Search form

Aposeri 13:1

Yerusaremíke Monó Ánon Banta Kéká Ano Ma Banabasi Nú Saimonin Nú Avu Uantáden Tiantan Monó Dorantá Orein Baya Ino

1Antiokí monó namumpin manáa sakhanampa vaya sin banta kayo vákan ma inká Tiyarafenui vaya ma afova amin banta kayo van ma ukharé ein mai vetin aví maen Banabasi má Saimonin nan ma sókon banta e sen ariyain má Sairiní baru rákena vanta Rusiusin má inká Kin Erotin má ma avunté iyá ein banta Manaenin má Sorin má ino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index