Search form

2 Korini 1:12

Pori Ma Orono Sikhá Ein Nan Ma Sirun Noe Sein Baya Ino

12Máan tukhein nan mi setiyan timo siyá uno. Teti ma siretin má báké ma siretimpin má inká ena nanin bantafin má ma yoriyá eruna mai fura sen puntákein inin má avúavá bá ma Tiyarafenu ano simikheintái yoriyaré uno. Ena nanin banta vá tiretí ankampin má ma yoriyaré eruna mai ída setisi ákonará ifo Tiyarafenui sarisarirá ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index