Search form

Korosi int

Korosi Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-tu (62) fin mi Efesasí nanin banta vái vompon má Firimonini vompon má uváden mi manafin dan baren oren mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Romú barurá karavusií uran báken karavusi namun pintéi uvanten mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Esiá barafin bain baru Korosaé ma vain monó nanin banta ma Efesasíke monó doran banta kéká ano ma o avían mantakhein kayofin nen ten iniyan mino. Korosaé barurá Pori ída oman monó dorarí ukhen ne sen onten mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Korosí barurá Pori ída orikharen pasen avábá bá aronaí in má bompon mi uvamádan orikhen mino. Kampun sakhanampa vanta kéká ano ma Yutan kayoi feyante avúavá bá inká Kiriki kékái avúavá bá ma maman manafiní iyain kéká amaan baya siamiyáken inká Tiyarafenu ano intesá uren ná ma vara uvaren ná inká Tiyarafenun má ará manafiní e váke vá inká ákona e vá amúkono ma siyain mano Karaisini ovaránen erin maman títosí iyain nan mi sian amá ukhen mino. Máan ma ein manon Yisasi iyé ban nafi mai ven nan tian amá iyáken inká ena anampin ma fura kama vaya varen orin banta uno sen Pori veyan nan tian amá ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index