Search form

Karesia 4

Mumunan Nanin Banta Ano Ma Tiyarafenu Ina Yanasinta Varan Nain Baya Ino

1Tenti vaya máan mi ukhen mino. Iyampon kéká ma arará bantin ma vetí afóe ano ma ve ina yanasinta me amiren púká intin maen mai iyampon kéká ano miyan ída van doran banta kayo ída esantanten mifo vetin má manaí ukharen ma e anoní uven mi minó betí afóen nina yansinta varanten mino. 2Betí ankan betíi yafisin banta kéká oo yaiyen oriyantin ma vetí afóe ano ma siran nain orana máa ma orivintin mi vetiyantá dafisinten mino.

3* Yisas Karaisi ma ída erikhá maé tetin má dere máan manan é ma vara ráke man baya kayoi miyan ída van doran nanin bantan baré tiféuno. 4* Máan tukharé é tifékun mi veni yamú puntáden afoká iyain má Tiyarafenu ano ve Anin tiantan anasi arápin eravíkan béin kaúádan maen mai man baya aránaópá baren mino. 5Báken mai man bayai miyan ída van doran bantaí ma ukháé tiferuna evaránen tivíden maman Tiyarafenu akhafanaíen mino. 6* Tiretí ankan inka Tiyarafenu akhafanaí uven nan mai van mi ve Anini Aunan tiantan tiretimpin eriven mai Aunan manon “Abba,+ Tifóe oe,” sen ariyan mino. 7Máan tukhein nan mi siretí ankan ída evaráne miyan ída van doran nanin bantaí in nompo inka Tiyarafenu akhafanaíi ukha ona ve ma iyáantan bain danasinta varan nono.

Pori Ma Karesiá Nanin Banta Van Ma Inikhein Baya Ino

8Pefá ma siretí ankan Tiyarafenun ma ída afová ukhe mae kampun ayarafenu kayoi miyan ída van doran banta kékái vare ono. 9Máan tukhare ompo saréa inka Tiyarafenun afová e onó tente rafu áa Tiyarafenu ano siretin pefái afová ukhen né tente rafuno. Máan ma ukhaya mai fará evaráne ma varará ma ída ákona vain man baya kayoi miyan ída van doran nanin bantaí iya rafono. 10* Tiretí ankan mai ma kákan damú ma afoká é iyain nafi biyon nafi aú damu safi inká orana fi vákuriya mae Tiyarafenu ano siretin nan anunu ino van avébe yafisé iya ono. 11Máan tiya ompo senti yoran ma savifá o afeyoran nain nan mi siretíi avúava san tikhokho fiyan mino.

12Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, séin má manaí ono van mi ákonaé tiretin tiamiyá uno. Mai fara vara seyo, séi seyantá man baya ampiré tiretin má manaí uvékuya séin ída namu usinte ono. 13Tiretí ankan ná ovare me ineno. Téi sí mantéi Yisas Karaisini kama vaya esé araí é tiameruna ino. 14Téin tu ano ída ákona ukhen mai anon tiretí ankan uman amiya ompo séin ída afonkarí ureya oyan timinton Yisas Karaisin nafi áa Tiyarafenui enisori fi ma avíde kama yafisirí eonaíi séin e ono. 15Tetimpin ma simusin baré ein taréa mai intefasá ban nafino. Mai yamú kayofin tiretí amusin iyákeya minó daná time ompo kanaíen bainti siretí auu vá inan bían timinonaren mino. 16Ma fura vaya ma siretí ankan tiamiyaruna anó téin maman tiretíi namuroí iyan nafino.

17Mai kampun banta kayo ano siretin o avíádantiya vetin ánain bákurano van mi ákona yorarí iyan mifo siretin aya ono vara ino. Ída ino. Tenti aa iyádantiya vetin ayain ineine ana ono van mino. 18Ena nanin banta ma kama ure o avíádesin ma siretin ánain bákurin doran tasá ákona inin kaono. Téi ma ída váku yere vá mai ma variyaonaí ana vá ono. 19Te sikhafana oe, anasi ano ma inamunan iniyan ma aureiníi iyá uno. Mai fara vara seyo, Yisas Karaisi ano siretin aúpin dákó ino van muno. 20Taréa séi ída siretí ankan má bá umpo siretin má bano van mi inikhé uno. Tiretin má baré kama vaya anan tiamen nunaren mino. Tiretin inté uresá aya onte rafunon tiré taréa amino ukhé uno.

Akhan Nú Saran Núká Ma O Siaren Tikhein Baya Ino

21Man baya aránaópá ma vano van iyaona nanin banta ano sisimeno. Beni vaya ana ano nái yanasará tikhen nafino. 22* Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. Abaraamun anin mai kankanan mi varen mino. Miyan ída van doran nanin mano mana khain maen inká aví nanin mano mana khain ukharen mino. 23* Mai ma miyan ída van doran nanin mano ma khaein iyampon maen mai vanasii avúavá kái khaen mifo aví nanin mano ma khaein mai Tiyarafenu ano ma iyáantákaré ein mino.

24Tiyarafenu ano ma kan dádá ará manafiní eini aman manon mi maí kan nanin ban mino. Akhan maen Sainaí anui aman manon mi aní ukhan mai anurái vanasi ano esé araíen man bayai miyan ída van doran nanin bantaí ukhan mino. 25Máan tukhá ein nan mi Arabiá barafá ma Sainaí anuyon bain má Yerusaremí bá manaí ukhan Akhan mai an mi yakhen pasen ben má be akhafana vá anon miyan ída van doran nanin bantaí ukhen mi maifin ban mino. 26* Máan tukhen mifo inarufá ma fara vain Yerusaremi maen mai aví nanin Saran an mi yakhan béi setin tinóe ino. 27Para vara seyo Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino.

“Aaí ma ukheya iyampon ída khaiyaona nanin mano vá amusin ono.

Éi iyampon ma ída khaen nan au ída aí ukhein nanin arasá kama ino.

Oovarare amusin iya vá í dano.

Para vara seyo, aa nanin ma varé ein mano

iyampon ma kokhon ná kain baré ein nanin kayo esantaren

béi kokhon iyampon kainten mino.” Ais 54:1

28* Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretí ankan Aisakin an deya iyáantan iyamporinta ono. 29* Iyáantantá ma afoká ukharé ein iyampon Aisakin ma miyan ída van doran nanin akhá Ismaeri ano ma máká maáká einíi en Kantá Aunantá ma afoká ukheruna kéká man baya ánain ma yakhafino van iyain kayo ano uman timinten mino.

30Máan tinten mifo Tiyarafenui vompon dóki ano náiesá tikhen nafino. Mai máan mi sikhen mino. “Miyan ída van doran nanin má be akhá bá tiantan orino. Miyan ída van doran nanin akhá ano ída vá aví nanin akhái ona yaíden barano.” Esé 21:9-10

31Máan tukhein nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, setí ankan miyan ída van doran nanin akhá ída vá tifé umpo aví nanin akhafanan bá tiféuno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index