Search form

Aposeri 8

1Sorin avorái Stivenin ma arin puriyan óden kana ino sen mino.

Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kayo Ma Namu Uantein Baya Ino

Stivenin ma aruan purein táké araí uren mumunan nanin banta namu uanten inká monó ma siyain kayo ma Yerusaremí baré ein máden asuse iyaimpin monó nanin banta kayo me onen karan oreraen Yudiá barafa safi inka Sameriá barafa safi oriyákan aposeri kayo ano Yerusaremí pa varen mino. 2Tiyarafenu oo yaiyin banta kayo ano Stivenin daiyen mo masí uren kákantá kuníen mino. 3* Máan ten mifo Sori ano monó nanin banta máden asuse iyáken mápin peren kuven iyan banta vá anasi vá do yarifen karavusifin mo khaen mino.

Firipi Ma Mo Sameriá O Varé Ein Baya Ino

4Máan tiyan ma karan orera ein kéká ano mai ma karan oreípá mo monó baya siamen mino. 5Máan tiyákan Sameriá akhempá mana varurá Firipi mo Tiyarafenu ano ma aní ukhein bantai vaya vanasi siamen mino. 6Tiamiyákan kokhon nanin banta ano Firipin avaya iniyáken inká be ma enará ukhein avúavá ma yákó iyain oniyan maen ádé oriven kamaen inen mino. 7Iniyákan Firipi ano kokhon namu aunan ma varé ein nanin banta aú pinte yo siantiyákan mai namu aunan kayo ano vádiyan orera iyan inká ai ayan ma fúkein kayofi arantan ma namu ukhein kayofi ayofiyákan banasi ano onen mino. 8Máan tiyákan mai van mai varufin kákan amusin en mino.

Uvátakhan Banta Saimonini Vaya Ino

9Máan tiyan Saimonin ne sin mana uvátakhan banta mai varurá bákan Sameriá akhempá ma varé ein nanin banta ano véin nan takha iyan maen béi siyáken, “Téi kákan banta uno,” siyaren mino. 10Máa siyan minó ona vain má ída ona vain má ano veni vaya iniren béin amo siyan temí, “Moéken enarasí ukhein ákona e ma siyain ma vantafin ban mino.” 11Máan tiyan pefái veni uvátakhan nan takhaen eriyaren mai van béin ánain mana yakhafen mino. 12Máan tiyaréin ma Firipi ano Tiyarafenui kama yafisin baya vá inka Yisas Karaisin aví bá ma siamin iniyáken mai vayará mumunan uren minó nanin banta ano non baren mino. 13Máan tiyan Saimoni veyan má mumunan uren monó non péden Firipin dakhafen nóken enará ukhein ákona vá aní daná bá ma uvariyarin oniyáken takhaen mino.

14Máan tiyákan baya varen orin banta kayo ma Yerusaremí ma varé ein mano iníkan Sameriá barafá ma vain nanin banta ano inka Tiyarafenui vaya iniren mumunan iyané siyaimpin Pita nú Yonin nú tiantan maifá oren mino. 15Békanan Sameriá ma orivin maen mai kéká ano Kantá Aunan barano van Tiyarafenu vaípá amúken mino. 16Para va ino Bafan Yisasin avíká anan monó non péden mana ano ída Kantá Aunan mantaréin mino. 17* Máan turen Pita nú Yonin nú ano vetin ánontá ayan kaíkan Kantá Aunan baren mino.

18-19Aposeri kan mano ma ayan ánontá kain Kantá Aunan bariyain Saimoni ódaren moní baren betin me amiyan temí, “Téin dere mai ákona simikhesirá tiyan ma ánontá kaonuna nanin banta ano kanaíen Kantá Aunan barano.”

