Search form

Yoni 12

Kama Auna Iyain Uveri Ma Yisasin Arantantá Banaein Baya Ino

1* Avo Uantan Damú ma afokáin nain mai yan manápá ifo afápá mana un kádan damú ana ukhan mai ma fúkaréin masí pinte avoran e mantein banta Rasarusini varurá Betaní Yisasi o unen mino. 2* Onóbin Yisasin nan amusin uren ma samádan dunan Mata kuviyákan mai ma Yisasi má ma yunan nan takhó ma mamáden kumanen eúkukhein kayo aúbaná Rasarusin má dere kumantaren mino. 3* Kumantan Maria ano mana kama aunka iyain uveri anan aúbanáké ukhein baren me Yisasin arantantá banaren tesé uantáden be ánon do fóké arumiyákan mai namumpin kama aunka ano víken mino.

4Máan tiyaimpin mai ma ínaimpáké Yisasin avían namuro ayampin amin nain banta Yudas Iskariotin+ ne sin mano mai van ída amusin iyáken temí, 5“Kákan moníká bain uveri anan mifo ídá áenasá baré mo sarí uresá mai monípó ona ma i vain kéká ame runo.” 6Béi ma máa sein mai ona i van nanin banta aya onovara sen naino. Béi umoyan bantan báken moní unantá dafisiyan maifinte variyain bákan mi máa sen mino.

7Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Ma nanin áesin máan tino. Téi ma masípin oronuna maí damúken pétintiyan mino. 8* Ona ma i van nanin banta anon tiretin má ena ena vanti van nompo séi ída siretin má ena ena vanté uno.”

Rasarusin Ma Aruan Purono Van Ein Baya Ino

9Yutan nanin banta ano iníkan ma Yisasin nan Betaní barurá e van ne sin maen béin má inká mai ma fúkáin ma avían mantakhein banta Rasarusin má onano van oren mino. 10Máan tiyákan monó ánon banta kayo ano Rasarusin dere aruan purono van en mino. 11* Mai fara va ino. Yisasi ano ma Rasarusin orun avían mantakhein nan Yutan kayo ano monó ánon banta kéká me ampiriyan Yisasintá mo mumunan iyan mino.

Yisasi Ma Kin An Daven Yerusaremí Ódein Baya Ino

(Matiu 21:1-11; Maki 11:1-11; Ruku 19:28-40)

12Ená damú Yisasin nan Yerusaremí ereno van ayanafá eriyan ne sin baya ano mai ma Avo Uantan Damú monó teno van Yerusaremí barurá o iyiyá ein nanin bantafin orera íkan inen mino. 13* Iniren minó nanin banta ano kefo anaí uaren béin aayana fáke o avirano van oriyan oovararen temi,

“Béin avisá daní ino!+

Bafan avíká ma eriyain banta vá avábá uantano! Íbo 118:25-26

Isarerii kin avisá daní ono!”

14Tiyarafenui vompon dóki ano ma sikharé einíen mana ano ída ané kumantaré ein donkin arará Yisasi yosiren mai amaniná kumamen eren mino:

15“Saioní nanin banta oe, onano mana ano ída ané kumantaré ein donkin arará amaniná tiretíi kin mano kumamen eriyan mifo ída vá akhokho van ono.” Sek 9:9

16* Beni eyo iyampon kayo ano amino ukharen mifo Tiyarafenu ano ma Yisasin purin pinte orun avían mantaren kákan bí amiran maen ínaimpákéi vetí ankan afová iyáken bompon dóki ano Yisasin nan mi sikharen mino sen mai avúavá ma afoká ein nan ovaren me inen mino.

17Máan tiyákan Rasarusi fúbin masí ukháin ma Yisasi ano aran e manten eran ma ontaré ein nanin banta ano ena nanin banta mo siamin mai vaya ano oreraen mino. 18Mai ma enará ukhein daná ma aní ein baya ma inikhá ein nanin banta anon béin aayana fáke o avirano van oren mino. 19Máan tiyaimpin Farasisi kayo ano veraran ten oreraemí, “Onano minó nanin banta ano ma véin bákuren oriyain mano setisi aaí ída iyan mino.”

Yisasi Ma Vei Furin Baya Sian Amá Ein Baya Ino

20Avo Uantan Damú ma vanasi ano Yerusaremí monó teno van ódiyan maen Kiriki kayo vá maifin o varen mino. 21O varen mai kéká ano oren Karirí akhempá ma vain baru Betsaidáke vanta Firipi vaintá oriven inaemí, “Kákan banta oe, Yisasin onátifano van muno.” 22Máa síkan Firipi ano Enduru mo siamíden míkanan mano Yisasin mo siamen mino.

23* Tiamíkan Yisasi evaránen békanan tiamemí, “Banta Anin ma kákan bí baran nain maí damú inka afoká en mino. 24* Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Mana uviti ayun ma varafin ída aravinten maen ída e ampaminten mifo varafin ma orun peran nain manon e ampamaren kokhon aran imádanten mino. 25* Máan tukhen mifo mana vanta ano ma vei aunan pákaan ákona iyáintin maen mai o afeyoranten mifo mana vanta ano ma ma varará bei aunan ma ampiyáintin maen beni aunan pákarantin ayun para van oriyan banten mino. 26Mana ano ma senti yorarí ono van téin tínain ná bákurino. Para vara seyo, senti yoran banta ano se ma vanunarái vanten mino. Te Sifóe ano mai ma senti yorarí iyáin nain bantan kákan bí aminten mino.”

