Search form

1 Korini 9

Aposeri Kayo Ano Vetíi Yorantá Ma Miyan Baran Baya Ino

1* Téi mai manáa kéká an dé monópin kama erá ba rafuno. Téi ídá Yisas Karaisini vaya varen orin bantá+ ba rafuno. Te suu fóké ídá tetisi Bafan Yisasin onte rafuno. Téi ma ákona yorarí iyaruna rasá tiretí ankan Bafantá mumunan iya rafono. 2* Ena kéká ano séin nan ída aposeri e siyan mifo siretí ankan afová en ná téi aposerin bá uno. Para vara seyo, sireti ma fura mumunan má ma vanteya mai séi nan Bafani aposerin ban mino sin nono.

3Téimpin ma aposeri yorarí in ákona váká ma yoriyaruna van ma yaimiyain kékái evaráné tiamiyá uno. 4* Kasaerá tiretí ankan amápin bariyá tiretin má manafin dunan ná non má nan tifante rafuno. 5Ena aposeri kayo vá Bafan Yisasin afá kéká bá inká Pitan má an derá kasaé monópin ma vain nanin avíaré monó dorarí é nonte rafuno. 6Áa Banabasi rasan mano aná moní baran dorarí urerá mai yoran aya onte rafuno.

7Aruvin banta ano kasaen ná beyan dunan dosiren nariyan ná para yoranten nafino. Inká dunan ma yoran banta ano yunan mana yoriyan báken mai finte ídá manáa unáden nanten nafino. Inká sipisipirá ma yafisin banta ano fara aná dafisiyan báken ídá nan anu kháden nanten nafino. 8Tiyarafenui man baya ano ídá mai van tikhará bantai ineine finté tiya rafuno. 9* Mai fara vara seyo, Mosesini man baya ano máa siyáken, “Kao ano ma uviti aítan do siviyáken ma yunan niyanti ída vá así ono,” sikhen mino. Diu 25:4

Tiretí ankan ma iniyaona Tiyarafenu ano kao van maná tiyan nafino. 10* Mai ma siyain mai seti Tiyarafenui yoran nanin banta kayo va san má deré tiyan nafino. Eyo. Mai setin ma san nan mi siyan mino. Dunan ma yoran banta ano yunan ma yuyasiyáké mai fintena manáa naanté unon té iyan mino. Máan manae vá monó dorarí ma iyain kéká ano ma mo aya iyanti vá anona vetin ná aya ono. 11* Tiretí ankampin monó baya fókéi yanayun ma fafaseiní urékun ban mifo yunan má tuí daná ba san ma inantiyá tiferuna mai siretimpin ídá kanaí ukhayá anona ída inan tiya iya rafono. 12* Ena kéká ano ma monó baya siretin me siamiyain nan ma vetin aya iyaona mai setin má dere ídá moéke siya inte fono.

Máan tiyaré Yisas Karaisini kama vaya ma oriyain aa iyaranuna van mi sireti vaonafá tiya ono van ída ina iyá tiféuno. 13* Kákan monó namumpin ma yafíkein kéká ano maifin ma varen eriyain dunan ma né iyain ídá afová ukhe rafono. Íkun uan amin dunan antan ma maifin doriyain kéká ano ma varen mo né iyain mai vá deré ídá afová ukhe rafono. 14* Máan mana en mi mai ma kama vaya varen mo siamiyain kéká ano mai aa sákéi aya variyan mifo mai ma mo siamin nain kéká ano vá anona vetin aya ono sen Bafan mano ákona vaya sikhen mino.

15Máan tukhen mifo séin tiya ino van ída uron mi ina iyaré umpo saréa séin araíe siya ono vara siamiya rauno. Ída ino. Téi ma simusin pinté monó baya vanasi sian amiyarunará miyan timeno vara ma vompon uvariya rauno. Ída ino. Te ma yoré oriyaruna yorantá ma miyan inantiré baranté maé mai sesi yoran aa iyaranté paséi mai aésirá téi furono. 16* Mai fara vara seyo, Yisasini kama vaya ma siamintá ída su khakan onté uno. Tiyarafenu ano séin tútúpein nan mi siyá umpo ída ma siamenté mai séi uman mi varanté uno. 17Tesi sinunu finté ma mai avúavá bariyá maé mairá beni miyan baranté umpo mai ída sesi sinunurái variyá uno. Tiyarafenu anon téin aní uren airo ananí urá báké beni yoran bariyá uno. 18Téi nái miyan ná bariya rafuno. Monó baya ma sian amiyarunará ma miyan bararen mifo mai vanasi ma kama vaya sian amiyaruna van mi simusin manan iyá uno.

Pori Mai Minó Nanin Bantai Yoran Banta Ino

19Téin ída mana nanin banta ano miyan timiyantí pasé betíi vaya ída inenté umpo minó nanin bantai yoran banta vakesá mai aa sáké banasi o aviádékun ná Yisas Karaisintá mumunan ino. 20* Yutan kayo vá ma vákesá betí ankan ma variyain avúavá pókesá o aviádékun ná Yisas Karaisintá mumunan ino. Yutan kayoi man baya ma yakhafiyain kéká bá ma vakesá mai séi ída mai man bayai aránaópá bá umpo veti ma variyain avúavá pókesá o aviádékun ná Yisas Karaisintá mumunan ino. 21Yutan kayoi man baya ma ída afová ukhein kéká bá ma váké mai vetin an dakhéi mai aa sáké betí ankan o aviádékun Yisas Karaisintá mumunan iyan mino. Máan ma iyaruna anon Tiyarafenui man baya ída yo variyá umpo Yisas Karaisi ma me yóan kanaí ein man baya aránaói vá uno. 22* Mumunan ma ída ákona ukhein kéká bá ma váké betí an dakhé mai aa sákéi vetin o aviádékun Yisas Karaisintá mumunan iyan mino. Minó kéká ano ma kasaen mumunan oren aa sákéi o avíadékun Yisas Karaisintá mumunan iyan mino. 23Yisas Karaisini kama vaya ano orera ino van mi yoriyákun mi maifin beni avábá ano simusin timiyá doriyá uno.

Íú Tiren Ma Uviní In Baya Ino

24Kokhon mano ma sava iyaré ein pinté mana anoi minó esantaren miyan baré iyan mifo afovasá ono. Tiretí ankan má dere mai avúaváká teya sava iyare vá esantare miyan barano. 25* Ara ara íú ma siyain kéká ano yafíben baren mi íú tiren minó ma esantarein mano ainen mo kípan miyan mi varé iyan mifo ída kípan miyan nan mi seti yoriyá tiféuno. 26Mai van mi savifá mo yáan dana siréi mesan ma mo kípan akhen ma vain mi kakhá áké tava iyá uno. Mai ma ayan dámaná ma aruviyain banta ano ma ayan tavifá karúdein nisa iya rauno. Ída ino. 27* Ena nanin banta ana monó baya siamé oriyaré ida miyan baranae siré teyan dafíbéi ákona maman one one iyá uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index