Search form

Efesasi int

Efesasi Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino

Ma vompon ma uvantein banta ino.

Baya varen orin banta Pori ino.

Uvarein orana ino.

AD sikisti-tu (62) fin mi Korosí nanin bantai vompon má Firimonini vompon má manafin kauran baren orein mino.

Ma vompon ma uvantein baru ino.

Romú kákan barurá karavusií uran báken karavusi namun pintéi uvanten mino.

Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.

Efesasí ma monó nanin banta varé eimpin mifo mai vompon mano anan Esiá barafin ma varé ein monó namun kayofimpá deren eúkukhen mino.

Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.

Ena anan nanin banta finté ma monó tiyain nana ma Esiá barafin bain Yutan kayo ano ma oyan amen nan mino. Yutan kayo vá ena anan kéká bápin ma ákona kafi varé ein ma Tiyarafenu ano Karaisin tiantan ma yoruman barákuren ma míkampin mana mumunan kaen ma inká Karaisimpin ma maman mana kékasíen ma ukhein nan mi ma ma minópá uvaman amikhein bompompin tian amá ukhen mino. Ma vomponi kankan saptafin mi monó tin avúavá pákena ineine amen mi inká Tiyarafenui aruvin dana san tikhan ma minó ano anunu iyain vesi va san tian amá ukhen mino. (Sapta 6:10-18 fin ná onano.)

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index