Search form

Nehemia 12

Die priesters en Leviete in die tyd toe Serubbabel goewerneur was

1Hier is die name van die *priesters en *Leviete wat uit die land Babel teruggekom het saam met Serubbabel seun van Sealtiël en saam met Jesua, Seraja, Jeremia en Esra: 2Amarja, Malluk, Gattus, 3Sekanja, Regum, Meremot, 4Iddo, Ginnetoi, Abija, 5Mijamin, Maädja, Bilga, 6Semaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Gilkija en Jedaja. Hulle was die hoofde van die priesters en hulle families in die tyd toe Jesua *hoëpriester was.

8Die Leviete was Jesua, Binnuï, Kadmiël, Serebja, Juda en Mattanja. Mattanja en ander saam met hom was die hoofde van die mense wat moes sing om vir die Here dankie te sê. 9Die Leviete Bakbukja en Unni het voor hulle gestaan wanneer hulle gesing het.

Die hoëpriesters

10Jesua was die pa van Jojakim, Jojakim was die pa van Eljasib, Eljasib was die pa van Jojada, 11Jojada was die pa van Jonatan, en Jonatan was die pa van Jaddua.

Die hoofde van die priester-families in die tyd toe Jojakim die hoëpriester was

12Die hoofde van die *priester-families in die tyd toe Jojakim die *hoëpriester was: Meraja was die hoof van die Seraja-familie, Gananja van die Jeremia-familie, 13Mesullam van die Esra-familie, Joganan van die Amarja-familie, 14Jonatan van die Malluki-familie, Josef van die Sebanja-familie, 15Adna van die Garim-familie, Gelkai van die Merajot-familie, 16Sagaria van die Iddo-familie, Mesullam van die Ginneton-familie, 17Sikri van die Abija-familie, Piltai van die Minjamin-familie en van die Moadja-familie, 18Sammua van die Bilga-familie, Semaja van die Joganan-familie, 19Mattenai van die Jojarib-familie, Ussi van die Jedaja-familie, 20Kallai van die Sallu-familie, Eber van die Amok-familie, 21Gasabja van die Gilkija-familie en Netanel van die Jedaja-familie.

Die priesters en Leviete wie se name op die naamlys is

22Die name van die *Leviete se familiehoofde is geskryf op die naamlys in die tyd toe Eljasib, Jojada, Joganan en Jaddua die *hoëpriesters was. Die name van die *priesters is op die naamlys geskryf in die tyd toe Darius koning van die land Persië was. Darius was een van die mense van Persië. 23Die name van die Leviete se familiehoofde is geskryf in die dagboeke tot in die tyd toe Joganan seun van Eljasib die hoëpriester was. 24Die hoofde van die Leviete was Gasabja, Serebja en Jesua seun van Kadmiël. Die ander Leviete saam met hulle het voor hulle gestaan om die Here te prys en vir Hom dankie te sê. Dawid, die *man van God, het gesê die twee groepe moet só oorkant mekaar staan. 25Die ander hoofde van die Leviete was Mattanja, Bakbukja, Obadja en Mesullam. Talmon en Akkub was *poortwagte wat die stoorkamers by die *poorte opgepas het. 26Hulle het dit gedoen in die tyd toe Jojakim, seun van Jesua seun van Josadak, die hoëpriester was. Dit was in die tyd toe Nehemia die *goewerneur was en toe die sekretaris en priester Esra daar was.

Hulle wy die muur van Jerusalem

27Toe hulle die muur van Jerusalem wou *wy, het hulle die *Leviete oral gesoek in die dorpe waar hulle gewoon het. Hulle het die Leviete na Jerusalem gebring. Die Leviete moes die muur wy en hulle moes *feesvier, hulle moes die Here prys en musiek maak met *simbale, met *harpe en met *liere. 28Hulle het die mense wat moes sing, bymekaar laat kom uit die plekke rondom Jerusalem, uit die woonplekke van die mense van Netofa, 29uit Bet-Gilgal en uit die velde rondom Geba en Asmawet. Die mense wat moes sing, het vir hulle woonplekke gebou rondom Jerusalem. 30Die *priesters en die Leviete het hulleself *gereinig, en daarna het hulle ook die ander mense, die *poorte en die muur gereinig. 31Ek het gesê die leiers van Juda moet op die muur klim. Hulle moes in twee groot groepe staan om te sing. Die een groep moes op die muur na die suide toe loop tot by die *Vullis-poort. 32Hosaja en die helfte van die leiers van Juda het agter daardie groep geloop, 33en ook Asarja, Esra, Mesullam, 34Juda en Benjamin, Semaja en Jeremia. 35Ná hulle het priesters geloop wat *trompette geblaas het. Hulle was Sagaria seun van Jonatan seun van Semaja seun van Mattanja seun van Miga seun van Sakkur seun van Asaf, 36en die priesters Semaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maäi, Netanel, Juda en Ganani. Hulle het gespeel op die musiek-instrumente van Dawid, die *man van God. Die sekretaris Esra het voor hulle geloop. 37By die *Fontein-poort het hulle reguit opgegaan by die trappe van die *Dawidstad, daar waar die muur boontoe gaan, en toe verby die paleis van Dawid tot by die *Water-poort by die oostekant.

38Die ander groep mense wat moes sing, het na die ander kant geloop. Ek en die ander helfte van die mense het agter hulle geloop, op die muur oor die *Bakoond-toring tot by die *Breë Muur, 39oor die *Efraim-poort, die *Ou Poort, die *Vis-poort, die *Gananel-toring, die *Toring-van-die-Honderd tot by die *Skaap-poort, en by die *Wag-poort het ons gaan staan. 40Daarna het die twee groepe wat moes sing, in die *tempel gaan staan. Ek het ook daar gaan staan, en die helfte van die leiers het saam met my gaan staan. 41Die priesters Eljakim, Maäseja, Minjamin, Miga, Eljoënai, Sagaria en Gananja het die trompette geblaas, 42en ook Maäseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Joganan, Malkija, Elam en Eser. Die groepe het gesing, Jisragja was hulle leier. 43Die mense het daardie dag baie *offers gebring. Hulle was bly, God het hulle baie bly gemaak. Die vroue en kinders was ook bly. ’n Mens kon van ver hoor hoe Jerusalem feesvier.

Die stoorkamers

44Hulle het daardie dag manne gekies en aangestel om die stoorkamers op te pas, die kamers waar hulle die presente gebêre het en ook die eerste koring en *gars en vrugte, en die *tiendes. Hulle moes in die stoorkamers die deel van die dinge bêre wat in die grond rondom die stede gegroei het en wat die *priesters en *Leviete moes kry. Die wette sê die priesters en die Leviete moet dit kry. Die mense van Juda het dit graag gegee vir die werk wat die priesters en Leviete gedoen het. 45Hulle het die werk vir hulle God gedoen en hulle het mense en dinge *gereinig. Die mense wat moes sing en die *poortwagte het hulle werk gedoen soos Dawid en sy seun Salomo gesê het. 46Lank gelede, in die tyd toe Dawid koning was en toe Asaf gelewe het, was daar ’n leier van die mense wat moes sing om vir God te prys en dankie te sê. 47In die tyd toe Serubbabel en Nehemia *goewerneurs was, het al die Israeliete elke dag gesorg vir die mense wat moes sing en vir die poortwagte. Hulle het die *gewyde presente vir die Leviete *gewy, en die Leviete het die deel gewy wat die priesters moes kry.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index