Search form

2 Yoni 1

Amusin Baya Ma Sein Baya Ino

1Téi Yisasinintá ma mumunan iyain bantai monó doran bantan báké

Tiyarafenu ma veina e siren aní ukhein nanin má be akhafana vá báká ma séi sinunu ukheruna kéká baonafái ma vompon uvaman amé uno. Ída seyáká ano ana siretin nan purasé tinunu iyá umpo Tiyarafenui fura sikhein avúavá ánain ma vákuriyain kéká bá ano yeren anunu ukhen mino.+ 2Tetin túpin ma fura sikhein avúavá bain nan mi siretin nan tinunu iyaruna mai ano fara oriyan banten mino.

3Pura vaya vá avábá en tarisari in avúavá bá ma vain banta mai seti Sifóe Tiyarafenu vá be Anin Yisas Karaisin pinté basá arunaná bá ará kusin má ano setin túpin bano.

Pura Vayará Bano Van Ma Ákona Uantein Baya Ino

4* Tifóe ma seiníen ma e akhafana ano fura sikhein avúaváká nóká ma oniyaruna anon kákan timusin timiyan mino.

5* Máan tukhái mai ma moéké tinunu ukheruna nanin noe, ída auyen man baya uvaman amiyá umpo fefá ma araíintá inikharé tiferuna mai man bayan bákái ena nanin banta vá avábá in maran ono van tiamiyá uno. 6Tetí ankan ma Tiyarafenui man baya ánain ma vákuriyá tiferuna van mi avába se siyan mino. Pefá araíintá ma iné tifékun mai man baya anon ena vasá anunuin maran ono sikharen mino.

7* Banasi mákáden ma aviren tavi aípá orin kéká ano inka ma varará orera ukhen mino. Betí ankan manon Yisas Karaisin nan banta vukhafa vá ma varará erikhen ne siren ída mumunan é iyan mifo máan kéká anon banasi mákáden aviren namu aasá oriyáken mi Karaisin namuroí iyan mino. 8Máan tukhen mifo mai ma varano van ákona e yoriyá eona yaná pa savifá dóan afein nampo yafían ákona ukhare vá tiretíi miyan puntáde varano. 9Mai fara vara seyo, Yisas Karaisini vaya ma ída funtáden banasi afova aminton ma vetíi inin ánain dakhafen ma vanasi siaminten maen mai véi ída Tiyarafenu vá túpá ukhen mino. Máan tukhen mifo Yisas Karaisini vaya ma funtáden banasi afova amen nonten mai ve Anin má be Afóen mái véi súpá ukhen mino. 10Mana vanta ano ma ída funtákein aa sáké Yisas Karaisini vaya varen erinti vá ída vá e amá o avían kaúde véin avábá uantano. 11Mai ma véin o avían kaúden kama in nain banta ano véi ma namu yorarí iyain mi aya inten mino.

Kípan Baya Ino

12Téimpin kokhon baya vá tiretin tiameno van inikhé umpo fa savifá ída vompon uvaré afe iyá bano van muno. Máan tono van inikhé umpo áde anantá tiretin o onano van iyaruna séi ma oréku soniyasí ma siretin má baya sékun mai anon timusin ma iyá é tiferuna mo fura yanasí inten mino.

13Mai ma Tiyarafenu ano aní ukhein ayofin akhafana+ anon betíi amusin baya yan tireti vaonafá oren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index