Search form

2 Yoni 1:1

Amusin Baya Ma Sein Baya Ino

1Téi Yisasinintá ma mumunan iyain bantai monó doran bantan báké

Tiyarafenu ma veina e siren aní ukhein nanin má be akhafana vá báká ma séi sinunu ukheruna kéká baonafái ma vompon uvaman amé uno. Ída seyáká ano ana siretin nan purasé tinunu iyá umpo Tiyarafenui fura sikhein avúavá ánain ma vákuriyain kéká bá ano yeren anunu ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index