Search form

2 Tesaronika 2:13

Mumunan Nanin Banta Ano Ma Mantaan Ákona In Baya Ino

13 Máan tukhein nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Bafan mano ma anunu uren avábá uantiyain monó nanin banta van mi ena ena yamú Tiyarafenu vaípá tusu siantiyá tiféuno. Mai fara vara seyo, setin ma evaránen tivíkein daná afová ino siren mi esé araíintá Tiyarafenu ano siretin aní ukharé in mi Kantá Aunani funtákein doran mano sireti maman avusese en mino. Máan turen mi mai ma fura yanáká mumunan iyaonarái evaránen aviren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index