Search form

Iburu 12:25

Tiyarafenui Vaya Ma Ída Átakharé In Baya Ino

25 Tiyarafenu ano ma siretin tiamiyain baya vá inireya mai ánain bákurono. Mai fara vara seyo, fefá ma ma vara ráke vanta Mosesi ano ma vaya varen oríkan ma Isareri nanin banta ano átakharé uren maen uman barein mino. Máan tein mifo inaru fáké ma vaya siyain banta avaya ma ída iné tifanté mai inté ukhein uman ná bará tifante rafuno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index