Search form

2 Tesaronika 2

Bafani Erin Ádé Iyantin Ma Aní Daná Dakó Inain Baya Ino

1Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, setisi Bafan Yisas Karaisi ma erintí ma ven má manafin bá tifanuna vaya siaméku inin nono. 2Manáa vanta ano ma oriven Bafani yamú inka erikhen mino ma sin nain baya van ída vá anú duman duman ono. Máa siren ma setí ankan nan mai vompon uvamádan erikhen mino sen ma inká sakhanampa vaya sen ma intiya mai vaya ída vá ineno. 3* Máan ma sin nain baya kayo ano ída vá tiretin kufa uádano. Mai fara vara seyo, Yisasi ma ída erikhantin maen kokhon nanin banta ano Tiyarafenu vá aruviyantin maen mai ma man baya ma átakharé iyáin nain banta maman dákó inten mino. Mai vantan Tiyarafenu ano kákan uman aminten mino. 4* Mai vanta ano ve aví daní uren maen Tiyarafenun ma araren monó tiyain oyampá baya siren beni kákan monó namumpin un kumamen téi Tiyarafenu umpo sen tiví daní ono sinten mino.

5Téi ma siretí ankan má báké maé mai vaya fefa suron mi siamikhá umpo ídá ovare me iniya rafono. 6Intéa yaná anó béin pákaran ná baren nafi mai saréa inka afová iya ono. Mai fara vara seyo, veni yamú ma erintin mi yákó inten mino.

7Man baya ma átakharéin ákona ano aúpá báken pefái yoriyái fura sé tiamiyá uno. Máan tukhen mifo mai ma iyáká inain banta ma yo avían kaúdantin mi mai yaná dákó inten mino. 8* Mai ma man baya átakharé iyá inain banta ano ma e unen afoká édavuvintin mi ínaimpáké ma Bafan Yisasi erinten mino. Eriven maen bei ákona vayafó mai vanta maman barasí uren khakhan ákona fókéi mai vantai ákona yo varanten mino. 9* Man baya ma átakharéin banta ma erin nain mai Ban Anoni ákona fói yoriyan mino. Máan tiyan pasen enará ukhein avúavá bá inká aní daná bá maman afoká inten mifo mai kampun danasinta ino. 10Tiyarafenui aran nanápin ma vain nanin banta kayo mai vanta ano ara ara mákasimpó betin máden kufa uádante mino. Mai fara vara seyo, fura vaya ano vetin ayaintin mumunan ino van iyan mifo mai van beti ída anunu ukhen mino. 11Máan tukhantin pasen Tiyarafenu ano ákona mákasin tiantantin mai kéká mákádantin mai kampun bayará pura ino sinten mino. 12Máan tintin maen mai ma Tiyarafenui fura yanáká ma ída mumunan inton ma namu avúava san ma anunu ukharéin nain kékái Tiyarafenu ano ínaimpá daíden uman aminten mino.

Mumunan Nanin Banta Ano Ma Mantaan Ákona In Baya Ino

13* Máan tukhein nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Bafan mano ma anunu uren avábá uantiyain monó nanin banta van mi ena ena yamú Tiyarafenu vaípá tusu siantiyá tiféuno. Mai fara vara seyo, setin ma evaránen tivíkein daná afová ino siren mi esé araíintá Tiyarafenu ano siretin aní ukharé in mi Kantá Aunani funtákein doran mano sireti maman avusese en mino. Máan turen mi mai ma fura yanáká mumunan iyaonarái evaránen aviren mino. 14Mai kama vaya ma siamé tiferunarái setisi Bafan Yisas Karaisini kakhan aúpin bano van béi siretin arakhen mino.

15Máan tukhein nará mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, mai ma vompon po safi áa soo fo safi ma siamiyáké afova ameruna vaya vá pákaan ákona uveya mairasá mantano.

16Tetisi Bafan Yisas Karaisin má Tifóe Tiyarafenu vá ano setin tivábá uren mi vei sarisari fóké para van oriyan ban ará ákona vá inká kamaen báken ma avein avúavá bá timen mino. 17Béi ano vá tiretin ma minó kama avúavá bariyaona vá inká kama vaya kayo ma siyaonafin masá ákona uantano.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index