Search form

Aposeri 28:28-29

28-29“Mai ana van mi Tiyarafenu ano ma kama yorarí uren ma vei vanasi aya ein inka e siantáan ena anan nanin bantafin kaintin mi mai yaná afová uren dakhafintéíi sireti ineno van mi séi siamé uno.”

30Máan turen Pori kan oranará mana vanta amá máden báken mai má afóen miyaní iyan maen banasi ano ma véin o onano van ma orin maen amusin iyan e araan kaúden baya siamiyaren mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index