Search form

Yoni 13:18

Yisasi Ma Yudasi Nan Éi Anon Namuro Ayampin Tivían Kain Nono Sen Tian Amá Ein Baya Ino

(Matiu 26:20-25; Maki 14:17-21; Ruku 22:21-23)

18“Téi ma avían tesinaí ukheruna mai minó kayo vara siya rauno. Tiyarafenui vompon dókifin ma máa sikhá ein mai fura sen afoká inten mino. ‘Téin má ma mana yókifin dunan niyain banta anon ten tínon dasamono van arantan daní iyan mino.’ Íbo 41:9

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index