20Máa síkan Pita ano Saimonin tiamemí, “Ei moní bá en masá purase o aiyorano. Para vara seyo, Tiyarafenu ano ma vei sarisarifó para amiyain ákona monípó miyaní onté unon te ine ono. 21Tiyarafenui yorampin eni afokhan ída vanten mino. Para vara seyo, ven avorá en ará ída funtáken mino. 22Máan tukhen mifo ará baéde Bafan Tiyarafenurá amúkesin ná e aúpin ma namu avúavá inin ma ineona ume vá ampiantano. 23Téi farava máa siya rauno. Éin ma oniyaruna Tiyarafenui ákona varano van moéke anunu e nan mai ano éin avíáda umei unampin báe ono.”

24Máa síkan Saimoni evaránen békanan tiamemí, “Bafan baípasá amúkusintesin ná mai ma sen timaniná dákó ino seona yaná ída vá dákó ino.”

25Pita nú Yonin nú ano ma Bafani vaya siamiyáken beni ana vaya maman dákó uren Yerusaremí evaránen oriyáken Sameriá akhempá ma vain baru kayo fimpá kama vaya e siamen oren mino.

Firipin Má Itiopiá Banta Vái Vaya Ino

26Maí damú Bafani enisori ano Firipin máa sen tiamemí, “E mante sautí aravuve vá mai ma Yerusaremíké kámá barafá aravuaren ma Khasá oriyain aintá o muntave vá aravono.” 27-28Máa síkan Firipi e manten mai aasá araviyaren mana Itiopiá bara fáke kákan banta vá o fóken mino. Béi maen Kandasin ne sin Itiopia kayoi kuinini moníká dafíkein doran banta+ váken Yerusaremí monóká erikharen bei karisifin kumamen evaránen bei varufá oriyáken mana sakhanampa vanta Aisaiyani vompon dóki finte yankafen oren mino. 29Mai vompon onen oriyákan Kantá Aunan mano Firipin tiamemí, “Mesan karisi vaintá oriveya mai ádé orono.”

30Máa síkan Firipi savaen mai karisi ádé oriven iníkan mai vanta ano sakhanampa vanta Aisaiyani vompon dóki finte yankafiyaréin béin máa sen inaemí, “Mai ma yankafiyaona vomponi ana afová ukhe fono.”

31Máa sen ina íkan mai vanta ano semí, “Ída ma mana vanta ano sisimintí intesá erá téi mai vayai ana afová onte rafuno.” Máa siren mai vanta ano Firipin aran mai karisifin ben má un kumanen mino.

32Mai ma kuinin ayain banta ano ma yankafiyá ein bompon mano máa mi sikhen mino,

“Mana sipisipi arono van aviren oren ma

inká ayo yo khaono van aviren oren íkan

ma ída vádeiní en be oo fáken mino.

33Béin maman bara ana kanti ana uren ída funtákein kó tiantáden

ma vara ráke ven aunan do manteini ana akhá i vain pasen

banasi ano ída o araren tinten mino.” Ais 53:7-8

34Mai vompon ma yankáden mai vanta ano Firipin inaemí, “Tisimeno, mai sakhanampa vanta ano ma sikhein beyan nará tikhen nafi áa ena vanta vará tikhen nafino.” 35Máa sen ina íkan mai ma yankafein baya ana Firipi araíen tian dákó iyan inká kama vaya ma Yisasin nan tikhein nan tiamen mino.

36-37* Békanan mai vaya e sen oriyan baren manáa non baintá oriven mai vanta ano siyáken, “Onano masi non eraviyan mifo fara vará téi ída monó non perante rafuno.”+ 38Máa siren mai vanta ano síkan mai ma oriyarein karisi ma fákaran Firipi má mai vanta vá nompin aravuven Firipi ano mai vanta monó non péanten mino. 39Péantáden békanan non me ampiren aifá édákan Bafani Kantá Aunan mano Firipin do aviren enafá orivin ída véin onen mifo mai vanta ano amusin en bei varufá oren mino. 40* Firipi maen intesá eipáke safi Asotusí barufin o afoká uven mai ráké araíen Yisasini kama vaya minó baru kayofin e siamen oriyan baren Sisariá e unen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index