Search form

NUMERI 31

Wraak op die Midianiete

1Die Here het vir Moses gesê: 2“Die Israeliete moet die Midianiete straf vir wat hulle julle aangedoen het. Daarna sal jy sterwe.”

3Moses het toe vir die volk gesê: “Bewapen manne vir die oorlog en laat hulle teen die Midianiete optrek om hulle te straf in die Naam van die Here. 4Stuur uit elke stam van Israel duisend man om te gaan veg.”

5Daar is toe twaalf duisend man uit die stamme van Israel aangewys, duisend uit elke stam, almal toegerus vir die oorlog. 6Moses het hulle, duisend uit elke stam, saam met Pinehas seun van die priester Eleasar gestuur om te gaan veg. Pinehas het gewyde voorwerpe, die trompette om die seine te gee, saamgevat. 7Hulle het oorlog gemaak teen die Midianiete soos die Here vir Moses beveel het en al die mans doodgemaak. 8Onder die gesneuweldes was die vyf Midianitiese konings Ewi, Rekem, Sur, Gur en Reba. Die Israeliete het ook vir Bileam seun van Beor doodgemaak. 9Hulle het die Midianitiese vrouens met hulle kinders gevange geneem, en al die beeste, kleinvee en besittings buitgemaak. 10Die Israeliete het al die stede in die gebied van die Midianiete en al hulle ander blyplekke verbrand. 11Daarna het die Israeliete alles wat hulle gebuit en geroof het, mens en dier, gevat 12en die gevangenes, die roof en die buit na Moses en die priester Eleasar en die volk Israel toe gebring in die kamp in die Moabsvlakte regoor Jerigo aan die Jordaan.

13Moses en die priester Eleasar en al die leiers van die volk het die leër buite die kamp gaan ontmoet. 14Moses was kwaad vir die bevelvoerders van die leër, die bevelvoerders oor duisend en oor honderd wat van die veldtog af teruggekom het. 15Hy het vir hulle gesê: “Julle het al die vrouens in die lewe laat bly, 16en deur toedoen van Bileam was juis húlle die oorsaak dat die Israeliete by Peor ontrou was aan die Here en daar 'n ramp oor die volk van die Here gekom het! 17Maak al die seuntjies dood en elke vrou wat al met 'n man gemeenskap gehad het. 18Maar elke dogter wat nog nie met 'n man gemeenskap gehad het nie, mag julle laat lewe en vir julle vat. 19Dié van julle wat iemand doodgemaak het of aan 'n lyk geraak het, moet sewe dae buite die kamp bly. Op die derde en die sewende dag moet julle julleself en julle gevangenes reinig. 20Julle moet ook al julle klere en alles wat van vel of bokhaar of hout gemaak is, reinig.”

21Die priester Eleasar het vir die soldate wat gaan oorlog maak het, gesê: “Die voorskrif wat die Here aan Moses geopenbaar het, is: 22goud, silwer, brons, yster, tin, lood, 23alles wat nie kan verbrand nie, moet deur julle met vuur gereinig word en daarna met reinigingswater. Alles wat kan verbrand, moet deur julle met reinigingswater gereinig word. 24Op die sewende dag moet julle julle klere was en sal julle rein wees. Daarna mag julle na die kamp toe terugkom.”

Verdeling van die buit

25Die Here het vir Moses gesê: 26“Jy en die priester Eleasar en die familiehoofde van die volk moet al die mense wat gevang is en die diere wat buitgemaak is, tel. 27Dan moet julle die buit verdeel tussen dié wat by die oorlog betrokke was en gaan veg het, en die res van die volk. 28Jy moet van die soldate wat gaan veg het, 'n offergawe vir die Here neem, een op vyf honderd uit die mense, beeste, donkies en kleinvee. 29Die bydrae wat jy uit hulle deel vat, moet jy aan die priester Eleasar gee as 'n offergawe aan die Here. 30Uit die deel van die res van die Israeliete moet jy een op vyftig vat, uit die mense, beeste, donkies, kleinvee en ander diere, en dit aan die Leviete gee wat die diens by die tabernakel van die Here behartig.”

31Moses en die priester Eleasar het gedoen soos die Here vir Moses beveel het. 32Die buit wat behoue gebly het uit wat die soldate geroof het, was ses honderd vyf en sewentig duisend stuks kleinvee, 33twee en sewentig duisend beeste, 34een en sestig duisend donkies, 35twee en dertig duisend vrouens wat nog nie met mans gemeenskap gehad het nie.

36Die soldate wat gaan veg het, se deel was drie honderd sewe en dertig duisend vyf honderd stuks kleinvee, 37waarvan ses honderd vyf en sewentig as offergawe aan die Here, 38ses en dertig duisend beeste, waarvan twee en sewentig as offergawe aan die Here, 39dertig duisend vyf honderd donkies waarvan een en sestig as offergawe aan die Here, 40en sestien duisend mense van wie twee en dertig as offergawe aan die Here.

41Moses het die offergawe aan die Here vir die priester Eleasar gegee soos die Here hom beveel het.

42Die ander Israeliete se deel wat deur Moses van dié van die soldate afgesonder is, 43die volk se helfte, was drie honderd sewe en dertig duisend vyf honderd stuks kleinvee, 44ses en dertig duisend beeste, 45dertig duisend vyf honderd donkies en 46sestien duisend mense. 47Van die Israeliete se helfte het Moses een uit elke vyftig persone en diere gevat soos die Here hom beveel het, en dit aan die Leviete gegee wat die diens by die tabernakel van die Here behartig.

48Toe het die bevelvoerders van die leërafdelings, die bevelvoerders oor duisend en oor honderd, na Moses toe gekom 49en gesê: “Ons het die soldate wat onder ons bevel was, getel, en daar word nie een vermis nie. 50Daarom bring ons as offergawe aan die Here al die goue goed wat ons gekry het: armkettings en armbande, seëlringe, oorringe en halskettings. Dit moet vir ons versoening doen by die Here.”

51Moses en die priester Eleasar het al die goue sierade in ontvangs geneem. 52Al die goud wat hulle van die bevelvoerders ontvang het en wat as offergawe aan die Here gegee is, het amper twee honderd kilogram geweeg. 53Die soldate het hulle buit vir hulleself gehou. 54Moses en die priester Eleasar het die goud by die bevelvoerders in ontvangs geneem en dit na die tent van ontmoeting toe gebring. Dit moes die Here altyd aan Israel herinner.

Afrikaans 1983

©1983, 1992 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index