Search form

1 Pita 5:5

5 Tiretí pumara kéka soe, monó nanin bantará ma yafisin banta kéká ano ma siamin nain baya inire vá mai ánain bákurono. Inká monó nanin banta oe, eyan maman bararasí ure vá ben ayain maran ono. Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino.

“Mai ma au khákan iyain kékái Tiyarafenu ano oyan amé iyan mifo

ará ma varará kaúden bain kékái sarisari uanté iyan mino.” Pro 3:34

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index