Inaru Fáké Mana Oova Ano Ma Yisasin Aví Daní Ein Baya Ino

27* Máa siren Yisasi semí, “Taréa sen tirá ano uman diyá umpo náiesá ten nuno. Tifóe oe, ma uman pinte siya onó tente rafuno. Ída ifo mai ma eriyain uman barano van mi erikharé uno. 28Tifóe oe, e avisá maman kákaní ono” siyain má inaru fáké mana vaya eriyáken temí, “Te siví inka maman kákaní uráké evaráné maman kákaní onté uno.” 29Máa síkan mairá ma iyukhá ein nanin banta ano siyáken aafan kankaré tiyan mino síkan manáa ano enisori anon béin má baya siyan mantino sen mino.

30Máa síkan Yisasi semí, “Mai ma ineona vaya mai séin tiyain baya vaino. Ída ino. Tiretin ma ayain baya ino. 31Barará nanin bantai avúavá ma yaimin damú inka afoká ein ma varará ma yafíká ein ánon banta+ Tiyarafenu ano vákúdantin orinten mino. 32* Máan tinten mifo ma vara ráke ma séin maman daní urantí maé minó nanin banta o avíádékun téi varunará erinten mino.” 33* Yisasi ma mai vaya sein mai veyan ma furin nain avúavá páken nan tiamen mino.

34* Tiamíkan banasi ano semí, “Man bayafin inétifékun Tiyarafenu ano ma aní ukhein banta ano fara van oriyan banten ne sikhen mifo inté uáké Banta Anin maman daní inte ne siya fono. Banta Anin mai iyé ban nafino.”

35* Máa síkan Yisasi vetí ankan tiamemí, “Tiretí ankan ma kakhaantan oon mano sító máarái vantin dunin mano siretin maman barará danten mifo vá tiretimpin ma oon báken kakhaan tiyaintasá nono. Títípafin ma oriyain banta ano mai ma véi oriyaípá ída afová ukhen mino. 36* Mai oon ma siretin má bain nan ma ákona mumunan inte mae mai oon akhafanaíi inono.” Yisasi ma mai vaya kayo vanasi siamíden maen me onen aúpá oren mino.

Yutan Kayo Ma Yisasintá Ída Mumunan In Avúavú Ma Ákona En Pákakhein Baya Ino

37Yisasi ma enará ukhein danasinta ma vanasi avorá aníiyan maen betí ankan ída véintá mumunan iyaren mino. 38Máan ma ein manon sakhanampa vanta Aisaiya ma siádan baré ein bayan mo kanaíen mino:

“Bafan noe, iye anó tetinti vayará mumunan iyan ná

inká intéa kékápin ná Bafan mano vei ayain ákona aní inten nafino.” Ais 53:1

39Para va vanasi ano ída mumunan en naino. Aisaiya ma ena vompompin máa sikhein anará ino:

40“Tiyarafenu ano vetí ankan auu yufúkuádaren

aráká iyádan

mai van ída kanaíen oniyáken

aúkáké inen

ará baerái ída ayofé uno.” Ais 6:10

41* Para va máa sikhan naino. Aisaiya ano Yisasini kakhan ákona ódaren mai van mi siádan baren mino. 42* Máan tiyákan maí damú ana kokhon Yutan kayoi ánon banta kéká ano Yisasintá mumunan ukharen mifo Farasisi kayo ano monó átaru namun pinte yo siantan nain nan mi féden betíi mumunan ída sian páman en mino. 43* Para va ino, Tiyarafenu ano ma vetin aví daní in nan ída fura anunu ukharen mifo vanasi ano ma vetin aví daní in nan mi moéken anunu ukharen mino.

Yisasintá Ma Mumunan Iyain Kéká Ano Mai Ve Afóentái Mumunan Iyan Mino

44Máan tiyákan Yisasi avádóden oovararen temí, “Mana vanta ano ma sentá mumunan iyain mai séintá ana va mumunan iyan naino. Mai ma séin tisintá erikheruna mai Tiyarafenurá deren mumunan iyan mino. 45* Máan tiyáken ma séin tonanten maen mai ma séin tisintá erikheruna Tiyarafenu vái oniyan mino. 46Téintá ma mumunan in nain nanin banta ano ída yúdufumpin bano van mi séi ma varará oon an davé erikhé uno. 47* Mana vanta ano ma senti vaya iniren ída kamaen dafisin nain nan ída véin daimonté uno. Para vara seyo, vanasi yaimon novara erikhe rauno. Ída ino. Betin aya uré evaráné avirano van mi erikhé uno. 48Erikhé umpo senti vaya ma iniren átakharé iyain kéká ma yaimin nain banta mai van mino. Mai ma vetin tiamiyaruna vaya anon ma vara ma akhení inain damú betin uman aminten mino. 49Para vara seyo, ída sesi ineine finté tiamiyá umpo se Sifóe ano ma sisintáden ma máan ná teno ma sen tisimikharé ein bayan tiamiyá uno. 50Téi afová ukhékun mi véi ma sisimikhein baya ano ayun para van oriyan ban aai aní ukhen mino. Máan tukhái mai vaya vá teno ma siren Tifóe ano ma sisimikhá ein bayan tiamiyá uno.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index