en hy het die 30 *silwer geldstukke teruggegee vir die *priesterleiers en die familieleiers. 4Hy het gesê: “Ek het sonde gedoen, want ek het ’n *onskuldige man verraai, en nou moet Hy sterf.”

Maar die priesterleiers en die familieleiers het vir hom gesê: “Dit is nie ons probleem nie! Dit is jou probleem!”

5Judas het toe die geld in die *tempel gegooi en hy het weggegaan en homself opgehang.

6Die priesterleiers het die geld geneem en gesê: “Ons kan dit nie by die tempel se geld sit nie, want dit is *bloedgeld.”

7Hulle het saam planne gemaak, en toe het hulle die geld geneem en hulle het die grond van die pottebakker gekoop sodat hulle *vreemdelinge daar kon begrawe. 8Daarom noem die mense daardie stuk grond vandag nog “Bloedgrond.” 9So het gebeur wat die *profeet Jeremia gesê het: “*Hulle het die 30 silwer geldstukke geneem, dit is hoeveel die Israeliete besluit het ek moet kry. 10En hulle het dit betaal vir die grond van die pottebakker, want dit was wat die Here vir my gesê het.”

Jesus staan voor Pilatus

(Ook Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; Joh 18:33,37)

11Jesus het voor die *goewerneur Pilatus gestaan. Die goewerneur het vir Jesus gevra: “Is jy die *koning van die Jode?”

Jesus het vir hom gesê: “Jy sê self Ek is.”

12Die *priesterleiers en die familieleiers het vir Jesus beskuldig, maar Hy het niks geantwoord nie. 13Pilatus vra toe weer vir Jesus: “Hoor jy al hierdie dinge wat hulle teen jou sê?”

14Maar Jesus het nie een van die goewerneur se vrae geantwoord nie. En die goewerneur was baie verbaas.

Die Jode sê Jesus moet sterf

(Ook Mark 15:6-15; Luk 23:18-25; Joh 18:39-40; 19:16)

15Elke jaar wanneer die Jode *Paasfees vier, het die *goewerneur een *gevangene uit die tronk laat uitkom. Die mense het gekies watter gevangene dit moet wees. 16In daardie tyd was daar ’n baie slegte gevangene in die tronk. Sy naam was Jesus Barabbas. 17Daar was ’n groot klomp mense daar bymekaar. Pilatus het vir hulle gevra: “Wie wil julle hê moet ek vir julle uit die tronk laat kom: Jesus Barabbas of Jesus vir wie die mense Christus noem?”

18Die goewerneur het geweet die *priesterleiers het Jesus na hom toe gebring omdat hulle jaloers was. 19Die goewerneur het op die *regterstoel gaan sit. Toe het sy vrou vir hom ’n boodskap gestuur en gesê: “Jy moet niks aan daardie *onskuldige man doen nie, want ek het in die nag baie swaar gekry, ek het van hom gedroom.”

20Die priesterleiers en die familieleiers het aangehou om vir die mense te sê hulle moet vra dat Pilatus vir Barabbas uit die tronk moet laat uitkom, en vir Jesus moet laat doodmaak.

21Die goewerneur vra toe weer vir die mense: “Wie van die twee mense wil julle hê moet ek vir julle uit die tronk laat kom?”

En hulle het geantwoord: “Barabbas!”

22Toe vra Pilatus weer vir hulle: “Wat wil julle hê moet ek doen met Jesus vir wie julle Christus noem?”

Die mense het almal gesê: “*Kruisig hom!”

23Pilatus het gevra: “Wat het hy verkeerd gedoen?”

Maar die mense het aangehou om baie hard te skree: “Kruisig hom!”

24Pilatus sien toe dat alles wat hy doen, niks help nie. Die mense het nog meer kwaad geword en hulle het geskree en geraas. Pilatus neem toe water en hy was sy hande sodat al die mense dit kan sien, en hy sê: “Ek is onskuldig as hierdie man moet sterf. Dit is júlle wat besluit hy moet sterf.”

25En al die mense het gesê: “Ja, dit is ons en ons *nageslag wat *skuldig sal wees as hy sterf.”

26Toe het Pilatus vir Barabbas uit die tronk laat kom, hy het gedoen wat die mense gevra het. Hy het vir Jesus met ’n *sweep laat slaan en hy het Hom vir die soldate gegee sodat hulle Hom kon kruisig.

Die soldate spot vir Jesus

(Ook Mark 15:16-20; Joh 19:2-3)

27Die soldate het Jesus na die *goewerneur se huis geneem. Hulle het al die ander soldate geroep om saam te gaan. 28Hulle het Jesus se klere uitgetrek en hulle het ’n *pers bo-kleed om Hom gehang. 29Hulle het ’n *kroon van doringtakke gevleg en hulle het dit op sy kop gesit. Hulle het ’n dik *riet in sy regter-hand gesit. Die soldate het voor Hom gekniel en Hom gespot en gesê: “Ons groet jou, *Koning van die Jode!”

30Hulle het op Hom gespoeg en hulle het die riet geneem en aangehou om Jesus daarmee op sy kop te slaan. 31Nadat hulle Jesus klaar gespot het, het hulle die pers bo-kleed uitgetrek en hulle het Jesus se eie klere vir Hom aangetrek. Die soldate het Jesus weggeneem sodat hulle Hom kon *kruisig.

