Search form

Aposeri 4:26

26Minó bara vain bain ma vain kin kayo ano aruvin danasinta utaaren mantakhan

inká dafisin kéká bá ano manafin átaru uven

Bafan Tiyarafenu maman bararasí uré

barará nanin banta ma evaránen aviran nan ma sikhá ein banta maman bara finí ono van iyan mino. Íbo 2:1-2

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index