Search form

Efesasi 2

Tiyarafenu Ano Ma Furin Pintena Yisas Karaisi Má Ma Evaránen Tivían Mantein Baya Ino

1* Yisas Karaisintá ma fefá ída mumunan ukheya mae Tiyarafenu oo átakharé ureya namu avúavá bariyáke fasen purin nanin banta an mi yakhare ono. 2* Máan ma iyaona anon afokhampin ma namu aunani ánon banta kayo ano ma Ban Anoni oo yaiyeníi iya va ono. Tiyarafenu oo ma átakharé iyain nanin banta aúpin mai namu aunan manon dafíken doriyan mino. 3* Máan tiyan mifo Yisas Karaisintá ma fefá ída mumunan ukhé tifé maé teti minó ano yeren mai avúavá bariyaré tiféuno. Tetí ankan dere ume avúavá pinté e afoká ukhá é tifékun Tiyarafenui aran naná ano ma minó ena anan nanin bantafin ma erikhá ein mano setimpin má deren erikharen mino.

4* Máan tinten mifo mai ma arunaná bíkakhein Tiyarafenu ano setin nan moékantá anunu uren 5tetí ankan ma véin oo átakharé eruna anoi furin nanin banta an dakhá é tifékun mi Yisas Karaisin ma avían mantein manon tetin auyen aunan timen mino. Mai Tiyarafenu anon bei sarisarifó tetin tiya uren evaránen tivíken mino. 6* Tiyarafenu ma furin pintena Yisas Karaisin má orun tivían mantaren maen inarufá ma vain danasintará dafisin nono sen iyátintáken mino. 7Yisas Karaisin pintéi uaren Tiyarafenu ano setin tarisari ukhein taréa fi ínaimpa safi mai minó nanin banta anon mai ma minó daná esantakhein danasinta ma aní ukhein onanten mino.

8Mai fara vara seyo, Yisasintá ma mumunan eona anarái Tiyarafenu ano vei sarisari fóké tiretin aya uren evaránen avíken mino. Mai sireti ma kama avúavá bariyaona vara máan ten naifo Tiyarafenu ano vei anunurái faran aya uren evaránen avíken mino. 9* Tiretí ankan ma kama avúavá manteona vara Tiyarafenu ano aya uren evaránen avíken naifo mana ano ída vá be amo sino. 10* Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano Yisas Karaisin pinté uaren mi setin kama uren uvamádá bá tiféuno. Mai vará téti nan ma kama avúavá barano van ma fefá iniádan baré ein ná bará tifano.

Yisas Karaisin Má Ma Mana Vukhafaí In Baya Ino

11Tiretí ankan ída Yutan kayo ompo ena anan bantafin mi afoká ukha ompo afovasá ono. Máan tukhein nan mi Yutan kayo ano siretin nan ída au kakhein kayo ino siren betí ma yan bukhafa máará kakhein nan mi au khákan iyan mifo aúpin ída funtáken mino. 12* Máan tukhen mifo maí damú tiretí ankan ída Yisasini ádé bare ompo ovare vá me ineno. Isareri nanin banta van ma Tiyarafenu ano vei vanasi e sen avíkeimpin tiretin má maifin ída váke Tiyarafenu ano ma vetin iyáantákeimpin ída siretin nina van mino. Mai fara va ino. Tiretí ankan ma ma varafin báke ompo Tiyarafenu ída afová eya inká beni kama yanasinta van ída ákona e ave ukhare ono. 13* Máan tukha ompo Yisasi ma siretin nan e furen ma vei nare vanaein manon tiretin e avían beni ádé kaen mino.

14* Mai fara vara seyo Yisas Karaisi anon tetí Yutan kayo vá inká tireti ena anan kéká bá ma ará kusen manafin ban avúavá timen mino. Mai ma erasampin ma ven ará namu uantan maran iyákun ma mai ano erasan aúbaná ma kákan on kakhá ein mi yo máden mai on evaránen antíkaren erasan maman manafiníen mino. 15* Yutan kayoi man bayafin kokhon bayan baré íkan mi Yisasini furin manon mai vaya kayo yo maman karúdaren Yutan kayo vá ena anan kéká bá e avían beyantá túpá uren mi maman mana auyen ananíen mino. Míkanan ma ará kusen manafin ban avúavá ameno van mi véi máan ten mino. 16* Béi ma yaa unkamádantá purein manon míkanan anan maman manafiní uran mi vékanan Tiyarafenu vá aronaíen mino. Mai van mi míkan mano ída evaránen ben ará namu uantan maran inten mino. 17* Yisas Karaisi ano ma ma varafin eriven tireti ena anan kéká ma Tiyarafenui ádé ída váke nentá ma vaona vá inká tetí Yutan kayo ma Tiyarafenu ádé bá tiferuna vá ano ma kusen bani kama vayan tisimen mino. 18Mai fara vara seyo, Yisasin pintéi uaré teti Yutan kayo vá tireti ena anan kéká bá ano kasaé Tiyarafenu avorá ódó tifantékun mai ma varé tiferuna Kantá Aunan manon mai aa aní inten mino.

Tiyarafenui Kantá Namuni Vaya Ino

19* Máan tukhayan tiretí ena anan kayo ano saréa ída soya nanin banta ma vaonaí ukha ompo siretin má deren Tiyarafenui vanasi vákeya veni kékasí ukha ono. 20* Máan tukhái setí ankan Yisasin amái vákun mi inká beni kama vaya ma varen orin banta kayo vá sakhanampa vanta kéká bá anon namádaní ukhan inká Yisas Karaisi anon beyantá mai namuni Bafaní ukhen mino. 21* Mai setí ankan ma mumunan iyá tiferuna anoi maman manafiní uvéi Bafani kantasí ukhein monó namun ma uvariyá tiféuno. 22* Máan tukhayan tireti ena anan kéká bá ano yere Yisasimpin o asótú uven nan mi siretin ma maman Tiyarafenui Kantá Aunan ma van namuní iya ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index