Search form

Iburu 12:1

Yisasintá Ana Ma Inin Onan Kaúden Ban Ma Ventá Mumunan In Baya Ino

1 Máan tukhan mai nanin bantai ákona mumunan mano ma setin aní ukhein manon iyaren eúkukhen mino. Máan tukhein nan mi namu avúava sinta ano ma setinti aasá iyariyan ma fákaan ákona inain mai ume yanasá karúdaré mai ma Tiyarafenu ano yóde vá barano ma sikhein daná tiyampa é tava uresá o vará tifano.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index