Search form

Yoni 13

Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Arantan Tesé Uantein Baya Ino

1Tiyarafenu ano ma Isareri nanin banta Avo Uantan Damú ádé iyákan Yisasi veyan ma ma vara me ampiren ma ve Afóe vaípá orin nain damu inká afoká en mino sen béi afová en mino. Bei vanasi ma ma varará bain nan anunun iyaren mi véi ma furin nain manon mai anunu maman dákó inten mino. 2* Inúpáké betí ankan kumanten dunan niyákan mai ma Yisasin avían namuro ayampin kaintin ma arin nain banta Saimonin anin Yudas Iskariotin aúpin Ban Ano mano fében ineine amen mino. 3* Yisasi afová ukhan be Afóe ano minó daná ben ayampin mana amikhan béi Tiyarafenu vaípáké erikhein mai véi evaránen Tiyarafenu vaípá orinten pasen 4dunan nan takhókáké orun mantaaren bei ayá au anamun do yavaman kaúden tauri maman avisafin damen mino. 5Damuren mana yókifin non banaan kaúden bei eyo iyampon kayo arantan tesé uriyan mai ma avisafin damukhá ein taurifó arúantádú en mino.

6Máan ten oriyaren Pita vaintá oríkan béi semí, “Bafan noe, pará éi sen tirantan tesé into fono.”

7Máa síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Taréa ma séi variyaruna yaná éi ída afová ukha ompo ínaimpái afová inono.”

8Máa síkan Pita véin tiamemí, “Téin tirantan ída vá tesé ono,” síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Éin arantan ma ída sesé ékuya mae éi ída kanaíeya senti eyo iyampon ban nono.”

9Máa síkan Pita evaránen temí, “Máan ma inte mae ída vá tirantan máa ana sesé iyáke siyan má tínon má dere vá tesé ono.”

10* Máa síkan Yisasi véin tiamemí, “Non ma fékein banta ano avusese ukhen mai van ída enádá non peré iyan mifo arantan máan tesé é iyan mino. Tiretí ankan inka avusese ukha ompo ída minó ano avusese ukha ono.” 11Para va máa sen naino. Namuro ayampin ma véin avían kain nain banta Yisasi fe afová ukhen mai van mi minó ano ída avusese ukha ono sen mino.

12Yisasi vetí ankan arantan ma sesé uan kíparen bei ayá au anamun maman uren takhoká kumamen máa sen betin inaemí, “Ma ma séi vareruna yanái ana siretí ankan afová ukhe fono. 13Tiretí ankan ma Aru soe Bafan noe ma se séin tariyaona mai furan tiya ono. Para vara seyo, séi siretí ankani Arú bá Bafan mái vá uno. 14* Téi Bafan má Arú bá ma váké arantan tesé uanterunaí e vá ena nanin banta vasá arantan teséin maran ono. 15* Téi ma avúavái siretí ankan aní é umpo ma ma sirétintá ma aníeruna mai avúavá ana vá dakhafono. 16* Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Doran banta ano ída vei ayafa esantakhan inká baya ma varen orin banta ano ven ma siantein banta ída esantakhen mino. 17Ma ma séi ma siameruna vayai ana inka siretí ankan afová e ompo mai vaya ánain ná kama e vákuriya sin ná maen mi avábá banti van nono.

Yisasi Ma Yudasi Nan Éi Anon Namuro Ayampin Tivían Kain Nono Sen Tian Amá Ein Baya Ino

(Matiu 26:20-25; Maki 14:17-21; Ruku 22:21-23)

18“Téi ma avían tesinaí ukheruna mai minó kayo vara siya rauno. Tiyarafenui vompon dókifin ma máa sikhá ein mai fura sen afoká inten mino. ‘Téin má ma mana yókifin dunan niyain banta anon ten tínon dasamono van arantan daní iyan mino.’ Íbo 41:9

19* “Mai yaná ída afoká ukhái saréa siretí ankan tiamiyaruna ínaimpá ma afoká intiya séin nan mai ma Tiyarafenu ano ma aní ukhá ein banta ino seya afová ure mumunan inono. 20* Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Tenti vaya ma varen orin nain banta ma kama inteya mai sen má deren kama inono. Téin ma kama inteya mai sen ma sisintá erikheruna Sifóen má deren kama inono.”

