Search form

1 Pita 1:12

12Betí ankan ma vá ein damu san mai yanasinta ída afoká inten ne sikharen mifo kokhon orana ma esantavintin mi sireti ma vanona yamu san mi afoká inten nen tikharen mino. Máa sikharéin mi inaru fáké ma siantan erein Kantá Aunani ákona vá ma vaya sen noin kéká anoi saréa mai Kama Vaya siamiyan mino. Mai ma afokáin nain avúavá ano mo kama uron ukhan mi enisori kayo ano yere amusin iyáken mai yaná afoká intin onano van iyaren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index