Die soldate kruisig vir Jesus

(Ook Mark 15:21-32; Luk 23:26,33-39; Joh 19:17-19,24)

32Toe hulle uit Jerusalem uitgaan, het hulle ’n man van die stad Sirene gesien. Sy naam was Simon. Die soldate het vir Simon gesê hy moet Jesus se *kruis dra. 33Hulle kom toe by die plek wat die mense Golgota noem. Golgota beteken “Plek van die kopbeen.” 34Hulle het vir Jesus wyn gegee wat hulle met *gal gemeng het, maar toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie. 35Die soldate het vir Jesus gekruisig en elke soldaat het van Jesus se klere gevat. Hulle het lootjies getrek om te besluit watter klere elkeen moet kry. 36Daarna het hulle gaan sit en hulle het Hom daar opgepas. 37Hulle het bokant Jesus se kop op ’n plank geskryf hoekom hulle Hom gekruisig het. Hulle het geskryf: “Dit is Jesus, die *koning van die Jode.”

38Die soldate het twee mense saam met Jesus gekruisig, een regs langs Hom, en die ander een links langs Hom. Hulle was mense wat teen die regering geveg het. 39Die mense wat daar verbygeloop het, wou vir Jesus *verneder. Hulle het gewys dat hulle bly is oor wat met Hom gebeur het en 40hulle het gesê: “Jy het gesê jy sal die *tempel afbreek en dit weer in drie dae bou. As jy die Seun van God is, red jouself nou en klim van die kruis af!”

41Die *priesterleiers en die *skrifgeleerdes en die familieleiers het ook so aangehou om vir Jesus te spot. Hulle het gesê: 42“Hy het ander mense gered, maar hy kan homself nie red nie! Hy sê hy is die Koning van Israel. Hy moet nou afklim van die kruis, dan sal ons in hom glo! 43Hy glo God sal hom red. God moet hom nou red as Hy dit wil doen, want Jesus het gesê: ‘Ek is die Seun van God.’ ”

44Die twee mense wat saam met Jesus aan die kruise gehang het, het ook vir Jesus op dieselfde manier gespot. Hulle was mense wat teen die regering geveg het.

Jesus sterf

(Ook Mark 15:33-41; Luk 23:44-49,36; Joh 19:25-30)

45Omtrent twaalfuur die middag het dit donker geword in die hele land en dit was donker tot drie-uur. 46Omtrent drie-uur het Jesus baie hard geroep: “Eli, Eli, lema sabagtani?” Dit beteken “*My God, my God, hoekom het U My gelos?”

47Party van die mense wat daar gestaan het, het dit gehoor en hulle het gesê: “Hierdie man roep vir Elia!”

48Een van hulle het dadelik gehardloop en ’n spons geneem en hy het dit vol suur wyn gemaak. Hy het dit op ’n dik riet gesit en vir Jesus probeer gee sodat Hy dit kon drink. 49Maar die ander mense het gesê: “Wag, kom ons kyk of Elia kom om hom te red.”

50Jesus het weer hard geskree en Hy het gesterf.

51Die *gordyn in die *tempel het van bo tot onder geskeur. Dit was toe twee stukke. God het die aarde laat bewe en Hy het die rotse laat oopskeur. 52God het ook die *grafte laat oopgaan en Hy het baie *gelowiges wat gesterf het, weer laat lewe, 53en hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Nadat Jesus weer begin lewe het, het hulle in Jerusalem, die *gewyde stad, ingegaan, en baie mense het hulle gesien.

54Die *offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus opgepas het, het die aardbewing gesien en alles wat gebeur het. Hulle was toe baie bang en hulle het gesê: “Hierdie man was regtig die Seun van God!”

55Daar was baie vroue wat ’n bietjie verder gestaan en kyk het. Hulle het van Galilea saam met Jesus gekom om vir Hom te sorg. 56Maria Magdalena en Maria ma van Jakobus en Josef was daar, en ook die vrou van Sebedeus.

Josef van Arimatea sit Jesus se liggaam in ’n graf

(Ook Mark 15:42-47; Luk 23:50-55; Joh 19:38,40-42)

57Dit was al laat en amper aand. Daar kom toe ’n ryk man van die stad Arimatea. Sy naam was Josef. Hy was self ook ’n *dissipel van Jesus. 58Josef het na Pilatus toe gegaan en hy het gevra of hy Jesus se liggaam kan kry. Toe het Pilatus gesê die soldate moet Jesus se liggaam vir Josef gee. 59Josef het Jesus se liggaam geneem en hy het dit in ’n skoon lap toegedraai. 60Hy het Jesus se liggaam in sy eie nuwe *graf gesit wat hy in ’n rots laat kap het. Hy het ’n groot klip voor die graf gerol en weggegaan. 61Maria Magdalena en die ander Maria was daar en hulle het voor die graf gesit.

Soldate pas Jesus se graf op

62Die volgende dag was dit die *Sabbatdag, die dag ná die Vrydag. Die *priesterleiers en die *Fariseërs het by Pilatus bymekaargekom 63en hulle het vir Pilatus gesê: “Meneer, ons onthou dat daardie man die mense *bedrieg het toe hy gelewe het en gesê het: ‘Ná drie dae sal God My weer laat lewe.’ 64Jy moet vir die soldate sê hulle moet die *graf drie dae lank oppas. As jy dit nie doen nie, dan sal sy *dissipels miskien kom en hulle sal sy liggaam steel en vir die volk sê hy lewe weer. Hierdie nuwe leuen sal groter wees as die eerste leuen, toe hy gesê het dat hy *die Christus is.”

65Pilatus sê toe vir hulle: “Neem ’n groep soldate en sê hulle moet die graf goed oppas. Julle weet hoe om dit te doen.”

66Die Joodse leiers het toe gegaan en hulle het gesê die soldate moet die graf oppas. Hulle het die klip voor die ingang *verseël en hulle het die soldate daar laat bly om die graf op te pas.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index