Search form

2 Korini int

Kan Dádasí En Ma Korini Uvanteí Pákena Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD fifti-sevenifin mino. Esé bompon uvádan manáa viyon orivin mai oyampákéi ma vompon uvanten mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Kiriki varafin bain baru Masedoniá ino. Taitasi ma Koriní me ampiren ma evaránen ovan mi uvaren mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Koriní barurá ma monó tiyan mumunan iyain nanin bantafin mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Koriní baru ráké kampun afova amin banta kayo ano Porini vaya varen orin doran má pura sikhein kama vaya ma sian dákó iyain ma san ma uman amiyain nan mino. Pori vei yoran má Yisasini kama vaya ma siamiyain ma san mi esé araí in ai (sapta) kayofin ákonaen tian amá ukhen mino. Yerusaremí ma monó tiyain nanin banta ma ayain moní ma karú darú in má inká Taitasi ma Koriníké ovaránen erin nain damu san ma sikheí páken nan sapta eiti vá naini vápin tikhen mino. Monó nanin banta vá ma ará manafiní in avúavákái Pori orikhen mino. Sapta teni (10) fin amen avaya ano manáa mo enará ukhen mino. Sapta teni (10) ráké tetini (13) fin ma orikhein mai manáa nanin banta ano ma ída ará baeran báken Porin uman amiyan ará namu uantiyan baya ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index