Search form

1 Yoni 2:13

13Monó bayafin ma karakheona nanin banta oe, esé araíen ma minó danasinta afoká ein bantan Yisas Karaisin báká tiretí ankan béin afova suron ukhen nái ma vompon uvaman amiyá uno.

Auyen nanin banta oe,

Ban Anon má aruvúde véin maman bararasí ureya ven esantakhen nái ma vompon uvaman amiyá uno.

Téi ma sinunu ukheruna iyampon kayo oe, inarufá ma vain Afóen pefái afová ukhen ná ma vompon uvaman amiyá uno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index