21Máa sirákan Yisasin ará ano uman deimpin mairá béi semí, “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Tiretí ankan pinté mana ano sentin namuro ayampin tivían kain nono.”

22Máa síkan bei eyo iyampon kayo ano iye nará tiyan nafi siren beraran onan maran uren amino en mino. 23Amino en orera iyákan mana Yisasi ma anunu ukhein mai eyo iyampon mano veni ádé kumantaren mino.+ 24Kumantaré íkan Pita ano ánon póké tiamemí, “Iye anó máan tinté iná tiyan nafi mai véin ina ure ineno.”

25Máa síkan mai eyo iyampon mano Yisasin ádé e afánen o súpá uven inaemí, “Bafan noe, éi iyen nará tiya fono.”

26Máa sen ina íkan Yisasi evaránen tiamemí, “Dunan anufin ma vereti yaré orun maman amenuna mai vanta ino,” siyáken bereti máden dunan anu yókifin daaren Saimonin anin Yudas Iskariotin amen mino. 27* Amikan Yudasi ma mai vereti naran maen Ban Anon mano véin aúpin un periyain má Yisasi véin tiamemi, “Éi ma varano van ineine iyaona yaná aine varano.” 28Yisasi ma mai vaya Yudasin tiamiyákan mai yunan nan takhó akhempá ma kumanen eúkukharé ein kéká ano mai vaya ana ída afová en mino. 29Yudasi vetí ankani moníká dafisin bantan bákan manáa ano ma inein mano véin nan mai ma Avo Uantan Damú ma nan nain dunan ná baranten nafi áa ona ma ída van kayo amino vará Yisasi véin tiamiyan nafi sen beti inikharen mino. 30Máa siyain má Yudasi ma mai vaya iniren ainen e manten dunteimpin barufá araven mino.

Yisasi Ma Vei Eyo Iyampon Kayo Auyen Man Baya Siamein Mino

31* Yudasi ma e manten barufá aravuvin maen Yisasi semí, “Taréa Vanta Anin mano kákan bí barantin maen Tiyarafenu ano Vanta Anintá kákan bí baranten mino. 32* Máan ten ma Tiyarafenu ano kákan bí ma mamaren maen Banta Anin ainen kákan bí aminten mino. 33* Tikhafana oe, séi sító máarái siretin má barééku mae sireti sen nan dosin nompo Yutan kayo ma siameruna mai vaya anan tiretí ankan tiamiyá uno. Téi ma oronuna varufá tiretí ankan ída kanaíeya orin nono.

34* Máan tukhein nan mi saréa auyen man bayan tiretin amiyá uno. Téi ma siretin nan ma sinunu iyarunaí ana eya vá ena van anunu ono. 35Ben nan anunuin maran ma esin ma minó nanin banta ano afová uren maen mi siretí ankan nan tenti eyo iyampon kayo ino sinten mino.”

Yisasi Ma Pita Nan Téin Oyan Timin Nono Sein Baya Ino

(Matiu 26:31-35; Maki 14:27-31; Ruku 22:31-34)

36Máa síkan Saimon Pita ano Yisasin inaemí, “Bafan noe, éi intefasá orinte vae.”

Síkan Yisasi evaránen béin tiamemí, “Téi ma oriyaruna varufá éi saréa ída kanaíeya sivákurin nompo ínaimpákéi orin nono.”

37Máa síkan Pita evaránen béin inaemí, “Bafan noe, séi en nan purono van mi útakhé umpo náisá ukhantirá taréa séi ída éin avákurontéku vae.”

38Máa síkan Yisasi evaránen temí, “Éi kanaisáeyá téin nan purinté tiya vae. Téi fura siré éin tiamiyá uno. Inuran kúkarópasí iyantin ma kokore ída asíkantiya éi kanú manaú dádá téin nan ída afová ukhé uno sin nono.”

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index