Search form

1 Korini int

Korinii Esé Bompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD fifti-siksi (56) fin nafi áa fifti-seveni (57) fin nafin uvanten mino. Mai maen Pori ma kanú manaú dádasí en ma monó doraríen eúkiyain pimpá ino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Taréa ma Téki e siyain barafin ma áau orun perápá bain baru Efesasíi kanú manaú oranará o váken ma vompon uvanten mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Pori ma kan dádasí en ma monó doraríen eúkiyaren ma Ákaiá barai ánon baru váken ma inká bisinisí impin o aní ukhein baru Koriní ma ena anan nanin banta ano ma monó tin avúavápin ma mo kokhoní iyain kékái uvaman amikhen mino. (Aposeri 18:11 fin ná onano.) Béi mana orana ifo afápá mana un kádan biyontái váken uvanten mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Koriní baru ráké ma eriyain bompon má inká mai fáké ma erein arona kéká bái vaya Pori afová en iníkan monó nanin bantafin kampun afová amin banta kéká ano oriven uman maman dákó uran monó tin avúavá mo ampiren peyan ineine rá oriyan ne seimpin mino. Ma ma esé uvantein bompompin ída fura sen mai uman afová inton paran manáarái kampun afová amin banta kayo van tikhen mino. (Kan dádasí ma en uvanteimpin mi fura sen tian amá ukhen mino). Inká kiafosí in avúava safi man baya fi Bafani ká dunan nan nafi fúaren orun mantan nafi inká Koriní nanin bantai ábasuí in má dunan nan ma safi Kantá Aunan mano ma amusin amiyain má monó tin avúavá ba safi ano ma Koriní nanin banta uman amiyain maman bararasí ino van Pori ída o úku e úku inton puntáden tian amá ukhen mino. Sapta 13 fin ma avábá í pákena ma sikhein ma san deren tian ákona ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index