Search form

2 Pita int

Pita Ma Kan Dádasíen Bompon Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pita ino.

Uvarein orana ino.

Pitan aruan purin ádesí iyákan AD sikisti-faipi (65) fin nafi áa sikisti-sikisi (66) fin nafin uvanten mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Romú barurá ino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Mai ma esé uvantein bompompin ma sikhein barafin ma vain monó namun kayofin mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Kampun doran banta kayo ano ma nóken Yisasin nan ída Tiyarafenu Anin báken inká ída ovaránen erinten ne ma siyain nan mi vanasi ano yafíben bano van áká ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index